Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Psychologische stromingen 230650/1690/1920/1/28
Studiegids

Psychologische stromingen 2

30650/1690/1920/1/28
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Walravens Lieve
Andere co-titularis(sen): Mallentjer Maite
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Eerste examenkans

Examentijd
: 90 min
Moment: Academiejaar
Vorm: Kennistoets
Percentage (gewicht): 90
Opmerking:
Dit is een schriftelijk examen dat hoofdzakelijk is opgebouwd uit meerkeuzevragen.
Bij het verbeteren van gesloten vragen (meerkeuzevragen) wordt een verhoogde slaaggrens gehanteerd.
Toetsmethode: gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk / digitaal
Toetsmoment: momentopname tijdens examen
Beoordelaar: lector

Moment: Academiejaar
Vorm: Kennistoets
Percentage (gewicht): 10
Opmerking:
Het cijfer van deze kennistoets wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor deze kennistoets.
Dit is een groepsopdracht waarbij je in groep een paper maakt van een specifieke psychologische methode of techniek bij een bepaalde doelgroep.
Bij afwezigheid tijdens het opstartmoment van deze opdracht in de startweek, dien je je afwezigheid te wettigen.
De student wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex.
Bij ongewettigde afwezigheid tijdens het opstartmoment in de startweek kan je maximum 50% behalen op deze toetsvorm.
Bij gebrekkige participatie aan het groepswerk, krijg je een 0/20 voor deze toetsvorm.
Toetsmethode: paper
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector

Wijziging: Tweede examenkans

Examentijd
: 90 min
Moment: Tweede examenperiode
Vorm: Kennistoets
Percentage (gewicht): 90
Opmerking:
Dit is een schriftelijk examen dat is opgebouwd uit meerkeuzevragen.
Bij het verbeteren van gesloten vragen (meerkeuzevragen) wordt een verhoogde slaaggrens gehanteerd.
Toetsmethode: gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk / digitaal
Toetsmoment: momentopname tijdens examen
Beoordelaar: lector

Moment: Tweede examenperiode
Vorm: Kennistoets
Percentage (gewicht):10
Opmerking:
Indien de student in de eerste examenperiode niet geslaagd was voor het opleidingsonderdeel en voor dit deelexamen zal de student de leerdoelen van dit deelexamen moeten herkansen in de tweede examenperiode.
Indien de student in de eerste examenperiode niet geslaagd was voor het opleidingsonderdeel en wel geslaagd was voor dit deelexamen, wordt het cijfer op dit deelexamen overgedragen naar de tweede examenperiode.
Dit is een individuele waarbij je een paper maakt van een specifieke psychologische methode of techniek bij een bepaalde doelgroep.
Toetsmethode: paper
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Als Bachelor in de Orthopedagogie zal je mensen en gezinnen (in hun context) begeleiden/ondersteunen.
Het succesvol begeleiden/ondersteunen van mensen, gezinnen en hun netwerk vraagt een goed begrip van de psychologische theoretische kaders van waaruit je handelen vertrekt.
Dit begrijpen kan vanuit verschillende invalshoeken gebeuren. In dit opleidingsonderdeel maak je kennis met verschillende psychologische stromingen die vaak worden gehanteerd in de hulpverlening.
We zullen stilstaan bij het verschil in visie op de mens en zijn problemen die deze stromingen hanteren. Daarnaast bespreken we de verschillende therapieën en methodieken die ontwikkeld werden vanuit deze verschillende psychologische visies. Ook al zal je als professionele bachelor in de orthopedagogie zelf geen therapeutische behandelingen uitvoeren, toch maak je in je werk gebruik van verschillende methoden en technieken uit deze verschillende stromingen om personen te begeleiden en te ondersteunen in het dagelijkse leven. We willen van hieruit ook je vaardigheden uitbreiden door te kijken welke praktijkgerichte toepassingen deze visies bieden voor het werkveld van een professionele bachelor in de orthopedagogie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie ondersteunt, begeleidt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagdagelijkse context. Hij doet dit op een methodische en duurzame wijze, met aandacht voor creativiteit en innovatie. Hij neemt bewust initiatieven om de ontwikkelingskansen en kwaliteit van leven/bestaan te garanderen.
De student stelt een concrete methodiek voor m.b.t. een opgegeven doelgroep die kan gebruikt worden in de orthopedagogische praktijk.
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student bespreekt het achterliggende mensbeeld en visie van de verschillende psychologische verklaringsmodellen en de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende benaderingen.
De student geeft de meerwaarde, beperkingen en de implicaties van de verschillende psychologische denkkaders en methodieken voor de ortho(ped)agogische praktijk en het eigen handelen weer.
De student hanteert inzichtelijk de begrippen en theorie van de verschillende psychologische verklaringsmodellen.
De student legt concrete situaties en gedragingen uit vanuit de verschillende psychologische benaderingen.
De student legt de therapeutische methodieken en de toepassing (methodieken en methodes) in het ortho(ped)agogisch werkveld van de verschillende psychologische stromingen uit . Dit zowel theoretisch als in een praktijkvoorbeeld
De student verwerkt zelfstandig vak- en wetenschappelijke literatuur
De PBA orthopedagogie ondersteunt de cliënt in het kwalitatief en duurzaam versterken van zijn netwerken, om het welzijn en de maatschappelijke participatie te vergroten.
De student bespreekt theoretische inzichten die kunnen gebruikt worden om het netwerk van de cliënt in kaart te brengen, te analyseren en te ondersteunen.

Leerinhoud

Van volgende psychologische stromingen komen zowel het theoretisch kader, de visie, de therapeutische toepassing als specifieke methodieken/technieken aan bod.
• Psychodynamische benaderingen
• Cognitief-gedragstherapeutische benaderingen
• Cliëntgerichte benaderingen
• Lichaamsgerichte benaderingen
• Systeemgerichte benaderingen
• Oplossingsgerichte benaderingen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Weerman, A. (2013, vijfde herziene druk). Zes psychologische stromingen en één cliënt. Theorie en toepassing voor de praktijk van SPH en MWD. Soest: Nelissen.
- PowerPoint Presentaties bij de hoorcolleges op digitap
- Studiewijzer
- Nota's die je maakt tijdens de lessen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Omschrijving: Examen
  • Duur: Semester
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
  • Omschrijving: Colleges
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren10,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets90,00Dit is een schriftelijk examen dat hoofdzakelijk is opgebouwd uit meerkeuzevragen. Deze worden aangevuld met een aantal invuloefeningen. Bij het verbeteren van gesloten vragen (meerkeuzevragen) wordt een verhoogde slaaggrens gehanteerd.
Toetsmethode: open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname tijdens examen
Beoordelaar: lector
AcademiejaarKennistoets10,00Het cijfer van deze kennistoets wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor deze kennistoets.
Dit is een groepsopdracht waarbij je in groep een presentatie maakt van een specifieke psychologische methode of techniek bij een bepaalde doelgroep.
Enkel de studenten die aanwezig zijn bij de opstart tijdens de startweek, het voorbereidend begeleidingscollege, de presentie en die actief hebben meegewerkt aan de groepsopdracht kunnen dit groepspunt behalen. Bij afwezigheid tijdens één van deze momenten, dien je je afwezigheid te wettigen.
De student wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex.
Bij ongewettigde afwezigheid tijdens het opstart- of begeleidingsmoment kan je maximum 50% behalen op deze toetsvorm. Bij ongewettigde afwezigheid tijdens de presentatie of gebrekkige participatie aan het groepswerk, krijg je een 0/20 voor deze toetsvorm.
De presentatie wordt schriftelijk voorbereid. Deze voorbereiding wordt afgegeven op het moment van de presentatie. Bij het ontbreken van een schriftelijke voorbereiding kan de groep maximum 50% behalen op dit deelexamen.
Toetsmethode: presentatie
Bron: open boek
Toetsmedium: beursstand
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector en jury
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets90,00Dit is een schriftelijk examen dat is hoofdzakelijk opgebouwd met meerkeuzevragen. Deze worden aangevuld met een aantal invuloefeningen. Bij het verbeteren van gesloten vragen (meerkeuzevragen) wordt een verhoogde slaaggrens gehanteerd.
Toetsmethode: open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname tijdens examen
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennistoets10,00Nota:
- Indien een student in de eerste examenperiode niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel en voor dit deelexamen (kennistoets 10 %) , zal de student de leerdoelen van dit deelexamen moeten herkansen in de tweede examenperiode.
- Indien de student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel en wel geslaagd is voor dit deelexamen (kennistoets 10 %) in de eerste examenperiode, wordt het cijfer op dit deelexamen van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.

De student zal een extra vraag beantwoorden op het schriftelijk examen over een concrete vooraf opgegeven methode of techniek. Deze zal op Digitap in de cursus van Psychologische stromingen geplaatst worden. De student is zelf verantwoordelijk voor het ophalen van deze opgave voor het examen van de 2de examenperiode.
Toetsmethode: open vraag
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname tijdens examen
Beoordelaar: lector