Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
English II/3-428317/1699/1920/1/86
Studiegids

English II/3-4

28317/1699/1920/1/86
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Desmet Philippe
Andere co-titularis(sen): Boey Ann
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Module 3 + Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de informatie over de werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: permanente evaluatie 100% (30% presentatie via teams, 40% 2 digitale vocabulary tests, 30% digitale grammatica test).

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20: digitaal examen, gesloten boek, examentijd 1 u. Zie digitap voor meer informatie.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk schriftelijk van op de hoogte worden gebracht.Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met English I/1-2 OF eerder ingeschreven voor English I/1-2.

Korte omschrijving

Uitdieping van de basisgrammatica Engels.
Uitbreiding van algemene en opleidingsgerichte woordenschat.
Aanscherpen van de lees-, luister-, schrijf- en spreekvaardigheid.

Begincompetenties (tekst)

  • Level B1 volgens Europees referentiekader.


OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student begrijpt geschreven en gesproken Engels van (upper)-intermediate niveau.
De student geeft degelijke feedback aan medestudenten.
De student geeft vlot zijn/haar mening over aangeboden onderwerpen.
De student hanteert de aangeboden woordenschat van zakelijke en algemene aard.
De student interpreteert Engelstalige teksten over het vakgebied correct.
De student maakt mensen wegwijs in een stad en in een gebouw.
De student past de basisregels van de Engelse grammatica correct toe.
De student presenteert een onderwerp naar keuze op gestructureerde wijze en in klare taal.
De student schrijft eenvoudige en complexere grammaticaal correcte zinnen.
De student vertaalt complexere Nederlandse zinnen naar het Engels.

Leerinhoud

* Uitdieping van de basisgrammatica en spelling a.h.v. theoretische uitleg en oefeningen.
* Algemene en opleidingsgerichte woordenschat.
* Algemene en zakelijke teksten (socio-economisch en gedeeltelijk actualiteitsgebonden).
* Verdere ontwikkeling van de spreek-, schrijf-, luister- en leesvaardigheid van de student.
* Zelfstandig werk: de student verwerkt een selectie van de woordenschat uit het handboek 'Woordenschat business English'.

Studiematerialen (lijst)

English Grammar and ExercisesVerplicht
  • Auteur: Decock Erika
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50
Woordenschat Business EnglishVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen44,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)30,00Tijdens modules 3 en 4 wordt de student permanent geëvalueerd a.d.h.v. vooraf aangekondigde testen. Tijdens module 3 een test woordenschat op basis van zelfstudie (handboek Woordenschat business English). Tijdens module 4 bereiden de studenten een presentatie voor en brengen die voor de groep.
AcademiejaarKennistoets70,00Module 3 en 4 = 70 % schriftelijk examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen. De leerstof van modules 3 en 4 dient gekend te zijn.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00100% schriftelijk examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen. De leerstof van de 4 modules dient gekend te zijn.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies