Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Word III/1 MMA25734/1699/1920/1/49
Studiegids

Word III/1 MMA

25734/1699/1920/1/49
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Masschelin An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.09.2019 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: Tweede examenkans: digitaal examen, open boek, examentijd 75 min. Zie digitap voor meer informatie.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Toepassingen ICT - word /3 OF geslaagd of getolereerd voor Word I en powerpoint I / 2) EN geslaagd of getolereerd voor Word II / 3.

Korte omschrijving

Het verder uitwerken van de leerstof van het 1e jaar Toepassingen ICT module 2-3 voor Word 2016, met versie Word 2016. 

Begincompetenties (tekst)

•Beschikken over een grondige basiskennis van Word.
•Beheersen van de leerstof van het 1e jaar Toepassingen ICT module 2 en 3

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management kan het eigen handelen en denken, dat van anderen en zijn omgeving evalueren. De Bachelor Office Management kan problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan. De Bachelor Office Management hanteert hierbij een brede interesse en openheid voor andere culturen, de actualiteit, de politiek, het maatschappelijke en economische gebeuren.
De student heeft inzicht in de werkwijze van de aangeleerde automatiseringstechnieken van de verschillende Wordonderdelen.
De student geeft aan welke de meest efficiënte manier is om een probleem binnen Word op te lossen.
De Bachelor Office Management toont een actieve houding t.o.v. de beroepsontwikkeling, beseft de noodzaak tot levenslang leren en is bereid om bij te scholen. De Bachelor Office Management heeft aandacht voor nieuwe tendensen, aanvaardt opmerkingen en leert uit eigen fouten.
De student heeft een volledige klavierbeheersing.
De Bachelor Office Management kan, vanuit een inzicht in de werkorganisatie, plan- en projectmatig werken. De Bachelor Office Management neemt daarbij verantwoordelijkheid en kan coördinerende taken binnen het secretariaat uitvoeren. De Bachelor Office Management kan omgaan met stresssituaties, reageert efficiënt, flexibel en hoffelijk onder alle omstandigheden.
De student automatiseert routinetaken in Word.
De Bachelor Office Management plant, coördineert en organiseert acties van de manager, events, vergaderingen, congressen, zakenreizen en afspraken met klanten en externe commerciële contacten. De Bachelor Office Management heeft inzicht in de vereisten bij de voorbereiding en organisatie van vergaderingen en volgt mee de besluitvorming op. De Bachelor Office Management organiseert en coördineert het secretariaat, bepaalt de werkindeling op het secretariaat, coördineert en adviseert bij invoering van nieuwe procedures en stuurt het secretariaat logistiek.
De student automatiseert routinetaken in Word.
De Bachelor Office Management voert efficiënt opdrachten uit binnen deadlines en budgetten en werkt oplossingsgericht naar een resultaat.
De student werkt de examenopgave Word af binnen de vooropgestelde tijd van 75 minuten.
De student beheerst de meest gevorderde technieken en automatiseringsfuncties binnen Word en past ze correct toe.
De student lost een oefening van Word op binnen 75 minuten. 
De student geeft aan welke de meest efficiënte manier is om een probleem binnen Word op te lossen.
De student integreert vanuit een grondig inzicht de verschillende handelingen in Word in nieuwe situaties.   
De student maakt zelfstandig een gecombineerde Wordtaak aan de hand van de verworven kennis.
De Bachelor Office Management is zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheden en evalueert zijn eigen handelen. De Bachelor Office Management organiseert zelfstandig administratieve en organisatorische opdrachten en voert deze systematisch uit. De Bachelor Office Management is kritisch, spoort problemen op en formuleert daaruit een probleemstelling. De Bachelor Office Management kan voor een continuiteit zorgen bij afwezigheid van het management.
De student concretiseert de aangeleerde technieken in oefeningen en lost deze op zelfstandige basis op.
De student heeft een volledige klavierbeheersing.
De student integreert vanuit een grondig inzicht de verschillende handelingen in Word in nieuwe situaties.   
De student maakt zelfstandig een gecombineerde Wordtaak aan de hand van de verworven kennis.
De student werkt op zelfstandige wijze met Word 2019.
De Bachelor Office Management kan zelf beslissingen nemen, stelt prioriteiten in het belang van het bedrijf. De Bachelor Office Management helpt spontaan bij dringend werk, formuleert suggesties om problemen op te lossen, is innovatief en creatief.
De student beheerst en gebruikt de uitwisselingsmogelijkheden tussen de verschillende pakketten van MS Office.
De student integreert vanuit een grondig inzicht de verschillende handelingen in Word in nieuwe situaties.   

Leerinhoud


WORD 2016

samenvoegen van bestanden
gegevensbestanden sorteren en selecteren
gebruik van Word-velden in samenvoegbewerkingen
etiketten en enveloppen opmaken en afdrukken
werken met macro’s
hyperlinks en hypertekst
documenten voor groepsprojecten bewerken en reviseren: wijzigingen bijhouden en opmerkingen plaatsen
koppelingen tussen Word en andere pakketten (Excel - Access - Outlook)

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
SyllabusVerplicht
MS Word 2016Verplicht
NBN-normen. Efficiënte communicatieVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
www.kuleuven.be/personeel/opleidingenVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen53,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on100,00Digitaal examen van 75 minuten met gesloten boek.
Het examen wordt gequoteerd op 20 punten
Om technische redenen is het niet toegestaan na het officiële aanvangsuur aan het examen deel te nemen. De mogelijkheid om tot 30 minuten na de aanvang van het examen te starten, geldt hier niet. De aanvangstijd zoals vermeld op het rooster zal strikt gehanteerd worden. Studenten dienen 15 minuten op voorhand aanwezig te zijn. Wie te laat komt, kan niet meer deelnemen. De studenten dienen zicht te houden aan de timing en aan de afspraken die gelden voor de examengroep waarin ze zijn ingedeeld. Het is bijgevolg niet toegestaan te wisselen van examengroep. De toezichthoudende lectoren zullen deze afspraken stipt opvolgen.
Het examen wordt afgelegd met gesloten boek
Tijdens het examen dient er om de 5 minuten tussentijds bewaard te worden op de vereiste plaats. Indien het pakket tijdens het examen blokkeert/afsluit krijgt de student 5 minuten extra werktijd. De voorziene werktijd wordt bij de aanvang van het examen medegedeeld. Er mag niet langer worden gewerkt dan de opgegeven werktijd. Alleen bestanden die op de vereiste plaats bewaard zijn worden aanvaard. De plaats waar de bestanden moeten worden bewaard, wordt medegedeeld bij de aanvang van het examen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on100,00Digitaal examen van 75 minuten met gesloten boek op 20 punten.
De leerstof van de tweede zittijd en de praktische richtlijnen zijn gelijk aan die van de eerste zittijd.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies