Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Projet International MMA/129951/1699/1920/1/61
Studiegids

Projet International MMA/1

29951/1699/1920/1/61
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het office management, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bernad Leila
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Module 1 of Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.09.2019 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 450,00

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: Tweede examenkans: mondeling digitaal examen via Teams. Zie digitap voor meer informatie.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Français I OF (geslaagd of getolereerd voor Français I/1-2 EN geslaagd of getolereerd voor Français II/3-4)) EN geslaagd of getolereerd voor Français I : médical/1 OF geslaagd of getolereerd voor Français II : médical/2 EN geslaagd of getolereerd voor Français III : médical/3.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel verrijkt de student zijn schriftelijke en mondelinge vaardigheden en leert hij/zij zich vlot uitdrukken in communicatiesituaties typisch voor de beroepspraktijk. Deze cursus bestaat vooral uit groepswerk waarbij de studenten een reële opdracht uitvoeren en op verplaatsing gaan naar een stad naar keuze in Frankrijk. De student kan ook opteren voor een sociaal project in Wallonië. De studenten staan zelf in voor de kosten. Er wordt een budget van 450 euro vooropgesteld dat niet overschreden mag worden.

De activiteiten zullen gespreid worden over modules 1 en 2.

Praktische organisatie: zie studiewijzer

Begincompetenties (tekst)

De verworven competenties van de vorige modules.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management werkt stipt, snel, doelmatig , ordelijk en nauwkeurig.
De student past de algemene grammatica- en uitspraakregels van het Frans toe.
De student klasseert op efficiënte wijze alle digitale documenten die onderdeel zijn van het organisatieproces.
De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student begrijpt een breed gamma aan algemene en bedrijfsgerichte woordenschat en gebruikt dat actief.
De student schrijft een professioneel verslag en gebruikt zelfstandig de nodige hulpmiddelen om dit zonder taalfouten en in het juiste taalregister te doen.
De student voert efficiënte professionele telefoongesprekken en maakt daarbij gebruik van de specifieke uitdrukkingen en terminologie, in het bijzonder rond afspraken maken, plannen en organiseren.
De student notuleert tijdens een vergadering en schrijft een verslag in correct Frans.
De student stelt verschillende soorten zakelijke brieven en mails op met oog voor structuur en een correcte spelling en zinsbouw.
De student zoekt zelfstandig de nodige informatie over een specifiek onderwerp op, haalt de belangrijkste elementen uit het gevonden materiaal, vat het samen, argumenteert, en neemt een persoonlijk standpunt daartegenover in.
De student neemt zinvol deel aan (alledaagse) gesprekken/discussies.
De Bachelor Office Management kan, vanuit een inzicht in de werkorganisatie, plan- en projectmatig werken. De Bachelor Office Management neemt daarbij verantwoordelijkheid en kan coördinerende taken binnen het secretariaat uitvoeren. De Bachelor Office Management kan omgaan met stresssituaties, reageert efficiënt, flexibel en hoffelijk onder alle omstandigheden.
De student plant en organiseert een bezoek, evenement of reis en houdt een gedetailleerd logboek bij.

Leerinhoud

 • Algemene en zakelijke woordenschat
 • Mondelinge en schriftelijke zakelijke communicatie
 • Praktische toepassing

Studiematerialen (lijst)

Materiaal op N-schijfVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Vormen van groepsleren128,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)60,00zie studiewijzer
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie40,00zie studiewijzer
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht60,00zie studiewijzer
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie40,00zie studiewijzer

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies