Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Excel / 224165/1699/1920/1/53
Studiegids

Excel / 2

24165/1699/1920/1/53
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): d'Hollander Latoya, Masschelin An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 02.12.2019 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: Tweede examenkans: digitaal examen, examentijd 75 min. Zie digitap voor meer informatie.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In hoorcolleges leert de student aan de hand van praktische voorbeelden optimaal Excel gebruiken. Nadien verwerkt de student deze kennis door oefeningen te maken: vooreerst eenvoudige oefeningen waar de verschillende elementaire handelingen en vaardigheden aan bod komen, nadien worden er moeilijkere problemen uit de praktijk aangepakt. Er wordt nadruk gelegd op automatisering en efficiëntie. De student moet in een kort tijdsbestek een probleem tot een goed einde kunnen brengen.
Een greep uit de oefeningen: maken van facturen waarbij productgegevens worden opgezocht in een prijslijst, automatisch berekenen van lonen na het ingeven van het aanvangsuur en het einduur, interestberekeningen, kortingstabellen … Verder worden omzetcijfers verwerkt in grafieken.
Feedback en remediëring: aan de hand van een herhalingsoefeningen wordt de leerstof van de vorige les overlopen. Eventuele lacunes worden aan de hand van extra voorbeelden uitgelegd. Tijdens de oefensessies kunnen de studenten steeds vragen stellen over de leerstof en de oefeningen.
In het kader van internationalisering at home kan het mogelijk zijn dat een les door een anderstalige lector gegeven wordt.

Begincompetenties (tekst)

•Studenten moeten via Windows Verkenner elementaire handelingen kunnen uitvoeren zoals kopiëren/herbenoemen/wissen/... van files, het maken/herbenoemen/wissen/... van mappen, het ordenen van files in een netwerkomgeving.
•Basiskennis wiskunde: omzetting naar %, voorrangsregels (+, -, *, /, of, en), interest berekenen, berekening van een percentage inclusief/exclusief, "regel van 3" ...

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management werkt stipt, snel, doelmatig , ordelijk en nauwkeurig.
De student voorziet de nodige beveiligingen waardoor het inbrengen van niet valide gegevens vermeden wordt.
De Bachelor Office Management kan klassieke en digitale informatie opzoeken, verzamelen en archiveren. Hiervoor hanteert de Bachelor Office Management up to date dossiersystemen, klasseer- en archiveringsmethoden en ICT-technologie (document management systemen) en zorgt voor efficiënte informatiedoorstroming en -verwerking.
De student maakt verzorgde facturen waarin op een efficiënte manier de data opgezocht en verwerkt worden.
De student verwerkt data in een grafiek en interpreteert het resultaat.
De Bachelor Office Management kan het eigen handelen en denken, dat van anderen en zijn omgeving evalueren. De Bachelor Office Management kan problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan. De Bachelor Office Management hanteert hierbij een brede interesse en openheid voor andere culturen, de actualiteit, de politiek, het maatschappelijke en economische gebeuren.
De student bekijkt met de nodige kritische zin zijn oplossingen en vergelijkt deze op juistheid met de gegeven oplossing.
De Bachelor Office Management toont een actieve houding t.o.v. de beroepsontwikkeling, beseft de noodzaak tot levenslang leren en is bereid om bij te scholen. De Bachelor Office Management heeft aandacht voor nieuwe tendensen, aanvaardt opmerkingen en leert uit eigen fouten.
De student generaliseert de verworven kennis door gegevens uit te wisselen tussen de verschillende Office pakketten.
De Bachelor Office Management kan, vanuit een inzicht in de werkorganisatie, plan- en projectmatig werken. De Bachelor Office Management neemt daarbij verantwoordelijkheid en kan coördinerende taken binnen het secretariaat uitvoeren. De Bachelor Office Management kan omgaan met stresssituaties, reageert efficiënt, flexibel en hoffelijk onder alle omstandigheden.
De student analyseert rekenkundige problemen.
De Bachelor Office Management plant, coördineert en organiseert acties van de manager, events, vergaderingen, congressen, zakenreizen en afspraken met klanten en externe commerciële contacten. De Bachelor Office Management heeft inzicht in de vereisten bij de voorbereiding en organisatie van vergaderingen en volgt mee de besluitvorming op. De Bachelor Office Management organiseert en coördineert het secretariaat, bepaalt de werkindeling op het secretariaat, coördineert en adviseert bij invoering van nieuwe procedures en stuurt het secretariaat logistiek.
De student voorziet de nodige beveiligingen waardoor het inbrengen van niet valide gegevens vermeden wordt.
De Bachelor Office Management voert efficiënt opdrachten uit binnen deadlines en budgetten en werkt oplossingsgericht naar een resultaat.
De student concretiseert de aangeleerde technieken in oefeningen en lost de oefeningen op zelfstandige basis op.
De student werkt vlot met Excel zodat binnen een beperkt tijdsbestek rekenkundige problemen zo optimaal mogelijk opgelost worden.
De Bachelor Office Management is zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheden en evalueert zijn eigen handelen. De Bachelor Office Management organiseert zelfstandig administratieve en organisatorische opdrachten en voert deze systematisch uit. De Bachelor Office Management is kritisch, spoort problemen op en formuleert daaruit een probleemstelling. De Bachelor Office Management kan voor een continuiteit zorgen bij afwezigheid van het management.
De student geeft vorm aan geautomatiseerde documenten waarin door het gebruik van zoekopdrachten en functies het wijzigen van 1 parameter het automatisch herwerken van het hele rekenblad voor gevolg heeft.

Leerinhoud

• Werken met het pakket Microsoft Excel.
• Invoeren/bewerken van gegevens (kleur, kaders, lettertype, uitlijning, formaat ...).
• Invoeren van formules.
• Gebruik van functies: wiskundige, logische, statistische, financiële, datum ... (som, en, of, als, gemiddelde, max, min, rente, aantal, nu ...).
• Absolute/relatieve celadressen.
• Kopiëren/verplaatsen van cellen/formules binnen Excel.
• Valideren en beveiligen van gegevens.
• Het gebruik van grafische elementen.
• Pagina-instellingen, afdrukbereik.
• Grafieken.
• Formulieren.
• Data uitwisselen van Excel naar Word/Outlook en omgekeerd.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
MS Excel 2016Verplicht
  • Auteur: Eric Cuypers & Eddy Van den Broeck
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,25 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges13,00 uren
Practicum en/of oefeningen11,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,75 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on100,00Digitaal examen. Open boek. Cf. Studiewijzer. Examen beperkt in tijd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on100,00Digitaal examen. Open boek. Cf. Studiewijzer. Examen beperkt in tijd.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies