Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Medisch Project /428330/1699/1920/1/43
Studiegids

Medisch Project /4

28330/1699/1920/1/43
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Boey Ann
Andere co-titularis(sen): Bongaerts Hanne, De Smet Koen, Desmet Philippe, Heirman Wannes, Masschelin An, Michels Nele, Roels Bart, Van de Put Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 04.05.2020 (4de module)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 208,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de informatie over de werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: Alle afspraken voor de verschillende opdrachten binnen het project zijn vermeld in de studiewijzer (cfr. Digitap). Om te kunnen slagen moeten de studenten minstens alle opdrachten ingediend hebben.
100% digitaal examen voor Organisatie gezondheidszorg, gesloten boek, op 20 punten. Examen beperkt in tijd: 75 min voor examen. Zie digitap voor aanvullende informatie.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 voor minstens 52 studiepunten ingeschreven zijn.

Korte omschrijving

Via het project leert de student(e) de verworven kennis, opgedaan in de voorgaande modules, toe te passen.

Hij/zij leert initiatief nemen, organiseren en plannen, autonoom en in teamverband werken. De student(e) gebruikt de juiste zoekstrategieën om de nodige informatie te verzamelen en communiceert mondeling en schriftelijk in foutloos Nederlands.

De student(e) werkt wekelijks én binnen een vooropgestelde deadline een opdracht af, waarbij accuratesse en een kritische ingesteldheid onontbeerlijk zijn. 

De student(e) verwerft inzicht in het beroepsprofiel en leert wat bedrijfsetiquette inhoudt.

Begincompetenties (tekst)

 

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management werkt stipt, snel, doelmatig , ordelijk en nauwkeurig.
De student controleert zijn eigen werk.
De student houdt zich stipt aan alle afspraken.
De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student schrijft foutloos Nederlands.
De student hanteert correct zakelijke taal in alle mondelinge en schriftelijke vormen.
De student communiceert in het Frans/Engels op het vooropgestelde niveau.
De Bachelor Office Management kan klassieke en digitale informatie opzoeken, verzamelen en archiveren. Hiervoor hanteert de Bachelor Office Management up to date dossiersystemen, klasseer- en archiveringsmethoden en ICT-technologie (document management systemen) en zorgt voor efficiënte informatiedoorstroming en -verwerking.
De student maakt gebruik van databases en zoekstrategieën om doelgericht informatie te verwerven.
De Bachelor Office Management kan het eigen handelen en denken, dat van anderen en zijn omgeving evalueren. De Bachelor Office Management kan problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan. De Bachelor Office Management hanteert hierbij een brede interesse en openheid voor andere culturen, de actualiteit, de politiek, het maatschappelijke en economische gebeuren.
De student onderscheidt hoofd- en bijzaken.
De student stelt prioriteiten naargelang de context.
De student herkent betrouwbare informatie.
De Bachelor Office Management kan, vanuit een inzicht in de werkorganisatie, plan- en projectmatig werken. De Bachelor Office Management neemt daarbij verantwoordelijkheid en kan coördinerende taken binnen het secretariaat uitvoeren. De Bachelor Office Management kan omgaan met stresssituaties, reageert efficiënt, flexibel en hoffelijk onder alle omstandigheden.
De student organiseert zijn werk efficiënt met de juiste office tools.
De Bachelor Office Management plant, coördineert en organiseert acties van de manager, events, vergaderingen, congressen, zakenreizen en afspraken met klanten en externe commerciële contacten. De Bachelor Office Management heeft inzicht in de vereisten bij de voorbereiding en organisatie van vergaderingen en volgt mee de besluitvorming op. De Bachelor Office Management organiseert en coördineert het secretariaat, bepaalt de werkindeling op het secretariaat, coördineert en adviseert bij invoering van nieuwe procedures en stuurt het secretariaat logistiek.
De student plant een meeting/vergadering met derden.
De student maakt een planning.
Stakeholders
De student verwerft inzicht in zijn jobprofiel.
De student leert wat bedrijfsdeontologie en bedrijfsetiquette is.
De Bachelor Office Management is zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheden en evalueert zijn eigen handelen. De Bachelor Office Management organiseert zelfstandig administratieve en organisatorische opdrachten en voert deze systematisch uit. De Bachelor Office Management is kritisch, spoort problemen op en formuleert daaruit een probleemstelling. De Bachelor Office Management kan voor een continuiteit zorgen bij afwezigheid van het management.
De student brengt zelfstandig een opdracht tot een goed einde binnen een bepaalde deadline.
De Bachelor Office Management kan zelf beslissingen nemen, stelt prioriteiten in het belang van het bedrijf. De Bachelor Office Management helpt spontaan bij dringend werk, formuleert suggesties om problemen op te lossen, is innovatief en creatief.
De student onderneemt actie en neemt initiatief waar nodig.

Leerinhoud

 • Leerinhouden uit 3 voorgaande modules worden toegepast
 • praktijkgerichte opdrachten
 • 6 thema's komen aan bod: beroepsetiquette, beroepsprofiel, communicatie/planning/coördinatie, onderzoek(strategieën), casus theorie en casus praktij

 • Organisatie van de gezondheidszorg
 • Preventieve gezondheidszorg:
 • preventieve diensten voor specifieke bevolkingsgroepen: kind&gezin, CLB, Medische sporttoezicht, externde diensten van preventie ter bescherming van de werknemenrs
 • preventieve diensten voor specifieke gezondheidsproblemen: besmettelijke en niet-besmettelijke aandoeningen en psychosociale problemen
 • Curatieve gezondheidszorg
 • Echelonnering
 • Extramurale gezondheidszorg
 • Intramurale gezondheidszorg
 • de organisatie van de gezondheidszorg in België
 • de ziekenhuiswet
 • het RIZIV, de ziekenfondsen, patiëntenfactuur, financieel aspect van de gezondheidsinstelling, accreditering, conventionering
 • Palliatieve gezondheidszorg
 • de ziekenhuisfactuur
 

Studiematerialen (lijst)

Portfolio Office managementVerplicht
Studiewijzer (beschikbaar via Digitap)Verplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing12,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Vormen van groepsleren24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen124,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00Alle afspraken voor de verschillende opdrachten binnen het portfolio zijn vermeld in de studiewijzer (cfr. Digitap). Deelname aan ALLE activiteiten in het kader van het project tijdens module 4 is VERPLICHT om te kunnen slagen voor dit opleidingsonderdeel. Studenten die driemaal onwettig afwezig waren op een activiteit binnen de projectmodule kunnen NIET slagen voor dit opleidingsonderdeel.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies