Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
English III : medical/327114/1699/1920/1/21
Studiegids

English III : medical/3

27114/1699/1920/1/21
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Boey Ann
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 17.02.2020 (3de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de informatie over de werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: presentatie 30% + vervangopdracht 30% + mondeling examen 40%

De wijzigingen hebben voorlopig enkel betrekking op de eerste examenkans.

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20: digitaal examen,via Teams gesloten boek, examentijd 15 min. Zie digitap voor meer informatie.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk schriftelijk van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor English I OF (geslaagd of getolereerd voor English I/1-2 EN geslaagd of getolereerd voor English II/3-4)) EN (eerder ingeschreven voor English I : medical/1 OF simultaan te volgen met English I : medical/1) EN (eerder ingeschreven voor English II : medical/2 OF simultaan te volgen met English II : medical/2).

Korte omschrijving

In deze module wordt het derde deel van het handboek afgewerkt. Deel één en twee werden behandeld in modules 1 en 2.
Medische terminologie is uiteraard van cruciaal belang voor de medical management assistant. In deze cursus tonen we aan hoe medische terminologie op een relevante en dynamische manier bijdraagt tot de communicatie binnen de medische wereld. De terminologie wordt in verschillende fasen bestudeerd: op niveau van geheugenkennis, inzichtskennis, probleemoplossend toepassen in behandelen van case studies. Er is ook ruimte voor onderwerpen die het algemene Engels kunnen bevorderen.

Begincompetenties (tekst)

Goede basiskennis Engels.

Level B2 volgens Europees referentiekader.

Geslaagd zijn of getolereerd voor English I 1&2 EN English II 3&4.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management werkt stipt, snel, doelmatig , ordelijk en nauwkeurig.
De student past de basisregels van de Engelse grammatica toe.
De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student gebruikt de juiste medische terminologie in het Engels.
De student kent de benamingen van de pathologieën in het Engels, hun symptomen, diagnoses, remediëring en preventie.
De student schat met gebruik van de aangeleerde woordenschat een case study in en beoordeelt en evalueert die.
De student geeft vlot een presentatie over onderwerpen die met de medische wereld verband houden.

Leerinhoud

•Studenten krijgen een algemene vorming in het Engels mbt de werkwereld van de medische secretaris/secretaresse maar ook mbt een breder werkveld in de algemene socio-economische werkelijkheid.
•Ze kennen de medische terminologie in het Engels die artsen en verpleegkundigen gebruiken.
•Ze kennen de juiste terminologie mbt de pathologieën.
•Ze kennen de medische terminologie van het hele anatomische stelsel
•Behalve deze vakterminologie verwerken studenten een aantal teksten met een algemeen-economische inhoud ter verbetering van hun algemene paraatheid in de Engelse taal.
•Deel van de te verwerken leerstof komt als zelfstudie. Verder materiaal wordt door doceren, oefeningen allerhande en andere diverse werkvormen overgebracht.

Studiematerialen (lijst)

Medical Terminologie. Get connected.Verplicht
  • Auteur: Suzanne S. Trucht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): VerplichtOnderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets80,00schriftelijk examen met kennis-, toepassings- en inzichtsvragen gebaseerd op het laatste deel van de cursus.
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)20,00Studenten bereiden per 2 een presentatie over één van de behandelde onderwerpen voor en brengen die voor de groep.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk examen met kennis-, toepassings- en inzichtsvragen gebaseerd op het laatste deel van de cursus.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies