Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Medische software/227121/1699/1920/1/65
Studiegids

Medische software/2

27121/1699/1920/1/65
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Lemmens Dominic
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 02.12.2019 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 50,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Tijdens de opleiding worden de diverse mogelijkheden van het gebruik van een Electronisch Patiënten Dossier (EPD) toegelicht. Dit gebeurt aan de hand van een oplossing die in meerdere Vlaamse ziekenhuizen wordt gebruikt. Op deze wijze worden de elementen van andere vakken getoetst aan een reële situatie. Specieke informatie die wordt gebruikt in het EPD wordt verzameld via andere vakken van de opleiding en via medische internetsites. Dit kan later worden getoetst tijdens de stage.

Begincompetenties (tekst)

• Basis PC-kennis, basiskennis Word
• Verwerken van informatie met kritisch denkpatroon.
• Inzicht in de workflow en organisatie van een medisch department van een ziekenhuis of een privé praktijk van een arts.

* Kennis medische terminologie

OLR-Leerdoelen (lijst)

Informatie
De student verwerft een algemeen beeld van een geïntegreerd elektronisch medisch dossier.
Medical support
De student maakt gebruik van spraakherkenning (corrigeren van teksten gegenereerd op basis van het dictaat van de arts).
De student voert diverse medische rubrieken in.
De student registreert, verstuurt en vraagt medische verslagen op door middel van het gebruik van software.
De student ondersteunt artsen via Medibridge import, elektronische postbus, werkstroom secretariaat.
Organisatie
De student doet referentiebezoeken aan de werkvloer in een ziekenhuis.
Planning en coördinatie
De student kent afspraakbeheer in een ziekenhuis aan de hand van een demo en uitgebreide toelichting van een afsprakenpakket. 
Zelfstandigheid
De student automatiseert routinetaken door middel van software en integreert ze in nieuwe situaties. 
Zin voor initiatief
De student stelt een medisch verslag op en begrijpt de gebruikte medische termen, schrijft correct en brengt dit onder in de medische specialiteit waar ze bijhoren.

Leerinhoud

Les 1

Positionering van het medisch dossier in de volledige patiënt centrische patiëntenzorg

Les 2

Patiëntenlijsten.

Gebruik van filters (dashboards) voor de diverse types van resultaten.

KWS Verslaglegging
• Werken met diverse technieken voor het ingeven van teksten.
• Gebruik van sjablonen/templates.
• Verifiëren en corrigeren verslagen gedicteerd en verwerkt door spraakherkenning.
• Afwerken en versturen van verslagen.

Medische rubrieken
• Gebruik van diverse types van medische rubrieken.
• Werken met diverse technieken voor het registreren van medische gegevens in het dossier.

Les 3

Specialistisch dossier: demo C-Specialist
Huisartspakket: Prodoc

Les 4

Afsprakenplanning: demo en praktijkvoorbeelden.

RIS/PACS: praktijkvoorbeeld van een Radiologie Informatie Systeem en de relatie met een Picture Archiving and Communication System.

Les 5

eHealth in een Belgische context
• eHealth-platform
• eHealthBox
• Hubs & metahub
• mHealth
• …

Les 6

Referentiebezoek.

Studiematerialen (lijst)

Studiemateriaal DigitapVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Omschrijving: Schriftelijk examen
  • Duur: Beperkt
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen24,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk examen. 1 vraag per les.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00zie 1ste zittijd. Schriftelijk examen.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies