Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Medical management assistant - stage/425741/1699/1920/1/93
Studiegids

Medical management assistant - stage/4

25741/1699/1920/1/93
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het office management, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Michels Nele
Andere co-titularis(sen): Cockx Yoke, Soudyn Mireille
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 04.05.2020 (4de module)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 385,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de informatie over de werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: de gemiste stageweken worden vervangen door alternatieve opdrachten. Zie digitap voor meer informatie omtrent de alternatieve opdrachten en evaluatie.

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

In de loop van het tweede jaar zorgt het stageteam er met stagelessen en persoonlijke coaching voor dat je als een professionele management assistant in spe op stage kan vertrekken.

in het kader van internationalisering in de bacheloropleiding loop je stage buiten Vlaanderen. Zijn toegelaten: Brussels hoofdstedelijk gewest, Wallonië, Luxemburg, Noord-Frankrijk, Nederland.

Je legt zelf een geschikte stageplaats vast waar je gedurende zeven of acht weken je verworven kennis, vaardigheden en competenties concreet aan de praktijk zult toetsen. De 3 leerlijnen uit de opleiding komen aan bod in je stage: communicatieve vaardigheden, office skills en een beroepsgerichte werkhouding. Je evolueert in het uitvoeren van diverse taken zodat deze nog in de loop van de stage zelfstandig kunt uitvoeren. Je leert je aanpassen aan het arbeidsritme op het werkterrein, werkt mee in een team en neemt deel aan het geheel van de activiteiten uit het beroepsleven.

Als ultieme aanloop naar de stage kom je tijdens de projectweek met tal van professionele en interessante bedrijven en organisaties in contact en maak je kennis met bedrijven in uiteenlopende sectoren. Je krijgt bovendien een inzicht in de verschillende aspecten van de job als medical management assistant aan de hand van getuigenissen uit het werkveld. Deze week wordt door de studenten georganiseerd in samenwerking met een begeleidende lector. Je maakt een verslag over deze bedrijfsbezoeken.

Daarnaast bereid je je voor op de stage door het typen van medische verslagen in het programma Xintax

Na afloop van deze module weet jij in welke richting je jouw professionele loopbaan wil uitsturen.

Begincompetenties (tekst)

 • Grondige kennis van het Algemeen Nederlands, zowel in de gesproken als in de geschreven taal.
 • Goede basiskennis van Frans en Engels, zowel in dagelijkse conversaties als van medische termen.
 • ICT-vaardigheden
 • Een gezonde belangstelling voor de sector hebben met een passende reflectie achteraf.
 • Een professionele ingesteldheid
 • Bereid zijn tot het aanvaarden en toepassen van interne gedragscodes van de instelling
 • Discretie, tact, zin voor orde, stiptheid, nauwkeurigheid, zin voor initiatief, verantwoordelijkheidszin, stressbestendigheid, contactvaardigheid

Studenten die het o.o. Frans getolereerd hebben zijn verplicht een stage in het Frans te lopen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student past communicatieve vaardigheden toe binnen de bedrijfscontext. 
De student onderhoudt zowel de interne als de externe contacten, bewaart de huisstijl, zorgt voor correcte telefonische contacten en voor communicatie bij de vergaderingen.
De student zal zowel schriftelijk als mondeling op een professionele wijze, in verschillende talen communiceren.
De Bachelor Office Management kan klassieke en digitale informatie opzoeken, verzamelen en archiveren. Hiervoor hanteert de Bachelor Office Management up to date dossiersystemen, klasseer- en archiveringsmethoden en ICT-technologie (document management systemen) en zorgt voor efficiënte informatiedoorstroming en -verwerking.
De student schrijft een zakelijk verslag met inbegrip van bronvermeldingen (cfr. APA-normering).
De Bachelor Office Management kan het eigen handelen en denken, dat van anderen en zijn omgeving evalueren. De Bachelor Office Management kan problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan. De Bachelor Office Management hanteert hierbij een brede interesse en openheid voor andere culturen, de actualiteit, de politiek, het maatschappelijke en economische gebeuren.
De student maakt een SWOT-analyse van zichzelf en een persoonlijk ontwikkelingsplan.
De student houdt zich aan het beroepsgeheim en volgt de deontologische en ethische gedragscodes van de instelling.
De student plaatst zichzelf in de structuur van de organisatie en evalueert daarbij zichzelf.
De student kent de instelling/het bedrijf binnen de gezondheidszorg: de verschillende medische diensten, de groepspraktijk, de doelstellingen en het beleid van de instelling, de werking, organisatie en ontwikkelingstendensen.
De Bachelor Office Management toont een actieve houding t.o.v. de beroepsontwikkeling, beseft de noodzaak tot levenslang leren en is bereid om bij te scholen. De Bachelor Office Management heeft aandacht voor nieuwe tendensen, aanvaardt opmerkingen en leert uit eigen fouten.
De student weet zich aan te passen aan de geldende bedrijfscultuur en dresscode. 
De Bachelor Office Management heeft inzicht en kennis van boekhouding, software voor statische verwerking, sociale zekerheid, personeelsmanagement, marketing, verkoopstechnieken en kwaliteitszorg. De Bachelor Office Management kan eveneens bedrijfsresultaten, personeels- commerciële en financiele gegevens verwerken, analyseren, opvolgen en rapporteren. De Bachelor Office Management kan budgetten en CRM-systemen beheren.
De student past zich aan aan het arbeidsritme op het werkveld.
De student maakt en beheert een verzorgde correspondentie en stelt documenten op volgens de geldende normen (BIN- en APA-normering). 
De Bachelor Office Management heeft kennis van het beleid en organisatie van de gezondheidszorg, van interne structuren binnen bepaalde gezondheidsvoorzieningen en hun wisselwerking met externe structuren. De Bachelor Office Management kan de medische registratie, nomenclatuur en boekhoudkundige verrichtingen toepassen. De Bachelor Office Management heeft een praktische achtergrondkennis van anatomie, fysiologie, farmacologie en pathologie. De Bachelor Office Management kan EHBO-technieken toepassen en een aantal eenvoudige medische gegevens van de patiënt (lengte, gewicht,...) registreren.
De student archiveert medische dossiers op een correcte manier.
De student staat in voor het onthaal van patiënten en voor de doorverwijzing. Het onthaal en het te woord staan van bezoekers en deelnemers aan wetenschappelijke bijeenkomsten behoort tot de taken.
De Bachelor Office Management kan, vanuit een inzicht in de werkorganisatie, plan- en projectmatig werken. De Bachelor Office Management neemt daarbij verantwoordelijkheid en kan coördinerende taken binnen het secretariaat uitvoeren. De Bachelor Office Management kan omgaan met stresssituaties, reageert efficiënt, flexibel en hoffelijk onder alle omstandigheden.
De student organiseert alle stage-activiteiten binnen de gestelde deadlines.
De student organiseert op efficiënte wijze het secretariaat.
De student past de theoretische kennis in de praktijk toe: administratieve technologie, tekstverwerking, gegevensverwerking, medische terminologie en talenkennis.
De Bachelor Office Management plant, coördineert en organiseert acties van de manager, events, vergaderingen, congressen, zakenreizen en afspraken met klanten en externe commerciële contacten. De Bachelor Office Management heeft inzicht in de vereisten bij de voorbereiding en organisatie van vergaderingen en volgt mee de besluitvorming op. De Bachelor Office Management organiseert en coördineert het secretariaat, bepaalt de werkindeling op het secretariaat, coördineert en adviseert bij invoering van nieuwe procedures en stuurt het secretariaat logistiek.
De student past zich aan aan het arbeidsritme op het werkveld.
Stakeholders
De student werkt zowel in team als zelfstandig.
De Bachelor Office Management is zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheden en evalueert zijn eigen handelen. De Bachelor Office Management organiseert zelfstandig administratieve en organisatorische opdrachten en voert deze systematisch uit. De Bachelor Office Management is kritisch, spoort problemen op en formuleert daaruit een probleemstelling. De Bachelor Office Management kan voor een continuiteit zorgen bij afwezigheid van het management.
De student maakt een SWOT-analyse van zichzelf en een persoonlijk ontwikkelingsplan.
De student evolueert in het uitvoeren van de taken zodat deze naar het einde van de stage toe zelfstandig kunnen uitgevoerd worden.
De student handelt een dossier correct af en geeft feedback aan de opdrachtgever. 
De Bachelor Office Management kan zelf beslissingen nemen, stelt prioriteiten in het belang van het bedrijf. De Bachelor Office Management helpt spontaan bij dringend werk, formuleert suggesties om problemen op te lossen, is innovatief en creatief.
De student stelt een curriculum vitae op en schrijft een sollicitatiebrief, aangepast aan het werkveld.
De student vindt zelfstandig een stageplaats die voldoet aan de opgelegde criteria.
De student kent de instelling/het bedrijf binnen de gezondheidszorg: de verschillende medische diensten, de groepspraktijk, de doelstellingen en het beleid van de instelling, de werking, organisatie en ontwikkelingstendensen.

Leerinhoud

Tijdens de stagelessen wordt het stageprogramma (doel, inhoud, taken, ..) voorgesteld, begeleidt het stageteam je bij je zoektocht naar een geschikte stageplaats, worden administratieve formaliteiten afgehandeld en wordt de stageperiode geëvalueerd. Voorts komen volgende topics aan bod:
Opstellen curriculum vitae en sollicitatiebrief
Persoonlijke SWOT-analyse en POP (persoonlijk ontwikkelingsplan)
Bedrijfscultuur
Het sollicitatiegesprek
Dress code
Assertiviteit en algemene omgangsvormen
Body language
Do's and don'ts op de werkvloer
Zakelijk verslag schrijven
E-mailetiquette

De stagiair verwerft een zo ruim mogelijk inzicht in de werking van een secretariaat en in de taken van een office manager.
Volgende taken worden door de stagiair uitgevoerd:
• Receptiefuncties: balie, telefoonbediening, inschrijvingen, klanten
• Managementfuncties: afspraken maken, voorraadbeheer, voorbereiding vergaderingen, notuleren
• Administratieve functies: klassement, postbehandeling en briefwisseling, dossierbeheer, verslagen typen, tekstverwerking, Powerpoint maken, data ingeven, archiveren.

Voor aanvullende informatie bij de stage zie stagemap op digitap

Aanwezigheid op alle stagelessen en stageactiviteiten is verplicht. In de stagerichtlijnen vind je de procedure die je moet volgen bij afwezigheid wegens ziekte op je stageplaats.

Studiematerialen (lijst)

stagemap E-campusVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Opmerking: stage-evaluatie op de stageplaats, oefeningen spraaktechnologie, evaluatie projectweek
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges33,00 uren
Vormen van groepsleren40,00 uren
 • Opmerking: o.a. aanwezigheid tijdens projectweek is verplicht
Werkplekleren en/of stage230,00 uren
Werktijd buiten de contacturen80,00 uren
 • Opmerking: Oefeningen spraaktechnologie gebeurt in zelfstudie, verslag schrijven projectprojectweek en stageverslag

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,00Evaluatiecriteria van de stage: communicatie, medical support, office skills en werkhouding (totaal 60 punten), attitude (minpunten worden in rekening gebracht bij het niet respecteren van de deadlines, tot 30% op het totaal), stageverslag (20 punten).
Daarnaast is er een evaluatie van de projectweek (10 ptn), en de verslagen in Speech (10 punten)
Het evaluatieformulier wordt besproken en ter beschikking gesteld voor aanvang van de stage

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies