Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Sociologie 130585/1690/1920/1/49
Studiegids

Sociologie 1

30585/1690/1920/1/49
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Titularis: Van Leuvenhaege Sarah
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Evaluatie voor de tweede examenkans

Examentijd: 90 min.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel biedt een inleiding in het sociologisch denken: wat is sociologie? Vanuit welke theoretische visies kunnen we de maatschappelijke werkelijkheid benaderen? Wat is de relevantie van het sociologisch denken voor de bachelor in de orthopedagogie?

De klemtoon ligt op het bestuderen van een aantal begrippenkaders en thema’s die relevant zijn voor het beroep: socialisatie in relatie tot de historische, maatschappelijke en culturele context van mensen, (sub)culturen, sociale ongelijkheid en stratificatie, culturele diversiteit, deviant gedrag…
Op die manier verwerft de student meer inzicht in de maatschappelijke componenten van het individuele functioneren van zichzelf en van anderen en in het functioneren van de samenleving. De student kan met een sociologische bril naar actuele feiten en gebeurtenissen kijken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie draagt op micro-, meso- en macroniveau actief bij tot begrip en betrokkenheid aangaande beroepsgerelateerde ethische, normatieve en maatschappelijke vragen. Hij handelt vanuit universele rechten en waarden.
De student geeft verschillende theorieën weer over sociale stratificatie, alsook over de betekenis en impact van sociale ongelijkheid en stratificatie op de samenleving.
De student hanteert het begrippenkader en de mechanismen die verbonden zijn met socialisatie en sociale controle, cultuur en culturele diversiteit, sociale ongelijkheid, deviant gedrag en de sociale structuur in de samenleving,...
De student legt uit waarom het Mattheüs-effect een negatief effect kan hebben op de effectiviteit van collectieve dienstverlening en hulpverlening.
De student motiveert de huidige culturele diversiteit in ons samenleven m.b.t. dominante culturen, subculturen, 'superdiversiteit', sociologische verklaringen voor etnocentrisme, transmigratie,...
De student stelt kritische vragen m.b.t. gelijkheid van kansen en diversiteit in onze samenleving.
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student geeft de impact van socialisatie en differentiële socialisatie bij de identiteitsvorming weer.
De student herkent de verschillende paradigma's in de sociologie in verschillende benaderingswijzen en theoretische kaders.
De student legt verbanden tussen dagelijks taalgebruik in actuele berichtgeving en zuiver taalgebruik omtrent sociologische thema's.
De PBA orthopedagogie levert actief een bijdrage aan de visieontwikkeling, het beleid en het beheer van de organisatie.
De student formuleert de essentiële componenten en kenmerken van cultuur.

Leerinhoud

• Een kennismaking met de Sociologie:
Wat is sociologie?
Sociologie als wetenschap
Wat bestudeert de sociologie?
Paradigma’s in de sociologie
Belang van sociologie in de opleiding


• Socialisatie en sociale controle:
Begripsomschrijving
Sociale controle
Het gezin in de samenleving
Groepen en referentiegroepen
Religie in de samenleving
Instituties in de samenleving


• Cultuur en culturele verscheidenheid
Begripsomschrijving (componenten van cultuur, dragers, duurzaamheid)
Culturele diversiteit
Superdiversiteit
Etnocentrisme en vooroordelen
Transmigratie


• Sociale ongelijkheid
Sociale ongelijkheid (inkomen, collectieve voorzieningen en Mattheus-effect, sociale mobiliteit)
Armoede in België
Armoede en cultuur
Klassieke theorieën over sociale stratificatie


• Deviant gedrag
Begripsomschrijving (relatief en functioneel)
Deviant gedrag en criminaliteit
Sociologische verklaringsmodellen


• Het individu in de samenleving
Het initiatiefrecht en de volgplicht

Sociale posities

Sociale rol

Sociale status

Rolattributen en statussymbolen

Macht en gezag

Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Vranken J. (2019). Niemand is een eiland. Leuven: Acco.     (voorlopige werktitel, publicatie volgt nog)
• Studiewijzer
• Leermateriaal op Digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges33,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren2,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen67,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Een examen dat kennis en inzicht toetst.
Toetsmethode: open vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname tijdens examen
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Een examen dat kennis en inzicht toetst.
Toetsmethode: open vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname tijdens examen
Beoordelaar: lector