Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Français II/3-428315/1699/1920/1/18
Studiegids

Français II/3-4

28315/1699/1920/1/18
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dockx Peggy
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Module 3 of Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de informatie over de werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:

De wijzigingen hebben voorlopig enkel betrekking op de eerste examenkans.

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20: digitaal examen,via Toets.ap gesloten boek. Zie digitap voor meer informatie.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk schriftelijk van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Français I/1-2 OF eerder ingeschreven voor Français I/1-2.

Korte omschrijving

In deze cursus gaat de student actief aan de slag met mondelinge en schriftelijke oefeningen om de 4 vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren en spreken) in te oefenen.

De aandacht gaat uit naar het verwerven en verwerken van algemene en zakelijke woordenschat in een bedrijfsgerelateerde context.  

De basisgrammatica Frans wordt opgefrist en voornamelijk zelfstandig ingeoefend.

Begincompetenties (tekst)

Goede basiskennis Frans (A2 -50 van het Europees Referentiekader)

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management werkt stipt, snel, doelmatig , ordelijk en nauwkeurig.
De student past de basisregels van de Franse grammatica toe.
De student spelt een naam, email-adres enz.
De student noteert en communiceert een telefoonnummer.
De student kan rekenen in het Frans.
De student drukt zich uit op een grammaticaal correcte manier.
De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student begrijpt de hoofdpunten van de meeste presentaties, documentaires en informatieve video's binnen het vakgebied.
De student neemteen bestelling op (per telefoon).
De student signaleert een fout op een factuur.
De student ontvangt een klant.
De student ontvangt een klant op zijn/haar stand.
De student stelt een product voor.
De student begrijpt een voicemailbericht en spreekt het zelf in.
De student herhaalt grammatica secundair onderwijs en diept het uit.
De student kan iemand in zijn/haar bedrijf rondleiden.
De student communiceert informatie (prijs, korting, levertermijn,...), zowel mondeling als schriftelijk.
De student wint informatie in m.b.t. een beurs (stand, inschrijving, ...)
De student vraagt om inlichtingen (prijs, korting, levertermijn, ...), zowel mondeling als schriftelijk.
De student vertaalt relatief vlot mondeling en schriftelijk.
De student begrijpt richtlijnen en communiceert zelf m.b.t. de verpakking, verzendingswijze, transportmiddel.
De student stelt zichzelf voor en licht zijn/haar functie in het bedrijf toe.
De student maakt oefeningen op grammatica.
De student gebruikt de belangrijkste beleefdheidsconventies (gebruik van vous/tu).
De student gebruikt de elementaire zakelijke woordenschat, zowel mondeling als schriftelijk.
De student communiceert m.b.t betalingstermijn, betalingswijze,...
De student converseert met zakenrelaties.
De student zoekt de juiste uitspraak zelfstandig op (De student heeft een duidelijke uitspraak.)
De student stelt een andere persoon voor en licht zijn/haar functie toe.
De student geeft een bestelling door of wijzigt die, per telefoon of via mail.
De student voert efficiënte, professionele telefoongesprekken met oog voor een correcte uitspraak en grammaticale correctheid.
De student hanteert een correcte uitspraak.
De student schrijft korte, gestructureerde, duidelijk verstaanbare, doorlopende teksten over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op het vakgebied met oog voor een correcte spelling en zinsbouw.
De Bachelor Office Management kan klassieke en digitale informatie opzoeken, verzamelen en archiveren. Hiervoor hanteert de Bachelor Office Management up to date dossiersystemen, klasseer- en archiveringsmethoden en ICT-technologie (document management systemen) en zorgt voor efficiënte informatiedoorstroming en -verwerking.
De student gebruikt een woordenboek gericht en efficiënt.
De Bachelor Office Management toont een actieve houding t.o.v. de beroepsontwikkeling, beseft de noodzaak tot levenslang leren en is bereid om bij te scholen. De Bachelor Office Management heeft aandacht voor nieuwe tendensen, aanvaardt opmerkingen en leert uit eigen fouten.
De student zoekt de juiste uitspraak zelfstandig op (De student heeft een duidelijke uitspraak.)
De Bachelor Office Management heeft inzicht en kennis van boekhouding, software voor statische verwerking, sociale zekerheid, personeelsmanagement, marketing, verkoopstechnieken en kwaliteitszorg. De Bachelor Office Management kan eveneens bedrijfsresultaten, personeels- commerciële en financiele gegevens verwerken, analyseren, opvolgen en rapporteren. De Bachelor Office Management kan budgetten en CRM-systemen beheren.
De student reserveert een trein- of vliegtuigticket (telefonisch en per mail).
De Bachelor Office Management heeft kennis van het beleid en organisatie van de gezondheidszorg, van interne structuren binnen bepaalde gezondheidsvoorzieningen en hun wisselwerking met externe structuren. De Bachelor Office Management kan de medische registratie, nomenclatuur en boekhoudkundige verrichtingen toepassen. De Bachelor Office Management heeft een praktische achtergrondkennis van anatomie, fysiologie, farmacologie en pathologie. De Bachelor Office Management kan EHBO-technieken toepassen en een aantal eenvoudige medische gegevens van de patiënt (lengte, gewicht,...) registreren.
De student schrijft een korte zakelijke mail (met aangepaste aanspreking, slotformule, stijl en woordenschat).
De Bachelor Office Management kan, vanuit een inzicht in de werkorganisatie, plan- en projectmatig werken. De Bachelor Office Management neemt daarbij verantwoordelijkheid en kan coördinerende taken binnen het secretariaat uitvoeren. De Bachelor Office Management kan omgaan met stresssituaties, reageert efficiënt, flexibel en hoffelijk onder alle omstandigheden.
De student reserveert een hotel (telefonisch en per mail).
De student regelt een afspraak, stelt deze uit of annuleert de afspraak.
De Bachelor Office Management plant, coördineert en organiseert acties van de manager, events, vergaderingen, congressen, zakenreizen en afspraken met klanten en externe commerciële contacten. De Bachelor Office Management heeft inzicht in de vereisten bij de voorbereiding en organisatie van vergaderingen en volgt mee de besluitvorming op. De Bachelor Office Management organiseert en coördineert het secretariaat, bepaalt de werkindeling op het secretariaat, coördineert en adviseert bij invoering van nieuwe procedures en stuurt het secretariaat logistiek.
De student stelt een planning voor.
De Bachelor Office Management voert efficiënt opdrachten uit binnen deadlines en budgetten en werkt oplossingsgericht naar een resultaat.
De student communiceert een probleem i.v.m. de levering lost het op.
De student communiceert problemen en biedt oplossingen.
De student maant de klant telefonisch en schriftelijk aan tot betaling.

Leerinhoud

- Schriftelijke en mondelinge communicatie in een zakelijke context
- Algemene en zakelijke woordenschat
- Herhaling van de grammatica en oefeningen.

 

Studiematerialen (lijst)

Grammaire TrajetVerplicht
  • Auteur: Raes MA ea
Pour parler affairesVerplicht
  • Auteur: Mitchell, M ea
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen44,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Schriftelijk examen over alle leerstof van module 3 en 4
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)30,00Permanente evaluaties tijdens M3 en M4
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen over alle leerstof van module 3 en module 4

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies