Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Sociale agogiek 224085/1690/1920/1/15
Studiegids

Sociale agogiek 2

24085/1690/1920/1/15
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
 • Bachelor in de toegepaste psychologie
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3TP
  • Keuzepakket Deeltraject 3
  • Keuzepakket Deeltraject 4
  • Keuzepakket vervolgtraject 3 graduaat HR-support
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Titularis: Verbeek Mieke
Andere co-titularis(sen): Vanbrabant Lien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Evaluatie voor de eerste en tweede examenkans

Examentijd: 90 min.
Moment: Academiejaar
Vorm: Kennistoets
Percentage (gewicht): 100,00
Opmerking:
Een examen dat kennis en inzicht toetst.
Toetsmethode: Open vragen
Bron: Gesloten boek
Toetsmedium: Schriftelijk / digitaal
Toetsmoment: Momentopname op examen
Beoordelaar: Lector

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De student wordt ingeleid in de (sociale) agogiek die systematische en beroepsmatige beïnvloedings- en veranderingsprocessen bestudeert, gericht op het verhogen van kwaliteit van bestaan van volwassenen. De focus ligt op volwassenen die vooral omwille van hun maatschappelijk kwetsbare/zwakke positie en structureel maatschappelijke factoren moeilijkheden ondervinden en drempels ervaren, meer specifiek op mensen in armoede en op mensen in een migratiesituatie. Die drempels worden voor de verschillende levensdomeinen (wonen, werken, onderwijs/vorming, gezondheid, vrije tijd en relaties) verkend, alsook specifieke ondersteuningsmogelijkheden.
De student verdiept zich vanuit een sociaal-agogisch perspectief in de thema’s armoede en migratie. Leefwereldperspectief, krachtenperspectief, beeldvorming en participatie zijn de invalshoeken. Sociaal-agogisch werk op micro-, meso- en macroniveau komt aan bod. De actualiteit die verband houdt met de bestudeerde thema’s en invalshoeken krijgt een belangrijke plaats toebedeeld. Een sociaal-agogische en kritische benadering daarvan staat voorop.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie bouwt vanuit een (ortho)(ped)agogische grondhouding op een professionele manier een begeleidingsrelatie op met de cliënt en het cliëntsysteem, en draagt zorg voor het onderhouden en het afronden ervan.
De student beschrijft belangrijke elementen m.b.t. het leefwereldperspectief/insidersperspectief van mensen in armoede en van mensen in een migratiesituatie.
De student past de empowerende en inclusieve benadering toe voor mensen in armoede en mensen in een migratiesituatie.
De PBA orthopedagogie draagt op micro-, meso- en macroniveau actief bij tot begrip en betrokkenheid aangaande beroepsgerelateerde ethische, normatieve en maatschappelijke vragen. Hij handelt vanuit universele rechten en waarden.
De student analyseert informatie uit actuele media m.b.t. sociaal-agogische thema’s vanuit de aangeboden leerinhouden.
De student bespreekt de betekenis van de regelgeving m.b.t. mensen in armoede en etnisch-culturele minderheden.
De student toont inzicht in het verband tussen visie en verklaringsmodellen van armoede en migratie en het sociaal agogisch handelen op micro-, meso- en macroniveau.
De student verwoordt mogelijke beeldvorming m.b.t. mensen in armoede en migratie.
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student past de kenmerken van agogie en agogisch handelen toe voor een concreet sociaal-agogisch thema.
De student past het aangebrachte begrippenkader m.b.t. armoede en migratie juist toe.
De PBA orthopedagogie ondersteunt de cliënt in het kwalitatief en duurzaam versterken van zijn netwerken, om het welzijn en de maatschappelijke participatie te vergroten.
De student beschrijft belangrijke drempels voor participatie van mensen in armoede en etnisch-culturele minderheden aan de maatschappelijke instellingen en de samenleving.
De student bespreekt het belang en de wijze van participatie van mensen in armoede en etnisch-culturele minderheden op micro-, meso- en macroniveau.
De PBA orthopedagogie levert actief een bijdrage aan de visieontwikkeling, het beleid en het beheer van de organisatie.
De student bespreekt specifieke organisaties voor mensen in armoede en voor mensen in een migratiesituatie

Leerinhoud

· Definiëring: Agogie en agogiek/Sociale agogiek en agogiek/Sociale agogiek en sociaal-agogisch werk
· Sociaal agogisch handelen op micro-, meso- en macroniveau
· (Kans)armoede, maatschappelijke kwetsbaarheid en sociale uitsluiting
· Mensenrechten en sociale grondrechten
· Historiek en actuele situatie van migratie in België
· Specifieke drempels en ondersteuningsmogelijkheden voor mensen in armoede en mensen in een migratiesituatie
· Europese, federale, Vlaamse en lokale beleidsinitiatieven en regelgeving inzake armoedebestrijding en t.a.v. etnisch-culturele minderheden
· Armoede en migratie benaderd als sociaal-agogische thema’s en vanuit de invalshoeken: leefwereldperspectief/insidersperspectief, krachtenperspectief, beeldvorming en participatie
· Basishouding bij het begeleiden van maatschappelijk kwetsbare volwassenen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

· Cursus ‘Sociale agogiek’ (2019-2020)
· Studiewijzer
· Digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges34,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen68,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Een examen dat kennis en inzicht toetst
Toetsmethode: Open vragen
Bron: Gesloten boek
Toetsmedium: Schriftelijk
Toetsmoment: Momentopname op examen
Beoordelaar: Lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Een examen dat kennis en inzicht toetst
Toetsmethode: Open vragen
Bron: Gesloten boek
Toetsmedium: Schriftelijk
Toetsmoment: Momentopname op examen
Beoordelaar: Lector