Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Medische vorming VI/227113/1699/1920/1/84
Studiegids

Medische vorming VI/2

27113/1699/1920/1/84
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het office management, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Lannie Patrick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 02.12.2019 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: Tweede examenkans: mondeling digitaal examen via Teams. Zie digitap voor meer informatie.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Medische vorming /1-2-3-4 EN geslaagd of getolereerd voor Medische vorming II/2.

Korte omschrijving

Medische specialismen en subspecialismen: dermatologie, oftalmologie, pediatrie, NKO, nefrologie
Psychosociale aspecten van gezondheidszorg
Medische terminologie + vakoverschrijdende casuïstiek

Begincompetenties (tekst)

de student kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en gaat zelf actief en spontaan op zoek naar uitleg en inzicht over de leerstof

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management kan klassieke en digitale informatie opzoeken, verzamelen en archiveren. Hiervoor hanteert de Bachelor Office Management up to date dossiersystemen, klasseer- en archiveringsmethoden en ICT-technologie (document management systemen) en zorgt voor efficiënte informatiedoorstroming en -verwerking.
De student legt voor de belangrijke aandoeningen het ziektebeeld uit met zijn ontstaan, symptomen en onderzoeken en maakt daarbij gebruik van de specifieke termen die horen bij dit ziektebeeld.
De Bachelor Office Management kan het eigen handelen en denken, dat van anderen en zijn omgeving evalueren. De Bachelor Office Management kan problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan. De Bachelor Office Management hanteert hierbij een brede interesse en openheid voor andere culturen, de actualiteit, de politiek, het maatschappelijke en economische gebeuren.
De student bezit de attitude om medische teksten en gegevens uitsluitend op basis van objectieve kennis te benaderen.
De student begrijpt een ziektegeschiedenis vanuit de samenhang tussen lichaam en geest.
De Bachelor Office Management toont een actieve houding t.o.v. de beroepsontwikkeling, beseft de noodzaak tot levenslang leren en is bereid om bij te scholen. De Bachelor Office Management heeft aandacht voor nieuwe tendensen, aanvaardt opmerkingen en leert uit eigen fouten.
De student ontleedt ongekende medische termen a.d.h.v. gekende woorddelen.
De student zoekt zelf niet-gekende termen, die men in dossiers of in literatuur aantreft op in een medisch verklarend woordenboek.
De Bachelor Office Management heeft kennis van het beleid en organisatie van de gezondheidszorg, van interne structuren binnen bepaalde gezondheidsvoorzieningen en hun wisselwerking met externe structuren. De Bachelor Office Management kan de medische registratie, nomenclatuur en boekhoudkundige verrichtingen toepassen. De Bachelor Office Management heeft een praktische achtergrondkennis van anatomie, fysiologie, farmacologie en pathologie. De Bachelor Office Management kan EHBO-technieken toepassen en een aantal eenvoudige medische gegevens van de patiënt (lengte, gewicht,...) registreren.
De student schrijft en verklaart de geziene medische termen correct.
De student omschrijft de psychosociale problemen van bepaalde doelgroepen.
De student schrijft, verklaart en situeert de termen uit de anatomie, fysiologie en pathologie correct in de context.
De student geeft duidelijke uitleg over medische onderwerpen, zowel schriftelijk als mondeling.
De student legt voor de belangrijke aandoeningen het ziektebeeld uit met zijn ontstaan, symptomen en onderzoeken en maakt daarbij gebruik van de specifieke termen die horen bij dit ziektebeeld.
De Bachelor Office Management kan zelf beslissingen nemen, stelt prioriteiten in het belang van het bedrijf. De Bachelor Office Management helpt spontaan bij dringend werk, formuleert suggesties om problemen op te lossen, is innovatief en creatief.
De student stelt een medisch verslag op en begrijpt de gebruikte medische termen, schrijft correct en brengt dit onder in de medische specialiteit waar ze bijhoren.

Leerinhoud

•Medische terminologie (volledig herhalen).
•NKO: structuur, functie en ziekten van het gehoor en het evenwichtsapparaat, de neus en de keel.
•Oftalmologie : structuur, functie en ziekten van het visueel apparaat
•Dermatologie: uitgebreide illustratie van de frequentste huidziekten.
•Pediatrie frequente aandoeningen met nadruk op de neonatologie
•Nefrologie: anatomie, fysiologie, pathologie urinair stelsel; waterhuishouding
•Psychosociale aspecten van het medisch handelen, complementaire geneeskunde.
•Casuïstiek: vakoverschrijdende patiëntendossiers

Studiematerialen (lijst)

Cursus SyllabusVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht
Anatomie en fysiologie : een inleidingVerplicht
 • Auteur: Martini, Frederic H.; Bartholomew, Edwin F.; Ober, William C.
Coëlho: Zakwoordenboek der geneeskundeVerplicht€ 39,95
 • Auteur: A.A.F. Jochems, e.a.
Handboek der medische ziektenleerVerplicht
 • Auteur: Van Steenbergen
Medisch verklarend woordenboekVerplicht
 • Auteur: MB Coelho's
Medische terminologieVerplicht€ 72,00
 • Auteur: PENNING & VELTHOVEN
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets80,00schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies