Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Medical management assistant - stage/425741/1699/1920/1/93
Studiegids

Medical management assistant - stage/4

25741/1699/1920/1/93
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het office management, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Michels Nele
Andere co-titularis(sen): Cockx Yoke, Soudyn Mireille
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 04.05.2020 (4de module)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 385,00 uren

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

In de loop van het tweede jaar zorgt het stageteam er met stagelessen en persoonlijke coaching voor dat je als een professionele management assistant in spe op stage kan vertrekken.

in het kader van internationalisering in de bacheloropleiding loop je stage buiten Vlaanderen. Zijn toegelaten: Brussels hoofdstedelijk gewest, Wallonië, Luxemburg, Noord-Frankrijk, Nederland.

Je legt zelf een geschikte stageplaats vast waar je gedurende zeven of acht weken je verworven kennis, vaardigheden en competenties concreet aan de praktijk zult toetsen. De 3 leerlijnen uit de opleiding komen aan bod in je stage: communicatieve vaardigheden, office skills en een beroepsgerichte werkhouding. Je evolueert in het uitvoeren van diverse taken zodat deze nog in de loop van de stage zelfstandig kunt uitvoeren. Je leert je aanpassen aan het arbeidsritme op het werkterrein, werkt mee in een team en neemt deel aan het geheel van de activiteiten uit het beroepsleven.

Als ultieme aanloop naar de stage kom je tijdens de projectweek met tal van professionele en interessante bedrijven en organisaties in contact en maak je kennis met bedrijven in uiteenlopende sectoren. Je krijgt bovendien een inzicht in de verschillende aspecten van de job als medical management assistant aan de hand van getuigenissen uit het werkveld. Deze week wordt door de studenten georganiseerd in samenwerking met een begeleidende lector. Je maakt een verslag over deze bedrijfsbezoeken.

Daarnaast bereid je je voor op de stage door het typen van medische verslagen in het programma Xintax

Na afloop van deze module weet jij in welke richting je jouw professionele loopbaan wil uitsturen.

Begincompetenties (tekst)

 • Grondige kennis van het Algemeen Nederlands, zowel in de gesproken als in de geschreven taal.
 • Goede basiskennis van Frans en Engels, zowel in dagelijkse conversaties als van medische termen.
 • ICT-vaardigheden
 • Een gezonde belangstelling voor de sector hebben met een passende reflectie achteraf.
 • Een professionele ingesteldheid
 • Bereid zijn tot het aanvaarden en toepassen van interne gedragscodes van de instelling
 • Discretie, tact, zin voor orde, stiptheid, nauwkeurigheid, zin voor initiatief, verantwoordelijkheidszin, stressbestendigheid, contactvaardigheid

Studenten die het o.o. Frans getolereerd hebben zijn verplicht een stage in het Frans te lopen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communicatie
De student past communicatieve vaardigheden toe binnen de bedrijfscontext. 
De student onderhoudt zowel de interne als de externe contacten, bewaart de huisstijl, zorgt voor correcte telefonische contacten en voor communicatie bij de vergaderingen.
De student zal zowel schriftelijk als mondeling op een professionele wijze, in verschillende talen communiceren.
Informatie
De student schrijft een zakelijk verslag met inbegrip van bronvermeldingen (cfr. APA-normering).
Kritische ingesteldheid
De student maakt een SWOT-analyse van zichzelf en een persoonlijk ontwikkelingsplan.
De student houdt zich aan het beroepsgeheim en volgt de deontologische en ethische gedragscodes van de instelling.
De student plaatst zichzelf in de structuur van de organisatie en evalueert daarbij zichzelf.
De student kent de instelling/het bedrijf binnen de gezondheidszorg: de verschillende medische diensten, de groepspraktijk, de doelstellingen en het beleid van de instelling, de werking, organisatie en ontwikkelingstendensen.
Levenslang leren
De student weet zich aan te passen aan de geldende bedrijfscultuur en dresscode. 
Management support
De student past zich aan aan het arbeidsritme op het werkveld.
De student maakt en beheert een verzorgde correspondentie en stelt documenten op volgens de geldende normen (BIN- en APA-normering). 
Medical support
De student archiveert medische dossiers op een correcte manier.
De student staat in voor het onthaal van patiënten en voor de doorverwijzing. Het onthaal en het te woord staan van bezoekers en deelnemers aan wetenschappelijke bijeenkomsten behoort tot de taken.
Organisatie
De student organiseert alle stage-activiteiten binnen de gestelde deadlines.
De student organiseert op efficiënte wijze het secretariaat.
De student past de theoretische kennis in de praktijk toe: administratieve technologie, tekstverwerking, gegevensverwerking, medische terminologie en talenkennis.
Planning en coördinatie
De student past zich aan aan het arbeidsritme op het werkveld.
Stakeholders
De student werkt zowel in team als zelfstandig.
Zelfstandigheid
De student maakt een SWOT-analyse van zichzelf en een persoonlijk ontwikkelingsplan.
De student evolueert in het uitvoeren van de taken zodat deze naar het einde van de stage toe zelfstandig kunnen uitgevoerd worden.
De student handelt een dossier correct af en geeft feedback aan de opdrachtgever. 
Zin voor initiatief
De student stelt een curriculum vitae op en schrijft een sollicitatiebrief, aangepast aan het werkveld.
De student vindt zelfstandig een stageplaats die voldoet aan de opgelegde criteria.
De student kent de instelling/het bedrijf binnen de gezondheidszorg: de verschillende medische diensten, de groepspraktijk, de doelstellingen en het beleid van de instelling, de werking, organisatie en ontwikkelingstendensen.

Leerinhoud

Tijdens de stagelessen wordt het stageprogramma (doel, inhoud, taken, ..) voorgesteld, begeleidt het stageteam je bij je zoektocht naar een geschikte stageplaats, worden administratieve formaliteiten afgehandeld en wordt de stageperiode geëvalueerd. Voorts komen volgende topics aan bod:
Opstellen curriculum vitae en sollicitatiebrief
Persoonlijke SWOT-analyse en POP (persoonlijk ontwikkelingsplan)
Bedrijfscultuur
Het sollicitatiegesprek
Dress code
Assertiviteit en algemene omgangsvormen
Body language
Do's and don'ts op de werkvloer
Zakelijk verslag schrijven
E-mailetiquette

De stagiair verwerft een zo ruim mogelijk inzicht in de werking van een secretariaat en in de taken van een office manager.
Volgende taken worden door de stagiair uitgevoerd:
• Receptiefuncties: balie, telefoonbediening, inschrijvingen, klanten
• Managementfuncties: afspraken maken, voorraadbeheer, voorbereiding vergaderingen, notuleren
• Administratieve functies: klassement, postbehandeling en briefwisseling, dossierbeheer, verslagen typen, tekstverwerking, Powerpoint maken, data ingeven, archiveren.

Voor aanvullende informatie bij de stage zie stagemap op digitap

Aanwezigheid op alle stagelessen en stageactiviteiten is verplicht. In de stagerichtlijnen vind je de procedure die je moet volgen bij afwezigheid wegens ziekte op je stageplaats.

Studiematerialen (lijst)

stagemap E-campusVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Opmerking: stage-evaluatie op de stageplaats, oefeningen spraaktechnologie, evaluatie projectweek
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges33,00 uren
Vormen van groepsleren40,00 uren
 • Opmerking: o.a. aanwezigheid tijdens projectweek is verplicht
Werkplekleren en/of stage230,00 uren
Werktijd buiten de contacturen80,00 uren
 • Opmerking: Oefeningen spraaktechnologie gebeurt in zelfstudie, verslag schrijven projectprojectweek en stageverslag

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,00Evaluatiecriteria van de stage: communicatie, medical support, office skills en werkhouding (totaal 60 punten), attitude (minpunten worden in rekening gebracht bij het niet respecteren van de deadlines, tot 30% op het totaal), stageverslag (20 punten).
Daarnaast is er een evaluatie van de projectweek (10 ptn), en de verslagen in Speech (10 punten)
Het evaluatieformulier wordt besproken en ter beschikking gesteld voor aanvang van de stage

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies