Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Medische vorming II/215167/1699/1920/1/59
Studiegids

Medische vorming II/2

15167/1699/1920/1/59
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Michels Nele
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 02.12.2019 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Medische vorming /1-2-3-4.

Korte omschrijving

Cardiologie: anatomie + fysiologie + pathologie+ aanverwante onderzoeken en operaties, medicatie
Hematologie en lymfestelsel: bloedbeeld, hemostase, pathologie, laboratoriumonderzoeken
Medische terminologie: algemeen

Begincompetenties (tekst)

•De student kan tijdens een hoorcollege op een overzichtelijke manier noteren, kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden, de student gaat zelf actief en spontaan op zoek naar uitleg en inzicht over de leerstof.
•De student schrijft en spreekt in correct Nederlands.
•De medische terminologie van de vorige modules moet gekend zijn.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Informatie
De student omschrijft minder frequent voorkomende aandoeningen bondig met hun kenmerkende termen.
De student geeft uitleg over medische onderwerpen uit de cursus.
De student kent de termen die gebruikt worden in de labo-onderzoeken
Kritische ingesteldheid
De student benadert medische teksten en gegevens op basis van objectieve kennis.
Levenslang leren
De student bezit de attitude om ongekende medische termen, die men in dossiers en verslagen aantreft, op te zoeken in een medisch verklarend woordenboek.
De student ontleedt ongekende medische termen a.d.h.v. gekende woorddelen.
Medical support
De student zoekt geneesmiddelen, hun toedieningswijze e.d.m. op de juiste wijze op, gebruik makend van geneesmiddelencompendia.
De student geeft voor de belangrijkste ziekten een korte beschrijving van het ziektebeeld met zijn ontstaan, symptomen en onderzoeksmethoden en maakt gebruik van de medische termen die bij die ziekte horen.
De student schrijft alle geziene medische termen correct en kan deze uitleggen.
De student schrijft, verklaart en situeert de medische termen binnen de onderdelen van cardiologie en hematologie in hun context.
Zin voor initiatief
De student stelt een medisch verslag op en begrijpt de gebruikte medische termen en ze kan deze onderbrengen in de medische specialiteit waar ze bijhoren.

Leerinhoud

Hart en bloedsomloop:
Anatomie en fysiologie:
•bouw van het hart, geleidingsweefsel, coronaire circulatie
•grote en kleine bloedsomloop
•bouw, functie en topografie van de arteriën en venen
•regeling van de bloeddruk
Pathologie van het hart
•verstoringen in pols en bloeddruk
•ziekten van de kransslagaders
•cardiovasculaire syndromen: shock, syncope, hartdecompensatie
•hartritmestoornissen
•aandoeningen van de hartkleppen
•ziekten van de hartspier
•ziekten van het pericard
Pathologie van de bloedvaten
•atherosclerose en risicofactoren
•pathologie van het arteriële systeem: arteriële insufficiëntie van de onderste ledematen, aneurysma van de aorta abdominalis, vernauwing van de viscerale slagaders, CVA
•Pathologie van het veneuze systeem: varices, oppervlakkige tromboflebitis, diep veneuze trombose;

Bloed en lymfeklieren:

•samenstelling van het bloed
•ziekten van het bloed, bloedbereidende organen en lymfeklieren
•labo hematologie, hemostase
•anatomie en fysiologie van het lymfestelsel
•Lymfoedeem van de ledematen


Medische terminologie: algemeen

Studiematerialen (lijst)

SyllabusVerplicht
Anatomie en fysiologie. Een inleidingVerplicht
  • Auteur: Frederic H., Martini, Edwin F. Bartholomew
Handboek medische ziekteleer voor niet-mediciVerplicht
  • Auteur: VAN STEENBERGEN WERNER
Medische terminologieVerplicht€ 72,00
  • Auteur: PENNING & VELTHOVEN
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges34,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets80,00schriftelijk examen 80%: Een examen met open en/of gesloten vragen die kennis en inzicht toetst, bespreking medisch protocol en toetsing medische terminologie
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)20,0020%: toets(en) medische terminologie, analyse medische verslagen, dictee, bespreking casus
indien een student niet deelneemt aan een onderdeel wordt een 0 toegekend voor dat onderdeel. Een onderdeel van de permanente evaluatie kan niet ingehaald worden.
Een flex-student krijgt een vervangopdracht en is niet verplicht aanwezig te zijn tijdens de permanente evaluatiemomenten.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk examen: met kennis, -en inzichtvragen, bespreking protocol, testen medische terminologie

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies