Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Bachelorproef MMA/3-428336/1699/1920/1/53
Studiegids

Bachelorproef MMA/3-4

28336/1699/1920/1/53
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Michels Nele
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3 + Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

(binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben) EN pas te volgen in jaar van afstuderen EN simultaan te volgen met Office Management stage MMA/3-4.

Korte omschrijving

In de bachelorproef bewijs je dat je een praktijkvraag op een methodische manier kan aanpakken en beantwoorden.
De bachelorproef is een individueel werk. Het levert samen met de stage het bewijs dat je het bachelorniveau waard bent.

Je zet alles wat je de voorbije jaren hebt geleerd om in de praktijk. Je verleent praktische kennis aan het bedrijf, gestoeld op literatuur- en praktijkonderzoek. Je leert projectmatig werken, je ontwikkelt je tot een zelfstandige MA. Je levert uiteindelijk een volwaardig product af aan je opdrachtgever. Je toont je kritische visie en verantwoordelijkheidszin.


Begincompetenties (tekst)

Competenties verworden tijdens de voorgaande modules.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Accuratesse
De student beschrijft zijn aanpak en het resultaat van het project in een eindverslag, in correcte taal en met de juiste bibliografische verwijzingen.
Communicatie
De student beschrijft zijn aanpak en het resultaat van het project in een eindverslag, in correcte taal en met de juiste bibliografische verwijzingen.
De student toont dat hij onderzoekscompetenties en beroepscompetenties kan integreren in zijn project.
De student verdedigt zijn bachelorproef in een mondelinge presentatie.
Dienstverlenende ingesteldheid
De student realiseert een eindproduct dat een meerwaarde is voor het bedrijf. Het resultaat hiervan kan informatief, verklarend of adviserend zijn.
Informatie
De student raadpleegt bronnen, verzamelt relevante informatie en verwerkt die systematisch. Door de bronnenstudie leert de student kritisch te werk te gaan. 
De student realiseert een eindproduct dat een meerwaarde is voor het bedrijf. Het resultaat hiervan kan informatief, verklarend of adviserend zijn.
De student toont in de bachelorproef dat hij zelfstandig een praktijkgerichte onderzoeksvraag kan beantwoorden.
Kritische ingesteldheid
De student raadpleegt bronnen, verzamelt relevante informatie en verwerkt die systematisch. Door de bronnenstudie leert de student kritisch te werk te gaan. 
De student toont dat hij onderzoekscompetenties en beroepscompetenties kan integreren in zijn project.
De student toont in de bachelorproef dat hij zelfstandig een praktijkgerichte onderzoeksvraag kan beantwoorden.
Levenslang leren
De student toont in de bachelorproef dat hij zelfstandig een praktijkgerichte onderzoeksvraag kan beantwoorden.
Management support
De student toont dat hij onderzoekscompetenties en beroepscompetenties kan integreren in zijn project.
Organisatie
De student toont in de bachelorproef dat hij zelfstandig een praktijkgerichte onderzoeksvraag kan beantwoorden.
Resultaatgerichtheid
De student toont dat hij onderzoekscompetenties en beroepscompetenties kan integreren in zijn project.
De student toont in de bachelorproef dat hij zelfstandig een praktijkgerichte onderzoeksvraag kan beantwoorden.
Stakeholders
De student realiseert een eindproduct dat een meerwaarde is voor het bedrijf. Het resultaat hiervan kan informatief, verklarend of adviserend zijn.
Zelfstandigheid
De student toont dat hij onderzoekscompetenties en beroepscompetenties kan integreren in zijn project.
De student toont in de bachelorproef dat hij zelfstandig een praktijkgerichte onderzoeksvraag kan beantwoorden.
Zin voor initiatief
De student realiseert een eindproduct dat een meerwaarde is voor het bedrijf. Het resultaat hiervan kan informatief, verklarend of adviserend zijn.

Leerinhoud

In samenspraak met, en onder begeleiding van, de stagementor kiest de stagiair een onderwerp/project voor zijn/haar bachelorproef. Het opzet hiervan kan verschillen naargelang de aard van de stageplaats. Het onderwerp/project situeert zich binnen het bedrijf: vb. een enquête rond patiëntentevredenheid, structuur brengen in database, digitaliseren van documenten en ordenen van mappenstructuren, congres of jaarvergadering mee organiseren, handleidingen/procedures opmaken, functiebeschrijving opmaken, evenement organiseren, onderzoek naar en implementatie van kwaliteitsmanagement …. 

Een bachelorproef bestaat uit een literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek.

Indien er geen externe opdracht voorhanden is zal de school een eigen onderzoeksopdracht aanbieden.


Studiematerialen (lijst)

schrijfwijzerVerplicht
stagemap E-campusVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht


Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen123,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00Je levert een schriftelijk verslag en geeft een presentatie over je bedrijfsproject.
Het evaluatieformulier wordt vooraf besproken en ter beschikking gesteld.
Evaluatiecriteria zijn onder meer: probleemanalyse, literatuurstudie, kritische reflectie, kwaliteitszorg, outcome en bruikbaarheid.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht100,00Je levert een schriftelijk verslag en geeft een presentatie over je bedrijfsproject.
Het evaluatieformulier wordt vooraf besproken en ter beschikking gesteld.
Evaluatiecriteria zijn onder meer: probleemanalyse, literatuurstudie, kritische reflectie, kwaliteitszorg, outcome en bruikbaarheid.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies