Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Ortho-agogiek 324088/1690/1920/1/20
Studiegids

Ortho-agogiek 3

24088/1690/1920/1/20
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Ortho-agogie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Van Dingenen Gwen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Evaluatie voor de tweede examenkans

Examentijd: 90 min.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Ortho-agogische methoden en technieken 3 OF geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogische methoden en technieken 3.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel 'Ortho-agogiek' vormt samen met het opleidingsonderdeel 'Ortho-agogische methoden en technieken' een sterk theoretisch onderbouwde maar praktijkgerichte basis voor de bachelor Orthopedagogie. In dit opleidingsonderdeel wordt een selectie aan modellen en kaders aangereikt en toegepast in actuele thema's en hulpverleningscontexten. Daarnaast worden verschillende doelgroepen in het ortho-agogisch werkveld besproken.

Begincompetenties (tekst)

/

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie ondersteunt, begeleidt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagdagelijkse context. Hij doet dit op een methodische en duurzame wijze, met aandacht voor creativiteit en innovatie. Hij neemt bewust initiatieven om de ontwikkelingskansen en kwaliteit van leven/bestaan te garanderen.
De student formuleert aanbevelingen vanuit de aangereikte kaders en begrippen in een ondersteuningssituatie.
De PBA orthopedagogie draagt op micro-, meso- en macroniveau actief bij tot begrip en betrokkenheid aangaande beroepsgerelateerde ethische, normatieve en maatschappelijke vragen. Hij handelt vanuit universele rechten en waarden.
De student toont een geëngageerde betrokkenheid op de inclusieve maatschappij.
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student bespreekt kritisch (de gevolgen van) actuele tendensen in de ortho-agogiek
De student licht een hulpverleningssituatie kritisch door aan de hand van de aangereikte kaders en begrippen.
De student vergelijkt kritisch (de toepassing van) de aangereikte kaders en begrippen.
Hij draagt bij tot de analyse van de ondersteuningsvraag en begeleidt op actieve wijze mee het proces van handelingsplanning. Op basis van zijn (ortho)(ped)agogische kennis selecteert de PBA orthopedagogie doelen en geschikte methodes in overleg met de belanghebbenden.
De student analyseert een casus met een complexe ondersteuningsvraag vanuit de aangereikte kaders en begrippen.
De student evalueert een hulpverleningssituatie met aandacht voor de krachten en beperkingen van de cliënt en zijn netwerk.
De student houdt rekening met de krachten en beperkingen van de cliënt en zijn netwerk bij het formuleren van advies.
De student houdt rekening met het referentiekader van de cliënt en zijn netwerk bij het formuleren van advies.
De PBA orthopedagogie werkt (interdisciplinair) samen en communiceert, ook in complexe en gespecialiseerde contexten, helder en respectvol met zijn cliënt, het cliëntsysteem, collega’s en externen.
De student past de aangereikte inzichten rond teamwerk toe op een situatie.
De PBA orthopedagogie levert actief een bijdrage aan de visieontwikkeling, het beleid en het beheer van de organisatie.
De student bespreekt kritisch nieuwe initiatieven in het werkveld.

Leerinhoud

- Denkkaders en modellen:
• Contextueel denken en handelen
• Systeem en communicatietheorie
• Presentiebenadering
• Herstelgeoriënteerd werken 
• Outreachend werken
• Ondersteuningsdenken
- Bijzondere orthopedagogiek:
• volwassenen met een beperking
• ouderen
• middelengebruik bij volwassenen
- Actuele thema’s en tendensen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Verplicht studiemateriaal:
- Studiewijzer ‘Ortho-agogiek’ (2019-2020)
- Syllabus 'Ortho-agogiek' (2019-2020) via Digitap
- Aanvullingen bij de syllabus 'Ortho-agogiek' (2019-2020) via Digitap

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Duur: Semester
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges40,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen114,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets40,00Assessment Ortho-agogiek deel kennis en inzicht; Toetsmethode: open vragen; Bron: open boek; Toetsmedium: schriftelijk; Toetsmoment: momentopname op examen; Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off60,00Assessment Ortho-agogiek deel vaardigheden en attitudes; Toetsmethode: open vragen en casus; Bron: open boek; Toetsmedium: schriftelijk; Toetsmoment: momentopname op examen; Beoordelaar: lector.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00Assessment Ortho-agogiek deel kennis en inzicht; Toetsmethode: open vragen; Bron: open boek; Toetsmedium: schriftelijk; Toetsmoment: momentopname op examen; Beoordelaar: lector.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off60,00Assessment Ortho-agogiek deel vaardigheden en attitudes; Toetsmethode: open vragen en casus; Bron: open boek; Toetsmedium: schriftelijk; Toetsmoment: momentopname op examen; Beoordelaar: lector.