Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Filosofie 224081/1690/1920/1/73
Studiegids

Filosofie 2

24081/1690/1920/1/73
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: De Meulder Bert
Andere co-titularis(sen): Gevers Lut
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: evaluatie voor de eerste examenkans

Moment
: Academiejaar
Vorm: Kennistoets
Percentage (gewicht): 70 %
Opmerking:
De studenten maken in groep een digitale presentatie (indiendatum zie studiewijzer). Studenten bereiden deze voor door middel van een individuele voorbereiding en online groepswerk. Die digitale presentatie levert een groepspunt op.
Indien de individuele voorbereiding niet vooraf wordt afgegeven (datum zie studiewijzer), krijgt de betreffende student een 0/20 voor dit deel van het assessment.
1. Toetsmethode: Groepspresentatie
2. Bron: Open boek
3. Toetsmedium: Digitaal (schriftelijk)
4. Toetsmoment: Momentopname na proces
5. Beoordelaar: Lector

Moment: Academiejaar
Vorm: Kennistoets
Percentage (gewicht): 30 %
Opmerking:
De student maakt een individuele opdracht.
De student kiest een filosofisch concept uit de lessen. De student legt dit concept in eigen woorden uit en verbindt het met een zelfgekozen bron (kunstwerk, boek, film, foto…).
Voor verder informatie zie studiewijzer.
1. Toetsmethode: individueel
2. Bron: Open boek
3. Toetsmedium: schriftelijk/ digitaal
4. Toetsmoment: Momentopname na proces
5. Beoordelaar: Lector

Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten.
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding vanaf sem 2) - -/+ +
1pt: Tekststructuur (& lay-out) - -/+ +
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl - -/+ +
1pt: Correcte taal - -/+ +
Indien de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel:
dan wordt het deelcijfer dat werd behaald op dit deelexamen overgedragen naar de tweede examenperiode indien de student geslaagd was voor dit deelexamen.
dient de student dit deelexamen te herkansen indien de student niet is geslaagd voor dit deelexamen

Wijziging: evaluatie voor de tweede examenkans

Moment: Academiejaar
Vorm: Kennistoets
Percentage (gewicht): 70 %
Opmerking:
De studenten maken individueel een digitale presentatie.
1. Toetsmethode: Presentatie
2. Bron: Open boek
3. Toetsmedium: Digitaal (schriftelijk)
4. Toetsmoment: Momentopname na proces
5. Beoordelaar: Lector

Moment: Academiejaar
Vorm: Kennistoets
Percentage (gewicht): 30 %
Opmerking:
De student maakt een individuele opdracht.
De student kiest een nieuw filosofisch concept uit de lessen. De student legt dit concept in eigen woorden uit en verbindt het met een zelfgekozen bron (kunstwerk, boek, film, foto…).
Voor verder informatie zie studiewijzer.
1. Toetsmethode: individueel
2. Bron: Open boek
3. Toetsmedium: schriftelijk/ digitaal
4. Toetsmoment: Momentopname na proces
5. Beoordelaar: Lector

Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten.
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding vanaf sem 2) - -/+ +
1pt: Tekststructuur (& lay-out) - -/+ +
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl - -/+ +
1pt: Correcte taal - -/+ +

Indien de student in de eerste examenperiode niet geslaagd was voor het opleidingsonderdeel en voor dit deelexamen zal de student de leerdoelen van dit deelexamen moeten herkansen in de tweede examenperiode.
Indien de student in de eerste examenperiode niet geslaagd was voor het opleidingsonderdeel en wel geslaagd was voor dit deelexamen, wordt het cijfer op dit deelexamen overgedragen naar de tweede examenperiode.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Filosofie is de benaming voor de discipline die vanouds met de menselijke verwondering verbonden werd. In dit opleidingsonderdeel bevragen we vanuit de ‘zelfoefening van het denken’ verscheidene thema’s die we verbinden met de orthopedagogische praktijk. Wat is verantwoordelijkheid? Wat is geluk? Wat is vrijheid? Hoe werd en wordt er over zorg gedacht? Een rode draad in het boek dat we samen lezen is kritiek op het sterke verhaal van de menselijke ‘autonomie’. Studenten leren in oefeningen een filosofische redenering opbouwen waarbij ze argumenten en concepten van verschillende denkers leren gebruiken en integreren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student argumenteert op basis van  redeneringen van filosofische auteurs, vraagstelling of thema’s.
De student beschrijft belangrijke filosofische begrippen (zoals bvb vervreemding, banaliteit van het kwaad) die relevant zijn voor de orthopedagogische praktijk.
De student bouwt een redenering op rond een specifiek thema of filosofische vraag.
De student legt verbanden tussen het filosofisch denken van verschillende filosofen uit de traditie.
De student ontwikkelt op basis van  verbinding en vraagstelling nieuwe inzichten (van het bekende naar het onbekende) en vragen.
De student reproduceert de kritische zelfwerkzaamheid van het denken aan de hand van verscheidene filosofen uit de traditie
De student vertelt in eigen woorden over ‘de verwondering’ en ‘de zelfoefening van het denken’ van filosofen uit de traditie .
De PBA orthopedagogie werkt (interdisciplinair) samen en communiceert, ook in complexe en gespecialiseerde contexten, helder en respectvol met zijn cliënt, het cliëntsysteem, collega’s en externen.
De student presenteert het denk- en verdiepingsproces, wat hem aan het denken heeft gezet en wat hij geleerd heeft op een bevattelijke manier.

Leerinhoud

Verschillende thema’s en auteurs uit de filosofische canon komen aan bod. We willen geen historisch overzicht geven van alle filosofen en evenmin een logische opeenvolging van verschillende stromingen en scholen. Binnen opleidingsgerelateerde thema’s zoals bijvoorbeeld zorg, opvoeding, welvaart, vrijheid, waarheid, geluk, wetenschap ... worden denkoefeningen gepresenteerd en basisideeën van verschillende filosofen en denkers verkend.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Boek: de Brabander, R. (2019). Van gedachten wisselen. Bussum: Coutinho.
Aangevuld met
  • beeld- en tekstmateriaal aangebracht tijdens de lessen
  • studiewijzer
  • digitale leeromgeving
  • werkmateriaal ifv groepsdiscussies, essay en assessment

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Studenten bereiden door middel van een individuele voorbereiding en de groepspaper een presentatie voor. Die presentie is het onderwerp van assessment en levert een groepspunt op. Indien de individuele voorbereiding of de groepspaper niet vooraf wordt afgegeven (zie studiewijzer), kunnen de studenten van die groep niet deelnemen aan de presentatie.
1. Toetsmethode: Groepspresentatie
2. Bron: Gesloten boek
3. Toetsmedium: Mondeling (voorwaarde deelname is indienen paper)
4. Toetsmoment: Momentopname op Examen
5. Beoordelaar: Lector

AcademiejaarKennistoets30,00Elke student trekt voor de presentatie twee begrippen uit een trommel met relevante filosofische begrippen. De student krijgt hiervoor 10 minuten voorbereidingstijd.


1. Toetsmethode: individueel
2. Bron: Gesloten boek
3. Toetsmedium: Mondeling (voorwaarde deelname is indienen paper)
4. Toetsmoment: Momentopname op Examen
5. Beoordelaar: Lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Studenten bereiden door middel van een paper een individuele presentatie voor. Die presentatie is onderwerp van assessment en levert een individueel punt op. Indien de paper niet vooraf wordt afgegeven (zie studiewijzer), kan de student niet deelnemen aan de presentatie
Toetsmethode: Individuele presentatie
Bron: Gesloten boek
Toetsmedium: Mondeling (voorwaarde deelname is indienen paper)
Toetsmoment: Momentopname op Examen
Beoordelaar: Lector
Tweede examenperiodeKennistoets30,00De student trekt voor de presentatie twee begrippen uit een trommel met relevante filosofische begrippen . De student krijgt 10 minuten voorbereidingstijd.

1. Toetsmethode: individueel
2. Bron: Gesloten boek
3. Toetsmedium: Mondeling (voorwaarde deelname is indienen paper)
4. Toetsmoment: Momentopname op Examen
5. Beoordelaar: Lector