Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Medische software/227121/1699/1920/1/65
Studiegids

Medische software/2

27121/1699/1920/1/65
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Lemmens Dominic
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 02.12.2019 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 50,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: Tweede examenkans: mondeling digitaal examen via Teams Zie digitap voor meer informatie.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Tijdens de opleiding worden de diverse mogelijkheden van het gebruik van een Electronisch Patiënten Dossier (EPD) toegelicht. Dit gebeurt aan de hand van een oplossing die in meerdere Vlaamse ziekenhuizen wordt gebruikt. Op deze wijze worden de elementen van andere vakken getoetst aan een reële situatie. Specieke informatie die wordt gebruikt in het EPD wordt verzameld via andere vakken van de opleiding en via medische internetsites. Dit kan later worden getoetst tijdens de stage.

Begincompetenties (tekst)

• Basis PC-kennis, basiskennis Word
• Verwerken van informatie met kritisch denkpatroon.
• Inzicht in de workflow en organisatie van een medisch department van een ziekenhuis of een privé praktijk van een arts.

* Kennis medische terminologie

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management kan klassieke en digitale informatie opzoeken, verzamelen en archiveren. Hiervoor hanteert de Bachelor Office Management up to date dossiersystemen, klasseer- en archiveringsmethoden en ICT-technologie (document management systemen) en zorgt voor efficiënte informatiedoorstroming en -verwerking.
De student verwerft een algemeen beeld van een geïntegreerd elektronisch medisch dossier.
De Bachelor Office Management heeft kennis van het beleid en organisatie van de gezondheidszorg, van interne structuren binnen bepaalde gezondheidsvoorzieningen en hun wisselwerking met externe structuren. De Bachelor Office Management kan de medische registratie, nomenclatuur en boekhoudkundige verrichtingen toepassen. De Bachelor Office Management heeft een praktische achtergrondkennis van anatomie, fysiologie, farmacologie en pathologie. De Bachelor Office Management kan EHBO-technieken toepassen en een aantal eenvoudige medische gegevens van de patiënt (lengte, gewicht,...) registreren.
De student maakt gebruik van spraakherkenning (corrigeren van teksten gegenereerd op basis van het dictaat van de arts).
De student voert diverse medische rubrieken in.
De student registreert, verstuurt en vraagt medische verslagen op door middel van het gebruik van software.
De student ondersteunt artsen via Medibridge import, elektronische postbus, werkstroom secretariaat.
De Bachelor Office Management kan, vanuit een inzicht in de werkorganisatie, plan- en projectmatig werken. De Bachelor Office Management neemt daarbij verantwoordelijkheid en kan coördinerende taken binnen het secretariaat uitvoeren. De Bachelor Office Management kan omgaan met stresssituaties, reageert efficiënt, flexibel en hoffelijk onder alle omstandigheden.
De student doet referentiebezoeken aan de werkvloer in een ziekenhuis.
De Bachelor Office Management plant, coördineert en organiseert acties van de manager, events, vergaderingen, congressen, zakenreizen en afspraken met klanten en externe commerciële contacten. De Bachelor Office Management heeft inzicht in de vereisten bij de voorbereiding en organisatie van vergaderingen en volgt mee de besluitvorming op. De Bachelor Office Management organiseert en coördineert het secretariaat, bepaalt de werkindeling op het secretariaat, coördineert en adviseert bij invoering van nieuwe procedures en stuurt het secretariaat logistiek.
De student kent afspraakbeheer in een ziekenhuis aan de hand van een demo en uitgebreide toelichting van een afsprakenpakket. 
De Bachelor Office Management is zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheden en evalueert zijn eigen handelen. De Bachelor Office Management organiseert zelfstandig administratieve en organisatorische opdrachten en voert deze systematisch uit. De Bachelor Office Management is kritisch, spoort problemen op en formuleert daaruit een probleemstelling. De Bachelor Office Management kan voor een continuiteit zorgen bij afwezigheid van het management.
De student automatiseert routinetaken door middel van software en integreert ze in nieuwe situaties. 
De Bachelor Office Management kan zelf beslissingen nemen, stelt prioriteiten in het belang van het bedrijf. De Bachelor Office Management helpt spontaan bij dringend werk, formuleert suggesties om problemen op te lossen, is innovatief en creatief.
De student stelt een medisch verslag op en begrijpt de gebruikte medische termen, schrijft correct en brengt dit onder in de medische specialiteit waar ze bijhoren.

Leerinhoud

Les 1

Positionering van het medisch dossier in de volledige patiënt centrische patiëntenzorg

Les 2

Patiëntenlijsten.

Gebruik van filters (dashboards) voor de diverse types van resultaten.

KWS Verslaglegging
• Werken met diverse technieken voor het ingeven van teksten.
• Gebruik van sjablonen/templates.
• Verifiëren en corrigeren verslagen gedicteerd en verwerkt door spraakherkenning.
• Afwerken en versturen van verslagen.

Medische rubrieken
• Gebruik van diverse types van medische rubrieken.
• Werken met diverse technieken voor het registreren van medische gegevens in het dossier.

Les 3

Specialistisch dossier: demo C-Specialist
Huisartspakket: Prodoc

Les 4

Afsprakenplanning: demo en praktijkvoorbeelden.

RIS/PACS: praktijkvoorbeeld van een Radiologie Informatie Systeem en de relatie met een Picture Archiving and Communication System.

Les 5

eHealth in een Belgische context
• eHealth-platform
• eHealthBox
• Hubs & metahub
• mHealth
• …

Les 6

Referentiebezoek.

Studiematerialen (lijst)

Studiemateriaal DigitapVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Omschrijving: Schriftelijk examen
  • Duur: Beperkt
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen24,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk examen. 1 vraag per les.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00zie 1ste zittijd. Schriftelijk examen.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies