Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Leerprocesbegeleiding en (ortho) (ped)agogische praktijk 124079/1690/1920/1/05
Studiegids

Leerprocesbegeleiding en (ortho) (ped)agogische praktijk 1

24079/1690/1920/1/05
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vanbrabant Lien
Andere co-titularis(sen): Adams Carl, Desloovere Karen, De Wolf Sofie, Hofman Bart, Moentjens Gwendy, Roelant-Blom Cindy, Van den Bergh Els, Van Tongel Wim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Leerprocesbegeleiding is een ervaringsgerichte werkvorm waarin de student begeleid wordt door studenten uit bachelor 2. De thema's van de lessen zijn:
- het eigen leerproces in kaart brengen door middel van zelfreflectie
- werken aan de beroepspersoonlijkheid en attitudes
- het eigen referentiekader en dat van anderen
- zicht krijgen op het beroep opvoeder-begeleider door een verkenning van de orthopedagogische praktijk. Dit verwijst naar elke beroepspraktijk die de student in de opleiding kan opdoen en zelf kan inbrengen (studiebezoek, vrijwilligerswerk, hobby's, ...)
In dit opleidingsonderdeel staat het eigen leerproces (reflecteren) van de student centraal. Studenten uit bachelor 1 en bachelor 2 komen wekelijks 4 uren samen waarvan 1uur niet begeleid door de leerprocesbegeleider. Deze werkvorm stelt de student in staat om veel over zichzelf en anderen in de groep te leren. De ervaringsgerichte aanpak staat centraal in de lessen van leerprocesbegeleiding en orthopedagogische praktijk.

Begincompetenties (tekst)

“De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.”

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student brengt eigen talenten, vaardigheden en attitudes in kaart.
De student beschrijft mogelijkheden, beperkingen en grenzen in functie van het eigen leerproces.
De student beschrijft genomen acties, op basis van eigen inzichten en gekregen feedback, om leerkansen voor zichzelf te creëren
De student verwoordt de mogelijke effecten van het eigen referentiekader.
De student verbindt theorie en nieuwe informatie aan de eigen leerervaringen.
De student analyseert een situatie, met gebruik van verschillende reflectiemodellen uit het handboek Reflecteren (Geenen, 2017)
De PBA orthopedagogie levert actief een bijdrage aan de visieontwikkeling, het beleid en het beheer van de organisatie.
De student beschrijft de werking, structuur en de visie van de organisatie.
De student verantwoordt zijn positie ten opzichte van een actueel maatschappelijk thema.
De student geeft een overzicht van de organisaties waar hij reeds mee in contact kwam.

Leerinhoud

leerprocesbegeleiding en orthopedagogische praktijk staat steeds in verbinding met de inhouden van de opleidingsonderdelen van het
semester
• leren leren
• leren reflecteren
• attitudes
• groepswerk, groepsvorming
• communicatie
• praktijkervaringen zoals inleeftraject, studiebezoeken, ervaringslessen en kennismakingsgesprekken
• actuele thema's

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Boek: Geenen, M.J.(2017). Reflecteren:Leren van je ervaringen als sociale professional. Bussum: Coutinho.
Portfolio en studiewijzer als leermiddel.
Leermateriaal op Digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen30,00 uren
Vormen van groepsleren10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen116,00 uren
  • Opmerking: De student zal buiten de contacturen nog verschillende opdrachten moeten uitvoeren, individueel en in groep

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00De student geeft op het einde van het semester (datum wordt bepaald door de lector) een portfolio af. In de studiewijzer staan gedetailleerde instructies.
Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Voor alle practica geldt een verplichte aanwezigheid. Vanaf de tweede afwezigheid moet de student de afwezigheid wettigen. De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex.
Onwettige afwezigheden geven aanleiding tot puntenverlies. Er wordt 1 punt afgetrokken van de 20 punten, vanaf de tweede ongewettigde afwezigheid.
Indien je aan meer dan 1 practicum niet hebt deelgenomen, neem je zelf het initiatief om een vervangopdracht te vragen. Dit gebeurt per mail, ten laatste twee weken na de datum van de afwezigheid. Wanneer de student niet tijdig een vervangtaak vraagt en/of de vervangtaak niet degelijk maakt of tijdig indient, dan zal dit leiden tot een verlies van 1 punt van de 20 punten.
Het inhalen van een evaluatieactiviteit (indienen van je portfolio) buiten de examenreeks wordt per email aangevraagd bij de opleidingsverantwoordelijke van het respectievelijke opleidingsonderdeel (lien.vanbrabant@ap.be) en dit ten laatste op de dag van de evaluatieactiviteit.
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).


1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00De student herwerkt zijn portfolio op basis van de feedback van de lector. In de studiewijzer staan gedetailleerde instructies. 
Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).


1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal