Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Levenslooppsychologie 124078/1690/1920/1/68
Studiegids

Levenslooppsychologie 1

24078/1690/1920/1/68
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Mallentjer Maite
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Evaluatie voor de tweede examenkans

Examentijd: 90 min.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Professionele bachelors in de Orthopedagogie komen in contact met cliënten in alle levensfasen. Je werkt met mensen die zich voortdurend ontplooien. Dit proces vindt plaats op heel wat ontwikkelings- en functioneringsgebieden. Dit opleidingsonderdeel zal je, als opvoeder of begeleider, inzicht verschaffen in deze ontwikkelings- en functioneringsprocessen zodat je deze kan stimuleren en ondersteunen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Binnen de context van een team en in samenspraak met de cliënt en het cliëntsysteem maakt de PBA orthopedagogie op autonome wijze een inschatting van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.
De student gebruikt nieuwe perspectieven om een persoon vanuit zijn ontwikkeling te begrijpen (dit impliceert ook zijn eigen ontwikkeling)
De student schat in wat een persoon vanuit zijn ontwikkelingsniveau aankan en nodig heeft.
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student benoemt de ontwikkelingen op de verschillende ontwikkelingsgebieden (fysieke, cognitieve, sociale, persoonlijkheidsontwikkeling) voor elke levensfase.
De student definieert theoretische en methodische begrippen i.v.m. de menselijke ontwikkeling.
De student geeft de evolutie weer per ontwikkelingsgebied doorheen de gehele levensloop .
De student maakt een schematisch overzicht van elk ontwikkelingsgebied doorheen de levensloop.
De student schetst de verschillende ontwikkelingstaken (opgaven) voor elke levensfase.
De student schetst een genuanceerd, diepgaand, volledig en dynamisch beeld van elke levensfase.
De student typeert verschillende onderzoeksstrategieën i.v.m. de menselijke ontwikkeling.
De student vergelijkt de belangrijkste modellen met betrekking tot ontwikkeling en levensloop.
De PBA orthopedagogie treedt preventief op om probleemsituaties voor de cliënt te voorkomen. Hij signaleert knelpunten en participeert (pro-)actief aan preventie op organisatieniveau.
De student geeft voorwaarden voor een optimaal ontwikkelingsproces aan.

Leerinhoud

•Per ontwikkelingsfase (van de prenatale fase tot de dood)  worden de verschillende ontwikkelingsdomeinen uitgediept, met oog voor verschillende verklaringsmodellen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Feldman, R.S. (2017). Levensloop psychologie (3e druk) (op maat gemaakt voor AP Hogeschool). Amsterdam: Pearson benelux.
  • Cursusmateriaal: (studiewijzer, mylab en slides)


Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges53,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren2,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen99,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Dit is een schriftelijk examen dat opgebouwd is uit meerkeuzevragen. Deze worden aangevuld met een aantal invuloefeningen. Bij het verbeteren van gesloten vragen (meerkeuzevragen) wordt een verhoogde slaaggrens gehanteerd.
Toetsmethode: open vragen en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Medium: Schriftelijke weergave (op papier of digitaal)
Toetsmoment: momentopname op examen
beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Dit is een schriftelijk examen dat is opgebouwd uit meerkeuzevragen. Deze worden aangevuld met een aantal invuloefeningen. Bij het verbeteren van gesloten vragen (meerkeuzevragen) wordt een verhoogde slaaggrens gehanteerd.
Toetsmethode: open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Medium: Schriftelijke weergave (op papier of digitaal)
Toetsmoment: momentopname op examen
beoordelaar: lector