Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Diversiteit in een (ortho)(ped)agogische context 324535/1690/1920/1/86
Studiegids

Diversiteit in een (ortho)(ped)agogische context 3

24535/1690/1920/1/86
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Defieuw Mieke
Andere co-titularis(sen): Van Leuvenhaege Sarah
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Tweede examenkans

Examentijd: 1 uur
Moment: Tweede examenperiode
Vorm: Kennistoets
Percentage: 100 %
Opmerking:
Mondeling examen waarbij minstens één vraag verbonden is met de individueel uitgewerkte opdracht.
Deze opdracht is een schriftelijke voorbereiding op het mondeling examen (één van de twee vragen) en wordt op voorhand ingediend via Turnitin (voor deadline en Turnitin zie ‘Opdracht tweede examenperiode’). De student dient ook de opdracht afgeprint bij zich te hebben op het mondeling examen.
Toetsmethode: open vragen
Bron: gesloten boek; de individueel uitgewerkte opdracht kan wel gebruikt worden op het examen
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Sociologie 1.

Korte omschrijving

Je verkent verschillende vormen van diversiteit en hoe die op elkaar kunnen inwerken. De focus ligt op de diversiteit die verbonden is met de socio-culturele context van mensen, met hun sociale deelidentiteiten en de ‘kruispunten’ van deelidentiteiten die hun sociale identiteit kleuren. Er wordt een begrippenkader aangebracht. Mechanismen (o.m. in- en uitsluitingsmechanismen, machtsmechanismen) die van invloed zijn op omgaan met diversiteit worden besproken en geïllustreerd. De impact van dit alles brengt ons naar aandachtspunten en handvatten om actief om te gaan met diversiteit bij het ondersteunen van mensen. De basishouding om ‘het vreemde’ te ontmoeten en interculturele communicatie in de brede zin van het woord, krijgen uitgebreid aandacht alsook, gelijke kansen en diversiteitsbeleid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie bouwt vanuit een (ortho)(ped)agogische grondhouding op een professionele manier een begeleidingsrelatie op met de cliënt en het cliëntsysteem, en draagt zorg voor het onderhouden en het afronden ervan.
De student beschrijft essentiële elementen en voorwaarden van de basishouding om het 'vreemde' te ontmoeten en intercultureel te communiceren.
De PBA orthopedagogie draagt op micro-, meso- en macroniveau actief bij tot begrip en betrokkenheid aangaande beroepsgerelateerde ethische, normatieve en maatschappelijke vragen. Hij handelt vanuit universele rechten en waarden.
De student stelt kritische vragen m.b.t. gelijkheid van kansen in onze samenleving.
De student typeert bepaalde sociale groepen vanuit hun (minderheids- en/of machts)positie in de samenleving, de maatschappelijke beeldvorming, in-en uitsluitingsmechanismen en de impact hiervan op de ondersteuning/begeleiding/hulpverlening van cliënten uit deze sociale groepen.
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student legt verbanden tussen het begrippenkader en de mechanismen die verbonden zijn met diversiteit(sbeleid) en situaties op micro-(individueel, relationeel), meso- (organisatie) en macro- (samenleving) niveau en meer specifiek voor situaties binnen een (ortho)(ped)agogische context.
De PBA orthopedagogie treedt preventief op om probleemsituaties voor de cliënt te voorkomen. Hij signaleert knelpunten en participeert (pro-)actief aan preventie op organisatieniveau.
De student bespreekt kritisch zelf geselecteerd relevant sensibiliserings- en vormingsmateriaal omtrent (actief omgaan met) diversiteit.
De student bespreekt het aanbod van een expertisecentrum dat in Vlaanderen en België informatie, methodieken, tools voorziet m.b.t. of voor bepaalde sociale groepen in functie van een specifieke ondersteuningsvraag of vraag naar sensibilisering en vorming.
De student bespreekt het insiderperspectief m.b.t. een voor hem/haar 'vreemde' sociale groep.
De PBA orthopedagogie levert actief een bijdrage aan de visieontwikkeling, het beleid en het beheer van de organisatie.
De student beschrijft verschillende visies op interculturele communicatie en op diversiteitsbeleid in organisaties, mogelijke vertalingen in de praktijk met hun kansen en valkuilen.

Leerinhoud

• Diversiteit en (sociale) (deel)identiteit(en)
• Insiderperspectief - outsiderperspectief
• Kruispuntdenken
• Interculturele communicatie: culturalistische benadering versus systeemtheoretische benadering
• In- en uitsluitingsmechanismen
• Minderheid, meerderheid en machtsmechanismen
• Expertisecentra m.b.t. bepaalde sociale groepen en m.b.t. gelijke kansen en diversiteit: Situering, visie en aanbod
• Wettelijk kader m.b.t. discriminatie en racisme: hoe herkennen en aanpakken?
• Diversiteitsbeleid op organisatieniveau
• Basishouding om het 'vreemde' te ontmoeten en intercultureel te communiceren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Syllabus ‘Diversiteit in een (ortho)(ped)agogische context’ (2019-2020)
Studiewijzer
Leermateriaal op digitale leeromgeving
Schematisch overzicht van sociale deelidentiteiten met links naar expertisecentra, brochures en werkmateriaal

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Mondeling examen waarbij minstens één vraag verbonden is met de individueel uitgewerkte opdracht
Toetsmethode: open vragen
Bron: gesloten boek; de individueel uitgewerkte opdracht kan wel gebruikt worden op het examen
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Mondeling examen waarbij minstens één vraag verbonden is met de individueel uitgewerkte opdracht
Toetsmethode: open vragen
Bron: gesloten boek; de individueel uitgewerkte opdracht kan wel gebruikt worden op het examen
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector