Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
De (ortho)(ped)agogische praktijk in een internationale context 331106/1690/1920/1/12
Studiegids

De (ortho)(ped)agogische praktijk in een internationale context 3

31106/1690/1920/1/12
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 2
  Keuzepakket:
  • INTER
 • Bachelor in de toegepaste psychologie
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3TP
  • Keuzepakket Deeltraject 3
  • Keuzepakket Deeltraject 4
  • Keuzepakket vervolgtraject 3 graduaat HR-support
 • International programme Education and Social Work in a Metropolitan Context
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Titularis: Moentjens Gwendy
Andere co-titularis(sen): Hofman Bart
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel is gebundeld in één week (week van 4-8 november 2019). Tijdens deze internationale week overstijg je de landsgrenzen om de opleiding, jouw beroep en de sector in een internationale context te exploreren.
Vanuit orthopedagogische thema’s kijk je naar het volledige werkveld (social-educational-care-work), samen met studenten van andere buitenlandse hogescholen en opleidingen, kritisch naar de ondersteunings-, onderwijs-, begeleidings- en hulpverleningspraktijk elders en laat je je inspireren door internationale voorbeelden.
Aan de hand van internationale gastcolleges/workshops worden diverse thema’s met een Europese en mondiale bril bekeken en dit op niveau van: de sociaal-agogische praktijk, de opleiding, het beroep en de organisatie.
Voertaal: Nederlands en Engels

Begincompetenties (tekst)

-De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
-De student refereert conform de APA-normen

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie bouwt vanuit een (ortho)(ped)agogische grondhouding op een professionele manier een begeleidingsrelatie op met de cliënt en het cliëntsysteem, en draagt zorg voor het onderhouden en het afronden ervan.
De student bespreekt de effecten van het geleerde op het eigen referentiekader.
De student schetst zijn kennis van zijn eigen referentiekader in relatie tot andere (internationale) meningen en opinies.
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student beschrijft hoe hij de nieuwe internationale geleerde inhouden mee kan nemen naar de praktijk,
De student bespreekt welke internationale orthopedagogische concepten of ideeën nieuw of vernieuwend zijn voor hem.
De student geeft mogelijke verschillen en gelijkenissen tussen de orthopedagogische context in binnen- en buitenland op een genuanceerde manier weer.
De student plaatst de inhoud (internationale concepten, thema's, vernieuwende ideeën, orthopedagogische kaders, ...) van de internationale week in een breder sociaal-cultureel en internationaal perspectief.
De student bespreekt welke internationale (ortho)(ped)agogische concepten of ideeën nieuw of vernieuwend zijn voor hem.
De student integreert de inzichten verworven uit de literatuurstudie en de internationale week bij het opbouwen van een eigen redenering in de paper. Er worden minimaal 3 anderstalige bronnen gebruikt (waaronder  minstens 1 Engelstalige).
De student stelt zichzelf relevante kennisvragen vanuit zijn eigen professioneel handelen om zijnredenering op een goede manier op te bouwen.
De student verwerkt relevante internationale literatuur in functie van de opgestelde kennisvragen.

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel komen relevante en actuele thema’s m.b.t. (ortho)(ped)agogie in een internationale context aan bod. Volgende leerinhouden kunnen deel uitmaken van het opleidingsonderdeel: basiskennis en inzichten i.v.m. internationale instellingen (EU, Verenigde Naties, IMF, Wereldbank, NGO’s, concept ‘duurzame ontwikkeling’ en ‘globalisering’, …), empowerment, inclusie, omgaan met probleemgedrag, dossiervorming, deontologie, jeugdhulpverlening (bescherming-sanctie), onderwijs (-vernieuwing), werken met de context, life events (bv. de dood),…

Studiematerialen (tekst): Verplicht

-studiewijzer 

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- bijkomend tekstmateriaal en PowerPointpresentaties uit de colleges en gastcolleges op Digitap (aanbevolen)

- extra literatuur op Digitap (aanbevolen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges25,00 uren
 • Omschrijving: college
 • Duur: Semester
Vormen van groepsleren5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen74,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,001. Korte omschrijving van de toets:
Kennistoets: 100% werkstuk Individuele opdracht Nederlands of Engels
Voor het opleidingsonderdeel (Ortho)(ped)agogische praktijk in een internationale context is er een individuele opdracht in de vorm van een paper (100%). In deze paper verken je individueel de (ortho)(peda)gogische praktijk in verschillende internationale contexten. In deze paper worden minimaal 3 anderstalige bronnen gebruikt, waarvan minstens 1 Engelstalige. Voor inhoudelijke – en vormvereisten van de paper: zie studiewijzer.
2. Toetsmethode : werkstuk
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium:schriftelijk (Toetsmoment: momentopname na proces)
5. Beoordelaar: lector
6. Clausule voor taal:
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten
afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
7. Afspraken rond verplichte aanwezigheden en afwezigheden:
Er geldt een verplichte aanwezigheid tijdens alle leeractiviteiten van de internationale week (ortho)(ped)agogische praktijk in een internationale context.
De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in IbaMaFlex.

Bij elke gewettigde afwezigheid vraagt de student een vervangopdracht aan de verantwoordelijke lector (zie studiewijzer voor meer concrete informatie hieromtrent). De omvang van de vervangtaak is afhankelijk van de duur van de afwezigheid
Bij het vragen van een vervangopdracht neemt de student zelf het initiatief. Dit gebeurt per mail, ten laatste 1 week na datum van de laatste afwezigheid. Wanneer de student niet tijdig een vervangtaak vraagt en/of de vervangtaak niet correct is uitgevoerd of tijdig indient, dan worden 2 punten afgetrokken van de score voor het werkstuk.

Bij elke ongewettigde afwezigheid worden er 4 punten per gemiste leeractiviteit afgetrokken van de score behaald op het werkstuk. Bij een ongewettigde afwezigheid van meer dan 3 leeractiviteiten krijg je een nul voor het gehele opleidingsonderdeel in de eerste examenperiode. Je kan geen werkstuk meer indienen voor de eerste examenperiode.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,001. Korte omschrijving van de toets:
Individuele opdracht
Het werkstuk van de eerste examenperiode wordt aan de hand van de feedback van de lector herwerkt.
Deze feedback krijgt de student op het feedbackmoment tijdens het academiejaar of op het
inzagemoment van de eerste examenperiode.
Voor inhoudelijke- en vormvereisten van de paper: zie studiewijzer.

Bij ongewettigde afwezigheid van meer dan 3 leeractiviteiten, kan je een nieuwe opdracht voor het werkstuk vragen aan de verantwoordelijke lector. Je kan op basis van deze vervangopdracht een werkstuk indienen tijdens de tweede examenperiode.


2. Toetsmethode: werkstuk (100%)
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium: digitaal/schriftelijk
5. Toetsmoment: momentopname na proces
6. Beoordelaar: lector
7. Clausule voor taal:
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten conform de afspraken binnen de opleiding.
1pt: Afspraken rond de opdracht
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal