Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Gezondheidsleer 230587/1690/1920/1/20
Studiegids

Gezondheidsleer 2

30587/1690/1920/1/20
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Eraets Kristel
Andere co-titularis(sen): Van Assche Tom, Van Hoof An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Eerste examenkans

Examentijd: 90 min

Moment
: Academiejaar
Vorm: Kennistoets
Percentage (gewicht): 70,00
Opmerking:
Het examineren van de theoretische kennis zal gebeuren in de vorm van een kennis- en inzichttoets op basis van multiple choice vragen en 2 open vragen. Deze vragen bevatten kennis vanuit de cursus en de praktijklessen. Bij het verbeteren van gesloten vragen (meerkeuzevragen) wordt er een verhoogde slaaggrens gehanteerd.
Toetsmethode: gesloten vragen en open vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk /digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: Lector.
Het cijfer van dit deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.

Moment: Academiejaar
Vorm: Kennistoets
Percentage (gewicht): 30,00
Opmerking:
De vaardigheden m.b.t. methoden en technieken van een eerste hulpverlener zullen getoetst worden op een schriftelijk examen aan de hand van meerkeuzevragen.
Bij het verbeteren van gesloten vragen (meerkeuzevragen) wordt er een verhoogde slaaggrens gehanteerd.
Toetsmethode: gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk (digitaal)
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: Lector
Als de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel:
- worden de punten behaald voor het deelexamen ‘ kennistoets 30%‘ in de eerste examenperiode overgedragen
indien de student is geslaagd voor dit deelexamen in de eerste examenperiode.
- dient de student dit deelexamen af te leggen in de tweede examenperiode indien de student niet is geslaagd voor dit deelexamen ‘kennistoets 30%‘ in de eerste examenperiode.

Wijzigingen: Tweede examenperiode

Moment: Academiejaar
Vorm: Kennistoets
Percentage (gewicht): 70,00
Opmerking:
Het examineren van de theoretische kennis zal gebeuren in de vorm van een kennis- en inzichttoets op basis van multiple choice vragen en 2 open vragen. Deze vragen bevatten kennis uit de cursus en de praktijklessen. Bij het verbeteren van gesloten vragen (meerkeuzevragen) wordt er een verhoogde slaaggrens gehanteerd.
Toetsmethode: gesloten vragen en open vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk (digitaal)
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: Lector.
Als de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel:
- worden de punten behaald voor het deelexamen ‘kennistoets 70%‘ in de eerste examenperiode overgedragen indien de student is geslaagd voor dit deelexamen in de eerste examenperiode.
- dient de student dit deelexamen af te leggen in de tweede examenperiode indien de student niet is geslaagd voor dit deelexamen ‘kennistoets‘ in de eerste examenperiode.

Moment: Academiejaar
Vorm: Kennistoets
Percentage (gewicht):30,00
Opmerking:
De vaardigheden m.b.t. methoden en technieken van een eerste hulpverlener zullen getoetst worden op een schriftelijk examen aan de hand van meerkeuzevragen.
Bij het verbeteren van gesloten vragen (meerkeuzevragen) wordt er een verhoogde slaaggrens gehanteerd.
Toetsmethode: gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk (digitaal)
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: Lector
Indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen in de eerste examenperiode, wordt het punt dat werd behaald op de kennistoets in de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.

Wijziging: Evaluatie voor de tweede examenkans

Examentijd: 90 min.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Gezondheidsleer wordt gezien als de wetenschap van de beginselen, methoden en handelingen ter voorkoming van ziekten en het behouden of verbetering van de gezondheid. Dit situeert zich op diverse niveaus van de grondbeginselen van een gezonde geest in een gezond lichaam, vanaf de conceptie tot de ouderdom. Verder richten we ons tot de verschillende verschijnselen die mogelijk kunnen voorkomen in een minder gezond lichaam. We maken linken naar de verschillende leeftijdscategorieën met oog voor diverse symptomen en syndromen, steeds met de link naar het werkveld van de Bachelor in de Orthopedagogie waarbij de theoretische kennis wordt aangegrepen tot het bedenken van een gepaste begeleidersstijl met aandacht voor het belang van observaties en alertheid.
Tevens zal er ook praktisch geoefend worden binnen gezondheidsleer. We gaan praktisch aan de slag om ons de basisbeginselen van eerste hulp eigen te maken. Dit handelt zowel over wondverzorging, beroerte, Rautek- techniek, reanimatie en defibrillatie enz. En maken hierbij gebruik van divers aanvullend materiaal zoals foto’s en filmpjes.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie ondersteunt, begeleidt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagdagelijkse context. Hij doet dit op een methodische en duurzame wijze, met aandacht voor creativiteit en innovatie. Hij neemt bewust initiatieven om de ontwikkelingskansen en kwaliteit van leven/bestaan te garanderen.
De student demonstreert de methoden en technieken van een eerste hulpverlener.
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student noemt de theoretische begrippen en vaktermen m.b.t. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen op.
De PBA orthopedagogie treedt preventief op om probleemsituaties voor de cliënt te voorkomen. Hij signaleert knelpunten en participeert (pro-)actief aan preventie op organisatieniveau.
De student formuleert voedings-, verzorgings- en hygiënische voorschriften binnen de voorziening en op vlak van persoonlijke hygiëne en verzorging binnen verschillende leeftijdscategorieën.
De student geeft de verschillende oorzaken en gevolgen van diverse specifieke symptomen binnen diverse leeftijdscategorieën van cliënten weer binnen de gezondheidszorg zoals koorts, diabetes, soa's, decubitus,...
De student herkent de eerste symptomen die kunnen wijzen op m.b.t. infectie- en kinderziekten. 
De student legt de begrippen van een gezonde levensstijl uit alsook de werking en het effect van voeding en beweging op het lichaam.

Leerinhoud

- Kenmerken van gezond/ongezond lichaam en acties ter bevordering van een gezond lichaam (m.b.t. gezonde levensstijl, voeding, beweging en hygiëne)
- Het belang van bewegen en gezonde voeding op diverse leeftijdsgroepen, de allergieën en intoleranties,… worden even toegelicht. Het hanteren van de persoonlijke hygiëne, voedingshygiëne komen ook aan bod.
- Kenmerken en acties ter herkenning/voorkoming/genezing van infecties en kinderziekten.
- Eerste hulp (reanimatie en defibrillatie, Rautek- techniek, beroerte, wondverzorging…)met aandacht voor specifieke verschijnselen en hun benaderingswijze zowel op theoretisch als praktisch vlak.
- Kenmerken van vaak voorkomende symptomen van somatische ziekten binnen diverse leeftijdscategorieën (baby’s, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen).
- Seksuele ontwikkeling en soa’s.
- Aandachtspunten voor het preventief handelen m.b.t. de gezondheid en het fysieke welbevinden van de oudere cliënten.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Verplicht:
Syllabus ‘gezondheidsleer’ (2019-2020)
Studiewijzer ‘Gezondheidsleer’
Clarysse, M. (2016). Help! Eerste hulp voor iedereen. Pakhuis: Mechelen.Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Het examineren van de theoretische kennis zal gebeuren in de vorm van een kennis- en inzichttoets op basis van multiple choice vragen en 5 open vragen. Deze vragen bevatten kennis vanuit de cursus en de praktijklessen. Bij het verbeteren van gesloten vragen (meerkeuzevragen) wordt er een verhoogde slaaggrens gehanteerd.
Toetsmethode: gesloten vragen en open vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: Lector.
Het cijfer van dit deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie30,00De praktische vaardigheden binnen het opleidingsonderdeel van gezondheidsleer zal getoetst worden tijdens de examenperiode, tijdens een praktische en mondelinge proef. Deze vaardigheden worden aangeleerd tijdens de practica.
Toetsmethode: gedragsobservatie
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling en praktijk uitvoeren
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: Lector
Als de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel:
- worden de punten behaald voor het deelexamen ‘ vaardigheidstoets simulatie‘ in de eerste examenperiode overgedragen indien de student is geslaagd voor dit deelexamen in de eerste examenperiode.
- dient de student dit deelexamen af te leggen in de tweede examenperiode indien de student niet is geslaagd voor dit deelexamen ‘vaardigheidstoets simulatie‘ in de eerste examenperiode.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie30,00De praktische vaardigheden binnen het opleidingsonderdeel van gezondheidsleer zal getoetst worden tijdens de examenweek, tijdens een praktische en mondelinge proef. Toetsmethode: gedragsobservatie Bron: gesloten boekToetsmedium: mondeling en praktijk uitvoerenToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar:: Lector.Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel en niet is geslaagd voor de simulatievaardigheidstoets in eerste examenperiode, zal de student de praktische vaardigheden van dit deel opleidingsonderdeel moeten herkansen in de tweede examenperiode. De student zal in de tweede examenperiode op een opgegeven examenmoment bij de betrokken lector een praktijksituatie moeten oplossen. Indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor de simulatievaardigheidstoets in de eerste examenperiode, wordt het punt dat werd behaald op de simulatievaardigheidstoets in de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Het examineren van de theoretische kennis zal gebeuren in de vorm van een kennis- en inzichttoets op basis van multiple choice vragen en 5 open vragen. Deze vragen bevatten kennis uit de cursus en de praktijklessen. Bij het verbeteren van gesloten vragen (meerkeuzevragen) wordt er een verhoogde slaaggrens gehanteerd.
Toetsmethode: gesloten vragen en open vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: Lector.
Als de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel:
- worden de punten behaald voor het deelexamen ‘kennistoets‘ in de eerste examenperiode overgedragen indien de student is geslaagd voor dit deelexamen in de eerste examenperiode.
- dient de student dit deelexamen af te leggen in de tweede examenperiode indien de student niet is geslaagd voor dit deelexamen ‘kennistoets‘ in de eerste examenperiode