Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Français III : médical/327109/1699/1920/1/45
Studiegids

Français III : médical/3

27109/1699/1920/1/45
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dockx Peggy
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 17.02.2020 (3de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 72,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de informatie over de werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: 100% mondeling digitaal examen, gesloten boek, op 20 punten. Zie digitap voor aanvullende informatie.

De wijzigingen hebben voorlopig enkel betrekking op de eerste examenkans.

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20: digitaal examen,via Teams gesloten boek, examentijd 15 min. Zie digitap voor meer informatie.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk schriftelijk van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Français I OF (geslaagd of getolereerd voor Français I/1-2 EN geslaagd of getolereerd voor Français II/3-4)) EN (eerder ingeschreven voor Français I : médical/1 OF simultaan te volgen met Français I : médical/1) EN (eerder ingeschreven voor Français II : médical/2 OF simultaan te volgen met Français II : médical/2).

Korte omschrijving

In deze cursus gaat de aandacht naar algemene en meer beroepsgerichte communicatie. Er wordt gewerkt met teksten en audiovisueel materiaal die verband houden met de medische wereld.

Begincompetenties (tekst)

De verworven competenties van de vorige modules.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management werkt stipt, snel, doelmatig , ordelijk en nauwkeurig.
De student past de basisregels van de Franse grammatica toe.
De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student begrijpt de hoofdpunten van de meeste presentaties, documentaires en informatieve video's binnen het vakgebied en vertelt dat na.
De student begrijpt een ruime medische en vakgerelateerde woordenschat en gebruikt die actief.
De student voert efficiënte, professionele telefoongesprekken met oog voor een correcte uitspraak en grammaticale correctheid.
De student schrijft gestructureerde, duidelijk verstaanbare, doorlopende teksten over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op het vakgebied met oog voor een correcte spelling en zinsbouw.
De student communiceert op professionele wijze met dokters, patiënten, collega's e.a. met oog voor een correcte uitspraak en grammaticale correctheid.
De student begrijpt teksten over een breed scala van onderwerpen binnen het medische vakgebied en vertelt ze na.
De student schrijft zakelijke brieven gebruik makend van de standaardformules en gebruikt zelfstandig de nodige hulpmiddelen om dit zonder taalfouten en in het juiste taalregister te doen.

Leerinhoud

Medische en algemene terminologie.
Simulaties van (telefoon)gesprekken.
E-mails en korte brieven schrijven.
Artikels over medische onderwerpen lezen, begrijpen en samenvatten.
Audio- en videofragementen over medische onderwerpen beluisteren, begrijpen en samenvatten.

Studiematerialen (lijst)

DigitapVerplicht
Grammaire TrajetVerplicht
  • Auteur: Raes MA ea
Le français des médecinsVerplicht
  • Auteur: Thomas Fassier, Solange Talavera-Goy
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Schriftelijk examen
AcademiejaarKennistoets30,00mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Schriftelijk examen
Tweede examenperiodeKennistoets30,00mondeling examen

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies