Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Medische vorming /1-2-3-428329/1699/1920/1/09
Studiegids

Medische vorming /1-2-3-4

28329/1699/1920/1/09
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Lannie Patrick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1 of Module 2 of Module 3 of Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de informatie over de werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:

De wijzigingen hebben voorlopig enkel betrekking op de eerste examenkans.

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20: digitaal examen,via Teams gesloten boek, examentijd 15 min. Zie digitap voor meer informatie.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk schriftelijk van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Op systematische wijze wordt er een zeer uitgebreide basiskennis van medische termen verworven. De afzonderlijke componenten waaruit de medische termen zijn opgebouwd worden grondig ingestudeerd zodat men aan de hand hiervan vele nieuwe termen kan ontleden en begrijpen.
Algemene medische vorming:
Bij wijze van inleiding, wordt er kennis gemaakt met de verschillende domeinen van de gezondheidszorg en met de basisbegrippen i.v.m. pathologie. Verschillende ziekteoorzaken, infectie en ontsteking, alsook immuniteit en hoe deze verworven wordt, komen aan bod. Verder wordt de cel bestudeerd en wordt er een beknopt overzicht gegeven van de soorten weefsels zodat er een stevige basis gelegd is voor de studie van de anatomie, fysiologie en pathologie van de verschillende orgaanstelsels.
Het bewegingsapparaat is het eerste stelsel dat uitgebreid bestudeerd wordt. Er wordt gestart met de anatomie en de functieleer van skelet, gewrichten en spieren, om vanuit deze kennis de pathologie te kunnen begrijpen. Van bij aanvang wordt het gebruik en de correcte spelling van de specifieke medische termen benadrukt.
Belangrijke opmerking:
Om de student geleidelijk aan vertrouwd te maken met de typische medische vaktaal wordt dit vak reeds van in de 1ste module gegeven. De lessen lopen dus over de 4 modules, telkens gedurende de 7 lesweken. Pas in module 4 is er een eindevaluatie (zie ook rubriek: evaluatie).

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management kan klassieke en digitale informatie opzoeken, verzamelen en archiveren. Hiervoor hanteert de Bachelor Office Management up to date dossiersystemen, klasseer- en archiveringsmethoden en ICT-technologie (document management systemen) en zorgt voor efficiënte informatiedoorstroming en -verwerking.
De student geeft uitleg over medische onderwerpen uit de cursus.
De Bachelor Office Management kan het eigen handelen en denken, dat van anderen en zijn omgeving evalueren. De Bachelor Office Management kan problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan. De Bachelor Office Management hanteert hierbij een brede interesse en openheid voor andere culturen, de actualiteit, de politiek, het maatschappelijke en economische gebeuren.
De student benadert medische teksten en gegevens op basis van objectieve kennis.
De Bachelor Office Management toont een actieve houding t.o.v. de beroepsontwikkeling, beseft de noodzaak tot levenslang leren en is bereid om bij te scholen. De Bachelor Office Management heeft aandacht voor nieuwe tendensen, aanvaardt opmerkingen en leert uit eigen fouten.
De student bezit de attitude om ongekende medische termen, die men in dossiers en verslagen aantreft, op te zoeken in een medisch verklarend woordenboek.
De student ontleedt ongekende medische termen a.d.h.v. gekende woorddelen.
De Bachelor Office Management heeft kennis van het beleid en organisatie van de gezondheidszorg, van interne structuren binnen bepaalde gezondheidsvoorzieningen en hun wisselwerking met externe structuren. De Bachelor Office Management kan de medische registratie, nomenclatuur en boekhoudkundige verrichtingen toepassen. De Bachelor Office Management heeft een praktische achtergrondkennis van anatomie, fysiologie, farmacologie en pathologie. De Bachelor Office Management kan EHBO-technieken toepassen en een aantal eenvoudige medische gegevens van de patiënt (lengte, gewicht,...) registreren.
De student schrijft, verklaart en situeert de medische termen van de cursus in hun juiste context.
De student schrijft, verklaart en situeert de medische termen binnen de onderdelen van orthopedie en osteologie in hun context.
De student verklaart en situeert frequent gebruikte afkortingen i.v.m. het betreffende stelsel.

Leerinhoud

• Algemene begrippen i.v.m. gezondheidsleer en pathologie
• Algemene begrippen i.v.m. ontsteking, infectie en immunologische afweer
• Beknopte studie van de cel (cytologie) en de weefsels (histologie)
• Anatomie en functieleer van het locomotorisch stelsel: skelet, gewrichten en spieren
• Pathologie van het locomotorisch stelsel
• Medische terminologie

Studiematerialen (lijst)

Anatomie en fysiologie : een inleidingVerplicht
 • Auteur: Martini, Frederic H.; Bartholomew, Edwin F.; Ober, William C.
Coëlho: Zakwoordenboek der geneeskundeVerplicht€ 39,95
 • Auteur: A.A.F. Jochems, e.a.
Handboek der medische ziektenleerVerplicht
 • Auteur: Van Steenbergen
Medisch verklarend woordenboekVerplicht
 • Auteur: MB Coelho's
Medische terminologieVerplicht€ 72,00
 • Auteur: PENNING & VELTHOVEN
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges32,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen104,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets80,00Schriftelijk examen in module 4: op 6 punten. Dictee met woordverklaring: bevattende termen uit heel de geziene leerstof uit het boek Medische Terminologie.

•Mondeling examen op 10 punten in de examenperiode van module 4

AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk en mondeling

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies