Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Psychopathologie 324092/1690/1920/1/59
Studiegids

Psychopathologie 3

24092/1690/1920/1/59
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Walravens Lieve
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Tweede examenkans

Examentijd: 90 min
Moment: tweede examenperiode
Vorm: Kennistoets
Percentage (gewicht): 100%
Opmerking:
Dit is een schriftelijk examen dat is opgebouwd uit meerkeuzevragen. Bij de verbeteren van gesloten vragen (meerkeuzevragen) wordt er een verhoogde slaaggrens gehanteerd.
Toetsmethode: gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname tijdens examen
Beoordelaar: lector

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Levenslooppsychologie 1.

Korte omschrijving

In welke sector je ook werkt, overal zal je ooit wel eens in contact komen met cliënten met psychische problemen of een psychiatrische stoornis. In dit opleidingsonderdeel staan we stil bij visies op psychiatrische stoornissen vanuit de maatschappij en vanuit een wetenschappelijk kader. Je leert over mogelijke oorzaken van psychiatrische stoornissen, de verschijningsvormen en het verloop ervan. We bespreken ook aandachtspunten voor de behandeling en de begeleiding van deze cliënten. Aan de hand van beeldmateriaal, casussen en oefeningen kan je je een concreter beeld vormen van deze aspecten.
Verder staan we stil bij een aantal actuele thema’s die belangrijk zijn in het werken met cliënten met een psychiatrische problematiek.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Binnen de context van een team en in samenspraak met de cliënt en het cliëntsysteem maakt de PBA orthopedagogie op autonome wijze een inschatting van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.
De student beschrijft de mogelijke invloed van een psychiatrische problematiek/stoornis op de verschillende ontwikkelingsgebieden en levensdomeinen in concrete situaties.
De PBA orthopedagogie draagt op micro-, meso- en macroniveau actief bij tot begrip en betrokkenheid aangaande beroepsgerelateerde ethische, normatieve en maatschappelijke vragen. Hij handelt vanuit universele rechten en waarden.
De student kadert psychiatrische problematieken in een sociale en culturele context.
De student onderkent het belang van een professionele en empowerende basishouding en genuanceerde beeldvorming t.o.v. personen met een psychiatrisch probleem/stoornis.
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student geeft het klinisch beeld, de kenmerkende symptomen, het verloop, prognose, de comorbiditeit en differentiaaldiagnose van de aangeboden verschillende psychiatrische problematieken/stoornissen weer.
De student legt de begrippen en de onderbouwing van de aangeboden theoretische en methodologische kaders en wetenschappelijke kennis uit.
De student legt de ondersteuningsnoden van personen met een psychiatrische problematiek alsook relevante ondersteuningsmethodieken uit.
De student legt de theorieën en modellen die ten grondslag liggen aan de behandeling van psychische problemen uit.
De student legt de verschillende theorieën over en verklaringsmodellen voor het ontstaan en onderhouden van psychische problemen uit.
De student legt de werking en de toepassing van psychofarmaca in de behandeling van psychiatrische problemen/stoornissen uit vanuit een kritische houding.
De student legt een relatie tussen een psychiatrische problematiek/stoornis en de ontwikkelingen levensloop.
De student onderscheidt de psychiatrische problematieken/stoornissen die aan bod komen.
De student verbindt het klinisch beeld en de kenmerkende symptomen van de verschillende psychiatrische problematieken/ stoornissen met concreet gedrag.
De student verwerkt zelfstandig en kritisch informatie uit vak- en wetenschappelijke literatuur.
De PBA orthopedagogie treedt preventief op om probleemsituaties voor de cliënt te voorkomen. Hij signaleert knelpunten en participeert (pro-)actief aan preventie op organisatieniveau.
De student formuleert aandachtspunten naar preventie bij psychische problemen.
De PBA orthopedagogie ondersteunt de cliënt in het kwalitatief en duurzaam versterken van zijn netwerken, om het welzijn en de maatschappelijke participatie te vergroten.
De student legt de noden van en de methodieken voor de ondersteuning van het netwerk van de persoon met een psychiatrische problematiek uit.

Leerinhoud

De concrete leerinhouden kunnen variëren in functie van de actualiteit en de implementatie van de DSM-5. Volgende aspecten komen in ieder geval aan bod:
- Inleiding en begrippenkader rond psychiatrie en psychopathologie
- Visies op psychopathologie en psychiatrie (vb. visie op (ab)normaliteit en kritische reflectie op psychiatrische diagnostiek, rehabilitatie)
- Hulpverlening bij psychische problemen: visie en structuur (o.a. outreaching, zorgpaden, sociale kaart)
- Psychiatrische stoornissen (o.a. somatische symptoomstoornissen en aanverwante stoornissen, voedings- en eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, autismespectrumstoornissen, ADHD, disruptieve stoornissen, impulscontrole- en gedragsstoornissen, leerstoornissen, angststoornissen, obsessief-compulsieve stoornissen, stemmingsstoornissen, trauma- en stressorgerelateerde stoornissen (o.a. PTSS en hechtingsstoornissen), schizofreniespectrumstoornissen en andere psychotische stoornissen, aan middelen gebonden stoornissen, dissociatieve stoornissen, neurocognitieve stoornissen …)
- Etiologische verklaringsmodellen (o.a. biopsychosociaal kader)
- Aspecten van behandeling – methodieken (o.a. preventie, psycho-educatie, mantelzorg, psychofarmacologie)
- Actuele thema’s

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Syllabus 'Psychopathologie' (2019-2020) (verplicht)
- Studiewijzer (verplicht)
- PowerPoint presentaties bij de hoorcolleges op digitap (verplicht)
- Nota's die je maakt tijdens de lessen (verplicht)

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Duur: Semester
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges42,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen112,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Dit is een schriftelijk examen dat hoofdzakelijk is opgebouwd uit meerkeuzevragen. Deze worden aangevuld met een aantal invuloefeningen. Bij de verbeteren van gesloten vragen (meerkeuzevragen) wordt er een verhoogde slaaggrens gehanteerd.
Toetsmethode: open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname tijdens examen
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Dit is een schriftelijk examen dat  hoofdzakelijk is opgebouwd uit meerkeuzevragen. Deze worden aangevuld met een aantal invuloefeningen. Bij de verbeteren van gesloten vragen (meerkeuzevragen) wordt er een verhoogde slaaggrens gehanteerd.
Toetsmethode: open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname tijdens examen
Beoordelaar: lector