Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Ortho(ped)agogiek 224082/1690/1920/1/10
Studiegids

Ortho(ped)agogiek 2

24082/1690/1920/1/10
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
 • Bachelor in de toegepaste psychologie
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3TP
  • Keuzepakket Deeltraject 3
  • Keuzepakket Deeltraject 4
  • Keuzepakket vervolgtraject 3 graduaat HR-support
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Titularis: Verreyken Sarah
Andere co-titularis(sen): Schraepen Beno
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Evaluatie voor de eerste en tweede examenkans

Examentijd: 90 min.
Moment: Academiejaar
Vorm: Kennistoets
Percentage (gewicht): 100,00
Opmerking:
De leerdoelen worden getoetst via een schriftelijke examen.
Toetsmethode: open vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal / schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Orthopedagogiek is een jonge wetenschap die surfend op maatschappelijke en wetenschappelijke evoluties de orthopedagogische praktijk heeft uitgebreid over verschillende sectoren en daar ook haar meerwaarde bewijst. Het orthopedagogische werkveld is ruim, de ondersteuningsvragen divers.

Dit opleidingsonderdeel tracht de orthopedagogiek vanuit de praktijkgerichte bril te benaderen. De vraag welke basis de praktijkgerichte professional nodig heeft om het verschil te blijven maken in het steeds veranderende werkveld, is het vetrekpunt. We keren terug in de tijd en kijken hoe het steeds veranderende mens- en wereldbeeld ons gebracht heeft tot de hedendaagse inclusieve visie. Uit de verschillende orthopedagogische theorieën en bijdragen van kopstukken, selecteren we die bouwstenen die vandaag nog steeds richting geven aan ons handelen. We trachten het werkterrein van de praktijkgerichte professional af te bakenen, zoomen in op het beroepsprofiel en spreken hem aan op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Kortom, dit opleidingsonderdeel geeft een inleiding in de orthopedagogiek.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie draagt op micro-, meso- en macroniveau actief bij tot begrip en betrokkenheid aangaande beroepsgerelateerde ethische, normatieve en maatschappelijke vragen. Hij handelt vanuit universele rechten en waarden.
De student formuleert kritisch de essentiële componenten van de inclusieve visie in de hulpverlening. 
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student beschrijft de ontwikkeling van de orthopedagogiek als wetenschap aan de hand van kopstukken en paradigma's
De student illustreert de impact van de historische evolutie, de paradigmaverschuivingen en de orthopedagogische concepten op de organisatie van de zorg, de mens en het maatschappijbeeld. 
De student omschrijft orthopedagogische concepten (QOL, Empowerment, Burgerschap, POS, dialoog, ...) als richtinggevende concepten voor begeleiding en ondersteuning. 
De student past de historische evolutie, de paradigmaverschuivingen en de orthopedagogische concepten toe op actuele voorbeelden.
De student schetst de historische evolutie van de beeldvorming over zwakkeren in de samenleving.
De student situeert verschillende begrippen binnen de historische evolutie. 
De PBA orthopedagogie levert actief een bijdrage aan de visieontwikkeling, het beleid en het beheer van de organisatie.
De student omschrijft het beroepsprofiel en het beroepsdomein van de bachelor orthopedagogie.

Leerinhoud

- Orthopedagogie en maatschappij: De evolutie van maatschappij, mensbeelden en zorg. 
- Orthopedagogiek en wetenschap: Het ontstaan van orthopedagogiek als wetenschappelijke discipline, object en fundamenten van de orthopedagogiek, grondleggers en baanbrekers, situering binnen de wetenschappen, niveaus van theoretische kennis, methodenstrijd en paradigmaverschuivingen.
- Orthopedagogische instrumenten: problematische opvoedingssituatie, dialogische grondvormen, de orthopedagogische vraagstelling, handelingsplanning, gedragsproblemen, leerproblemen, therapeutische gemeenschap, encounter, empowerment, inclusie, quality of life, volwaardig burgerschap & kwaliteit van bestaan, het ondersteuningsmodel.
- Orthopedagogie, het beroep: beroepsprofiel, spanningsvelden en vernieuwingen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Handboek: Schraepen, B. & Verreyken, S. (2016). Orthopedagogiek; een praktijkgerichte basis. Mortsel: Intersentia.

Lesnota's en powerpoints
Studiewijzer
Informatie en communicatie via leeromgeving 'Ortho(ped)agogiek' op Digitap
Informatie uit de praktijkbeurs 'Inclusiedag'

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Duur: Semester
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges33,00 uren
 • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen69,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00De leerdoelen worden getoetst via een schriftelijke examen.
Toetsmethode: open vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00De leerdoelen worden getoetst via een schriftelijke examen.
Toetsmethode: open vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector