Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
(Ortho) (ped)agogische praktijk en leerprocesbegeleiding 224114/1690/1920/1/31
Studiegids

(Ortho) (ped)agogische praktijk en leerprocesbegeleiding 2

24114/1690/1920/1/31
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket orthopedagogie Bachelor 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vanbrabant Lien
Andere co-titularis(sen): Adams Carl, Adriaensens Joke, Defieuw Mieke, Desloovere Karen, Hofman Bart, Rosseel Dona, Van den Bergh Els, Van Leuvenhaege Sarah, Verbiest Griet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Eerste examenkans

Moment: Academiejaar
Vorm: Portfolio
Percentage (gewicht):  60
Opmerking:
De student geeft op het einde van het semester (datum wordt bepaald door de lector) een portfolio af. In de studiewijzer staan gedetailleerde instructies.
Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk, digitaal
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Voor alle practica geldt een verplichte aanwezigheid.
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Het cijfer van dit portfolio wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor de portfolio.
Het inhalen van de evaluatieactiviteit buiten de examenreeks wordt per e-mail aangevraagd bij de opleidingonderdeelverantwoordelijke (lien.vanbrabant@ap.be) en dit ten laatste op de dag van de evaluatieactiviteit.

Moment: Academiejaar
Vorm: Kennistoets
Percentage (gewicht): 40
Opmerking:
Studenten leggen een digitaal multiple choice examen af.
Toetsmethode: Gesloten vragen
Bron: Open boek.
Toetsmedium: Digitaal (schriftelijk)
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: Lector
Het cijfer van deze kennistoets wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor deze kennistoets.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Orthopedagogische praktijk en leerprocesbegeleiding is een ervaringsgerichte werkvorm waarin de student, samen met de eigen klasgroep en leerprocesbegeleider, werkt rond de volgende thema's:
- het eigen leerproces in kaart brengen door middel van zelfreflectie.
- het eigen (professionele) referentiekader en dat van een ander.
- verkenning van de orthopedagogische praktijk/ werkveld. Dit verwijst enerzijds naar elke beroepservaring die de student in de opleiding kan opdoen (vrijwilligerswerk, ouderenproject, werkveldwandeling, ...) Anderzijds krijgt de student wekelijks een hoorcollege over de organisatie en invulling van de sociale kaart.

In dit opleidingsonderdeel staat het eigen leerproces (reflecteren) als beroepspersoon centraal. Een klasgroep en een leerprocesbegeleider komen wekelijks drie uren samen. Studenten leren ervaringen kritisch in vraag te stellen, bespreken onderwerpen uit de actualiteit en maken kennis met de leerdoelen verbonden aan het beroep opvoeder-begeleider.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA- normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie ondersteunt, begeleidt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagdagelijkse context. Hij doet dit op een methodische en duurzame wijze, met aandacht voor creativiteit en innovatie. Hij neemt bewust initiatieven om de ontwikkelingskansen en kwaliteit van leven/bestaan te garanderen.
De student doet een voorstel van gepaste dienst- hulpverlening voor een gegeven casus.
De student zoekt via diverse kanalen gepaste dienst- en hulpverlening voor een gegeven casus.
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student analyseert een situatie, met gebruik van verschillende reflectiemodellen
De student brengt eigen talenten, vaardigheden en uitdagingen in kaart in functie van zijn later beroep.
De student gebruikt de terminologie (afkortingen, vakjargon,....) correct.
De student beschrijft eigen mogelijkheden, beperkingen en grenzen aan in functie van zijn later beroep.
De student beschrijft hoe en waar elementen uit het eigen referentiekader verschillen met die van een ander.
De student beschrijft de mogelijke effecten van het eigen referentiekader op zijn professioneel denken (willen/voelen) en handelen.
De PBA orthopedagogie levert actief een bijdrage aan de visieontwikkeling, het beleid en het beheer van de organisatie.
De student geeft voorbeelden van voorzieningen waar een opvoeder-begeleider kan werken.
De student legt uit welke plaats de voorziening heeft binnen het werkveld.
De student verantwoordt zijn positie ten opzichte van een actueel maatschappelijk thema.
De student geeft een overzicht van de organisaties waar hij reeds mee in contact kwam.
De student geeft weer hoe hij/zij zicht verhoudt tov het werkveld/organisatie/werking.
De student beschrijft hoe de dienstverlening en hulpverlening in vlaanderen is georganiseerd.
De student beschrijft de structuur van en bespreekt de werking en de visie van de organisatie.

Leerinhoud

Orthopedagogische Praktijk en leerprocesbegeleiding staat steeds in verbinding met de inhouden van de opleidingsonderdelen van het semester
- leren reflecteren
- attitudes
- groepswerk, groepsvorming
- communicatie
- praktijkervaringen
- Kennis en vaardigheden om zicht te krijgen op het werkveld.
- actuele thema's

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiematerialen (tekst): verplicht
• Boek: Geenen, M.J. (2017). Reflecteren. Leren van je ervaringen als sociale professional. Bussum: Coutinho.
• Portfolio en studiewijzer als leermiddel.
• Leermateriaal op digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen35,00 uren
  • Duur: Semester
Vormen van groepsleren2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen103,00 uren
  • Opmerking: De student zal buiten de contacturen verschillende opdrachten moeten uitvoeren, individueel en in groep.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio60,00De student geeft op het einde van het semester (datum wordt bepaald door de lector) een portfolio af. In de studiewijzer staan gedetailleerde instructies.
Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk, digitaal
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Voor alle practica geldt een verplichte aanwezigheid. Vanaf de tweede afwezigheid moet de student de afwezigheid wettigen. De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex.
Ongewettigde afwezigheden geven aanleiding tot puntenverlies, namelijk 1 punt van de 12 punten verlies per ongewettigde afwezigheid.
Indien je aan meer dan 1 practicum niet hebt deelgenomen, neem je zelf het initiatief om een vervangopdracht te vragen. Dit gebeurt per mail, ten laatste twee weken na de datum van de afwezigheid. Wanneer de student niet tijdig een vervangtaak vraagt en/of de vervangtaak niet degelijk maakt of tijdig indient, dan zal dit leiden tot een verlies van 1 punt van de 12 punten.

Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).


1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal

Het cijfer van dit portfolio wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor de portfolio.
Het inhalen van de evaluatieactiviteit buiten de examenreeks wordt per e-mail aangevraagd bij de opleidingonderdeelverantwoordelijke (lien.vanbrabant@ap.be) en dit ten laatste op de dag van de evaluatieactiviteit.
AcademiejaarKennistoets40,00Studenten leggen een digitaal multiple choice examen af.
Toetsmethode: Gesloten vragen
Bron: Open boek.
Toetsmedium Digitaal
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: Lector
Het cijfer van deze kennistoets wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor deze kennistoets.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio60,00De student herwerkt zijn portfolio op basis van de feedback van de lector. In de studiewijzer staan gedetailleerde instructies.
Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector

Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).


1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Als de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel:
- worden de punten behaald voor dit deelexamen in de eerste examenperiode overgedragen indien de student geslaagd was voor dit deelexamen.
- dient de student dit deelexamen af te leggen in de tweede examenperiode indien de student niet geslaagd was voor dit deelexamen.
Tweede examenperiodeKennistoets40,00Studenten leggen een digitaal multiple choice examen af.
Toetsmethode: Gesloten vragen
Bron: Open boek.
Toetsmedium Digitaal
Toetsmoment momentopname na proces
Beoordelaar: Lector
Als de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel:
- worden de punten behaald voor dit deelexamen in de eerste examenperiode overgedragen indien de student geslaagd was voor dit deelexamen.
- dient de student dit deelexamen af te leggen in de tweede examenperiode indien de student niet geslaagd was voor dit deelexamen.