Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Office Management stage MMA/3-428335/1699/1920/1/19
Studiegids

Office Management stage MMA/3-4

28335/1699/1920/1/19
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 23 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Michels Nele, Soudyn Mireille
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3 + Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 598,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de informatie over de werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: de gemiste stageweken worden vervangen door alternatieve opdrachten. Zie digitap voor meer informatie omtrent de alternatieve opdrachten en evaluatie.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN pas te volgen in jaar van afstuderen EN simultaan te volgen met Bachelorproef MMA/3-4.

Korte omschrijving

De bedrijfsstage bestaat uit een stage van 15 weken.  

De stage vormt de afsluiter van de opleiding bachelor Office Management, afstudeerrichting Medical management assistant. De kennis en de vaardigheden verworven binnen de hogeschool en de stage gelopen tijdens het tweede jaar, vormen de basis van een geslaagde stageperiode.
De student zoekt zelf een stageplaats in binnen- of buitenland (Europa). De stageplaats moet een gevarieerd en substantief takenpakket aanbieden.
De student moet tijdens de stageperiode evolueren tot een professioneel zelfstandig office manager, aangepast aan het arbeidsritme, het teamwork en de inhoudelijke beroepseisen.
De student schrijft een verslag over de stage-activiteiten en over zijn professionele ontwikkeling.Begincompetenties (tekst)

•Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket MMA deel 1 en voltijds modelpakket MMA deel 2 en ook inschrijven voor alle andere vakken van modelpakket MMA deel 3 
•ICT-vaardigheden.
•Grondige kennis van de medische en farmacologische terminologie.
•Grondige kennis van het Nederlands.
•Goede kennis van medische terminologie in het Nederlands, Frans en Engels.
•Kennis van de organisatie van de gezondheidszorg.OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student communiceert correct mondeling en schriftelijk.
De student maakt een verslag over zijn stage-activiteiten en professionele groei.
De student gebruikt zijn talenkennis zowel schriftelijk als mondeling door zelf alle contacten te leggen.
De Bachelor Office Management kan het eigen handelen en denken, dat van anderen en zijn omgeving evalueren. De Bachelor Office Management kan problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan. De Bachelor Office Management hanteert hierbij een brede interesse en openheid voor andere culturen, de actualiteit, de politiek, het maatschappelijke en economische gebeuren.
De student past zichzelf aan in de organisatiestructuur en evalueert daarbij zichzelf.
De Bachelor Office Management toont een actieve houding t.o.v. de beroepsontwikkeling, beseft de noodzaak tot levenslang leren en is bereid om bij te scholen. De Bachelor Office Management heeft aandacht voor nieuwe tendensen, aanvaardt opmerkingen en leert uit eigen fouten.
De student gebruikt zijn talenkennis zowel schriftelijk als mondeling door zelf alle contacten te leggen.
De Bachelor Office Management heeft inzicht en kennis van boekhouding, software voor statische verwerking, sociale zekerheid, personeelsmanagement, marketing, verkoopstechnieken en kwaliteitszorg. De Bachelor Office Management kan eveneens bedrijfsresultaten, personeels- commerciële en financiele gegevens verwerken, analyseren, opvolgen en rapporteren. De Bachelor Office Management kan budgetten en CRM-systemen beheren.
De student verzamelt en verwerkt informatie correct.
De Bachelor Office Management kan, vanuit een inzicht in de werkorganisatie, plan- en projectmatig werken. De Bachelor Office Management neemt daarbij verantwoordelijkheid en kan coördinerende taken binnen het secretariaat uitvoeren. De Bachelor Office Management kan omgaan met stresssituaties, reageert efficiënt, flexibel en hoffelijk onder alle omstandigheden.
De student organiseert alle stage-activiteiten binnen welbepaalde deadlines.
De student organiseert op efficiënte wijze een secretariaat.
De student plant en beheerst efficiënt het time management.
De Bachelor Office Management plant, coördineert en organiseert acties van de manager, events, vergaderingen, congressen, zakenreizen en afspraken met klanten en externe commerciële contacten. De Bachelor Office Management heeft inzicht in de vereisten bij de voorbereiding en organisatie van vergaderingen en volgt mee de besluitvorming op. De Bachelor Office Management organiseert en coördineert het secretariaat, bepaalt de werkindeling op het secretariaat, coördineert en adviseert bij invoering van nieuwe procedures en stuurt het secretariaat logistiek.
De student organiseert alle stage-activiteiten binnen welbepaalde deadlines.
De student plant en beheerst efficiënt het time management.
De Bachelor Office Management voert efficiënt opdrachten uit binnen deadlines en budgetten en werkt oplossingsgericht naar een resultaat.
De student handelt correspondentie correct af.
Stakeholders
De student maakt een verslag over zijn stage-activiteiten en professionele groei.

Leerinhoud

Leerinhouden van de 10 voorgaande modules worden verwerkt in een veelzijdig takenpakket. Je moet op het werkterrein evolueren tot volwaardige arbeidskracht aangepast aan de beroepseisen, het arbeidsritme en het teamwork.
STAGE: Het doel is een zo ruim mogelijk inzicht te verwerven in de werking van een medisch secretariaat of een medische dienst van een bedrijf in de gezondheidszorg

Receptiefuncties:
• balie/onthaal
• inkomende, uitgaande telefoonbediening
• inschrijvingen
• afspraken maken
Managementfuncties:
• afspraakbeheer
• voorraadbeheer
• praktische voorbereiding vergaderingen (reservatie, brochure/documenten, Powerpoint, hand-outs), notuleren
• conferenties/seminaries voorbereiden/organiseren
Administratieve functies:
• klassement, archivering
• (patiënten)administratie, dossierbeheer
• postbehandeling, briefwisseling
• (medische) verslagen typen
• vertalen van brieven en wetenschappelijke publicaties
• rekeningen, facturatie
• databeheer


Studiematerialen (lijst)

Stageverslag E-campusVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing5,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werkplekleren en/of stage525,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,00Evaluatiecriteria van de stage: communicatie, office support, office skills, werkhouding, attitude, stageverslag.Het evaluatieformulier wordt besproken en ter beschikking gesteld voor aanvang van de stage.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies