Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Projet International MMA/129951/1699/1920/1/61
Studiegids

Projet International MMA/1

29951/1699/1920/1/61
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het office management, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bernad Leila
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Module 1 of Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.09.2019 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 450,00

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Français I OF (geslaagd of getolereerd voor Français I/1-2 EN geslaagd of getolereerd voor Français II/3-4)) EN geslaagd of getolereerd voor Français I : médical/1 OF geslaagd of getolereerd voor Français II : médical/2 EN geslaagd of getolereerd voor Français III : médical/3.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel verrijkt de student zijn schriftelijke en mondelinge vaardigheden en leert hij/zij zich vlot uitdrukken in communicatiesituaties typisch voor de beroepspraktijk. Deze cursus bestaat vooral uit groepswerk waarbij de studenten een reële opdracht uitvoeren en op verplaatsing gaan naar een stad naar keuze in Frankrijk. De student kan ook opteren voor een sociaal project in Wallonië. De studenten staan zelf in voor de kosten. Er wordt een budget van 450 euro vooropgesteld dat niet overschreden mag worden.

De activiteiten zullen gespreid worden over modules 1 en 2.

Praktische organisatie: zie studiewijzer

Begincompetenties (tekst)

De verworven competenties van de vorige modules.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Accuratesse
De student past de algemene grammatica- en uitspraakregels van het Frans toe.
De student klasseert op efficiënte wijze alle digitale documenten die onderdeel zijn van het organisatieproces.
Communicatie
De student begrijpt een breed gamma aan algemene en bedrijfsgerichte woordenschat en gebruikt dat actief.
De student schrijft een professioneel verslag en gebruikt zelfstandig de nodige hulpmiddelen om dit zonder taalfouten en in het juiste taalregister te doen.
De student voert efficiënte professionele telefoongesprekken en maakt daarbij gebruik van de specifieke uitdrukkingen en terminologie, in het bijzonder rond afspraken maken, plannen en organiseren.
De student notuleert tijdens een vergadering en schrijft een verslag in correct Frans.
De student stelt verschillende soorten zakelijke brieven en mails op met oog voor structuur en een correcte spelling en zinsbouw.
De student zoekt zelfstandig de nodige informatie over een specifiek onderwerp op, haalt de belangrijkste elementen uit het gevonden materiaal, vat het samen, argumenteert, en neemt een persoonlijk standpunt daartegenover in.
De student neemt zinvol deel aan (alledaagse) gesprekken/discussies.
Organisatie
De student plant en organiseert een bezoek, evenement of reis en houdt een gedetailleerd logboek bij.

Leerinhoud

 • Algemene en zakelijke woordenschat
 • Mondelinge en schriftelijke zakelijke communicatie
 • Praktische toepassing

Studiematerialen (lijst)

Materiaal op N-schijfVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Vormen van groepsleren128,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)60,00zie studiewijzer
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie40,00zie studiewijzer
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht60,00zie studiewijzer
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie40,00zie studiewijzer

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies