Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Pedagogiek 124083/1690/1920/1/44
Studiegids

Pedagogiek 1

24083/1690/1920/1/44
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Adriaensens Joke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Evaluatie voor de tweede examenkans

Examentijd: 90 min.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel kijken we naar opvoeden vanuit verschillende invalshoeken. We reiken theoretische kaders aan, die ons helpen om over opvoeden te spreken en na te denken. We leren een aantal modellen kennen die we gebruiken bij het analyseren van opvoedingscontexten en opvoedingsvragen. We bespreken de invloed van de maatschappij op opvoeden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie draagt op micro-, meso- en macroniveau actief bij tot begrip en betrokkenheid aangaande beroepsgerelateerde ethische, normatieve en maatschappelijke vragen. Hij handelt vanuit universele rechten en waarden.
De student schetst de invloed van het referentiekader op het opvoedend handelen.
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student beargumenteert vanuit de pedagogische basisbegrippen en de materiële en ideële dimensie van een opvoedingspraktijk.
De student legt de gegeven pedagogische modellen uit (Ecologisch model Bronfenbrenner, Gezinsgericht pedagogisch kader Hellinckx en Ghesquière, Driehoeken van Kousemaker, Balansmodel; Sociale steuntheorie en Opvoedingsstijlen).
De student herkent pedagogische basisbegrippen in een gegeven tekstfragment.
De student legt de pedagogische basisbegrippen en het ontwikkelingsperspectief, het leerperspectief en vrijheidsperspectief op opvoeden uit.
De student beargumenteert hoe de evolutie van ‘geen kindbeeld’ over een ‘ ideaal kindbeeld’ tot een ‘divers kindbeeld’ invloed heeft op opvoeden.
Hij draagt bij tot de analyse van de ondersteuningsvraag en begeleidt op actieve wijze mee het proces van handelingsplanning. Op basis van zijn (ortho)(ped)agogische kennis selecteert de PBA orthopedagogie doelen en geschikte methodes in overleg met de belanghebbenden.
De student maakt gebruik van de gegeven pedagogische modellen om een opvoedingssituatie te analyseren.

Leerinhoud

Pedagogische basisbegrippen
Functioneel opvoeden
Intentioneel opvoeden
Pedagogisch basisklimaat
Opvoedingsvoorwaarden
Opvoedingsmiddelen
Opvoedingscontexten
De invloed van cultuur op opvoedingsdoelen en opvoedingsmiddelen
Referentiekader

Perspectieven op opvoeding: ontwikkelingsperspectief, leerperspectief en vrijheidsperspectief
Pedagogische verantwoordelijkheid
Opvoedingsvisie vanuit Nieuwe autoriteit
De geschiedenis van het kindbeeld: geen kindbeeld – ideaal kindbeeld – divers kindbeeld
Modellen voor analyse van opvoedingssituatie:
Driehoeken van Kousemaker
Balansmodel van Bakker
Model van Bronfenbrenner
Sociale steun model
Model van H&G
Model opvoedingsstijlen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Syllabus ‘Pedagogiek’ (2019-2020)
Studiewijzer

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges33,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren2,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen41,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,001. Korte omschrijving van de toets: De student beargumenteert a.d.h.v. een casus waarom opvoeders bepaalde keuzes maken in de opvoeding (vanuit de geziene theoretische kaders). De student legt pedagogische modellen uit en hanteert ze om een casus te analyseren en om de opvoedingssituatie in kaart te brengen.

2. Toetsmethode: casus
3. Bron: gesloten boek
4. Toetsmedium: schriftelijk
5. Toetsmoment: momentopname op examen
6. Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,001. Korte omschrijving van de toets: De student beargumenteert a.d.h.v. een casus waarom opvoeders bepaalde keuzes maken in de opvoeding (vanuit de geziene theoretische kaders).
De student legt pedagogische modellen uit en hanteert ze om een casus te analyseren en om de opvoedingssituatie in kaart te brengen.
2. Toetsmethode: casus
3. Bron: gesloten boek
4. Toetsmedium: schriftelijk
5. Toetsmoment: momentopname op examen
6. Beoordelaar: lector