Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Medische vorming III/325737/1699/1920/1/54
Studiegids

Medische vorming III/3

25737/1699/1920/1/54
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Michels Nele
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 17.02.2020 (3de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de informatie over de werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:
100% digitaal examen, gesloten boek, op 20 punten. Examen beperkt in tijd: 75 min voor examen. Zie digitap voor aanvullende informatie.

De wijzigingen hebben voorlopig enkel betrekking op de eerste examenkans.

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20: digitaal examen,via Toets.ap gesloten boek, examentijd 75 min. Zie digitap voor meer informatie.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk schriftelijk van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Medische vorming /1-2-3-4.

Korte omschrijving

Gynaecologie: Na studie van de anatomie en fysiologie van de inwendige en uitwendige geslachtsorganen van de vrouw, komt de pathologie aan bod. Verder bespreken we de gynaecologische onderzoeken en geven een overzicht van de verschillende vormen van anticonceptie.

Verloskunde: In het hoofdstuk over zwangerschap komen eerst de methodes voor diagnose van de zwangerschap aan bod, daarna wordt het prenataal onderzoek uitvoerig besproken, en tot slot wordt er dieper ingegaan op de technische mogelijkheden voor prenatale diagnostiek. Bij dit laatste is er ruimte voor reflectie en discussie i.v.m. ethische vragen hieromtrent. In het hoofdstuk over de bevalling, bespreken we het verloop van de partus, de monitoring , het kunstmatig inleiden van de bevalling, de mogelijke pijnstilling en de kunstverlossingen. Verder wordt ook ingegaan op de pathologische verloskunde.

Tijdens heel de studie wordt er gefocust op het aanleren van de specifieke terminologie. Bij een aantal belangrijke aandoeningen en onderzoeken is echter ook het inzicht in het geheel belangrijk, met het oog op het kunnen verstrekken van correcte informatie aan de patiënt.

Medische terminologie: De systematische studie van de medische terminologie wordt verder gezet. Op het einde van deze module zou een uitgebreide woordenschat tot de parate kennis moeten behoren .

Begincompetenties (tekst)

• De student kan tijdens een hoorcollege op een overzichtelijke manier noteren, kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden, de student gaat zelf actief en spontaan op zoek naar uitleg en inzicht over de leerstof.
• De student schrijft en spreekt in correct Nederlands.
• De medische terminologie van de vorige modules moet gekend zijn.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management kan klassieke en digitale informatie opzoeken, verzamelen en archiveren. Hiervoor hanteert de Bachelor Office Management up to date dossiersystemen, klasseer- en archiveringsmethoden en ICT-technologie (document management systemen) en zorgt voor efficiënte informatiedoorstroming en -verwerking.
De student omschrijft minder frequent voorkomende aandoeningen bondig met hun kenmerkende termen.
De student geeft uitleg over medische onderwerpen uit de cursus.
De Bachelor Office Management kan het eigen handelen en denken, dat van anderen en zijn omgeving evalueren. De Bachelor Office Management kan problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan. De Bachelor Office Management hanteert hierbij een brede interesse en openheid voor andere culturen, de actualiteit, de politiek, het maatschappelijke en economische gebeuren.
De student benadert medische teksten en gegevens op basis van objectieve kennis.
De Bachelor Office Management toont een actieve houding t.o.v. de beroepsontwikkeling, beseft de noodzaak tot levenslang leren en is bereid om bij te scholen. De Bachelor Office Management heeft aandacht voor nieuwe tendensen, aanvaardt opmerkingen en leert uit eigen fouten.
De student bezit de attitude om ongekende medische termen, die men in dossiers en verslagen aantreft, op te zoeken in een medisch verklarend woordenboek.
De student ontleedt ongekende medische termen a.d.h.v. gekende woorddelen.
De Bachelor Office Management heeft kennis van het beleid en organisatie van de gezondheidszorg, van interne structuren binnen bepaalde gezondheidsvoorzieningen en hun wisselwerking met externe structuren. De Bachelor Office Management kan de medische registratie, nomenclatuur en boekhoudkundige verrichtingen toepassen. De Bachelor Office Management heeft een praktische achtergrondkennis van anatomie, fysiologie, farmacologie en pathologie. De Bachelor Office Management kan EHBO-technieken toepassen en een aantal eenvoudige medische gegevens van de patiënt (lengte, gewicht,...) registreren.
De student geeft voor de belangrijkste ziekten een korte beschrijving van het ziektebeeld met zijn ontstaan, symptomen en onderzoeksmethoden en maakt gebruik van de medische termen die bij die ziekte horen.
De student schrijft alle geziene medische termen correct en kan deze uitleggen.
De student schrijft, verklaart en situeert de medische termen binnen de onderdelen van gynaecologie en verloskunde in hun context.
De Bachelor Office Management kan zelf beslissingen nemen, stelt prioriteiten in het belang van het bedrijf. De Bachelor Office Management helpt spontaan bij dringend werk, formuleert suggesties om problemen op te lossen, is innovatief en creatief.
De student stelt een medisch verslag op en begrijpt de gebruikte medische termen en ze kan deze onderbrengen in de medische specialiteit waar ze bijhoren.

Leerinhoud

Gynaecologie
Hst 1: Primaire geslachtsorganen
- Anatomie
Inwendige geslachtsorganen
Uitwendige geslachtsorganen
- Fysiologie
De ovogenese
Puberteit en begin van de geslachtsrijpheid.
De normale menstruatiecyclus
- Pathologie
Stoornissen van de menstruatiecyclus
Osteoporose
Afwijkingen van de eierstokken
Afwijkingen van de eileiders
Afwijkingen van de baarmoeder
Afwijkingen van de baarmoederhals
Afwijkingen van de vulva

Hst 2: Secundaire geslachtskenmerken
- Anatomie
- Fysiologie
- Pathologie

Ontwikkelingsstoornissen van de borsten
Ontstekingsprocessen van de borst
Tumoren van de borst

Hst 3: Gynaecologische onderzoeken

- Vaginaal toucher - palpatio per vaginam
- Borstonderzoek
- Mammografie
- Curettage
- Laparoscopie

Hst 4: Anticonceptie
- Coitus interruptus
- Periodieke onthouding
- Het pessarium
- Het condoom
- Spiraaltje - I.U.D. (intra uterine device)
- Orale anticonceptie - de pil
- De prikpil
- Het implantaat
- Sterilisatie
- Urgentie-anticonceptie

Verloskunde


Hst1 De zwangerschap
- Diagnose
- Prenatale raadpleging
- Prenatale gymnastiek
- Prenatale diagnostiek

Hst 2 De geboorte of partus
- Voorbereiding op de arbeid
- 3 fasen van de partus
- Cardiotocografie tijdens partus
- Inleiding of inductie
- Obstetrische analgesie en anesthesie
- Kunstverlossingen
- De kraamperiode

Hst 3 Pathologische verloskunde
- Liggingsafwijkingen
- Schouderdystocie
- Placenta praevia
- Solutio placentae
- Voortijdig gebroken vliezen
- Cervixinsufficiëntie
- Uterusruptuur
- Hydramnion
- Abortus
- IUV
- IUGR
- Meerlingenzwangerschap
- Resusantagonisme
- TORCHS
- Diabetes en zwangerschap
- Zwangerschapstoxicose

Studiematerialen (lijst)

Cursus SyllabusVerplicht
Anatomie en fysiologie : een inleidingVerplicht
  • Auteur: Martini, Frederic H.; Bartholomew, Edwin F.; Ober, William C.
Medische terminologieVerplicht€ 72,00
  • Auteur: PENNING & VELTHOVEN
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets80,00Schriftelijk examen: kennisvragen, inzichtsvragen
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)20,00Regelmatig wordt de kennis van de medische terminologie/vorming tijdens de module getoetst. Dit aan de hand van een dictee, medische verslagen, casusbesprekingen, presentaties.
Indien de student niet deelneemt aan een onderdeel, kan dit niet ingehaald worden en krijgt hij/zij een nul voor dat onderdeel.
Een flex-student krijgt een vervangopdracht en is niet verplicht aanwezig te zijn tijdens de permanente evaluatiemomenten.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk examen: kennis- en inzichtsvragen

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies