Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Ortho-agogische methoden en technieken 324089/1690/1920/1/54
Studiegids

Ortho-agogische methoden en technieken 3

24089/1690/1920/1/54
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Ortho-agogie
    • Ortho-agogiek afstands/blended
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Tongel Wim
Andere co-titularis(sen): Eraets Kristel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Ortho-agogiek 3 OF geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogiek 3 OF simultaan te volgen met Ortho-agogiek - afstands/blended 3 OF geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogiek - afstands/blended 3.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel 'Ortho-agogische Methoden en Technieken' focust op volwassenen en hun context. Het omvat practica die opgebouwd worden vanuit een kader ortho-agogisch handelen. Er wordt geoefend met methoden en technieken ter ondersteuning van hulpvragen (in de ruime zin van het woord) geïnspireerd vanuit verschillende kaders ((ortho-)agogisch, sociaal en creatief agogisch, psychologisch). Deze inspirerende kaders komen aan bod in het opleidingsonderdeel 'Ortho-agogiek' (semester 3), dat in verbinding staat met dit opleidingsonderdeel.

Het oefenen in de practica gebeurt op verschillende manieren: via casusbesprekingen, demonstraties, rollen- en situatiespelen, het uitwerken van een authentieke casus, een begeleidingsopdracht binnen het creatief agogisch luik.

Methoden die aan bod komen zijn o.m. (participerende) observatie, individuele, context- en groepsgesprekken, ervaringsleren en creatieve methodieken (waaronder voorbereiden en begeleiden van snoezel- en andere exploratieruimtes).

Het oefenen van een professionele begeleidingshouding staat centraal.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA- normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie bouwt vanuit een (ortho)(ped)agogische grondhouding op een professionele manier een begeleidingsrelatie op met de cliënt en het cliëntsysteem, en draagt zorg voor het onderhouden en het afronden ervan.
De student erkent eigen talenten, krachten en leerpunten i.v.m. een goede basishouding.
De student oefent het innemen van een professionele houding vanuit een empowerende visie.
De PBA orthopedagogie ondersteunt, begeleidt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagdagelijkse context. Hij doet dit op een methodische en duurzame wijze, met aandacht voor creativiteit en innovatie. Hij neemt bewust initiatieven om de ontwikkelingskansen en kwaliteit van leven/bestaan te garanderen.
De student begeleidt groepscontexten op professionele wijze vanuit verschillende kaders (ortho-agogische kaders en creatief agogische kaders).
De student demonstreert een activiteit aan de medestudenten met oog op ervaringsleren.
De student ontwikkelt specifieke aanpassingen van een activiteit als voorbereiding van een praktische uitvoering binnen een klassituatie.
De student past het activiteitenkader toe als correcte manier om zich specifieke technieken eigen te maken.
De PBA orthopedagogie draagt op micro-, meso- en macroniveau actief bij tot begrip en betrokkenheid aangaande beroepsgerelateerde ethische, normatieve en maatschappelijke vragen. Hij handelt vanuit universele rechten en waarden.
De student past methodische handelwijzen toe op een deontologisch verantwoorde wijze en met oog voor de gehele context van de cliënt.
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student hanteert het kader ortho-agogisch handelen (met grondige analyse van alle elementen) op een geïntegreerde wijze.
De student reflecteert over handelingsplanning en de methodische handelwijzen vanuit het perspectief van de gehele context van de cliënt en een kritische kijk op de controlesamenleving.
Hij draagt bij tot de analyse van de ondersteuningsvraag en begeleidt op actieve wijze mee het proces van handelingsplanning. Op basis van zijn (ortho)(ped)agogische kennis selecteert de PBA orthopedagogie doelen en geschikte methodes in overleg met de belanghebbenden.
De student maakt een gefundeerde keuze voor bepaalde methodische handelwijzen vanuit de ondersteuningsvraag van de cliënt.
De PBA orthopedagogie werkt (interdisciplinair) samen en communiceert, ook in complexe en gespecialiseerde contexten, helder en respectvol met zijn cliënt, het cliëntsysteem, collega’s en externen.
De student kan verschillende vormen van gesprekken voeren in het kader van mogelijks verschillende stappen in de hulpverlening (beeldvorming tot evaluatie).
De student werkt samen in team.

Leerinhoud

• Kader ortho-agogisch handelen,
• Handelingsplanning,
• Aspecten van een professionele basishouding in relatie tot de gehanteerde methodische handelwijzen,
• Methoden en technieken (observatie, (individueel, context- en groeps)gesprek, creatieve- en bewegingsmethodieken…) geïnspireerd vanuit de (ortho)agogische, creatief agogische, cliëntgerichte, cognitief gedragstherapeutische, systeemtheoretische, psychoanalytische, contextuele, oplossingsgerichte en mogelijks andere benaderingen.
• Teamwerk met creatief uitwerken van een groepscasus in de vorm van teamgericht werken.
• Voorbereiden en begeleiden van snoezel- en andere exploratieruimtes.Studiematerialen (tekst): Verplicht

Verplicht studiemateriaal:
• Verdoorn, P. en van Vulpen, A. (2011). Werken aan kwaliteit van bestaan, bouwstenen voor inclusief ondersteunen. Amsterdam: Boom.
• Bijkomend leermateriaal op digitap
• Studiewijzer
Aanbevolen studiemateriaal:
• Creatief agogische vaardigheden, syllabus eerste opleidingsjaar
• Doorheen het semester kan er extra, ondersteunend (niet-verplicht) studiemateriaal worden aangeleverd.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen62,00 uren
Werktijd buiten de contacturen94,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00De hands off vaardigheidstoets betreft een groepswerk omtrent handelingsplanning binnen het kader ortho-agogisch handelen: een toepassingstaak binnen het opleidingsonderdeel. Deze taak levert een groepspunt op.

2. Toetsmethode: werkstuk
3. Bron: Open boek
4. Toetsmedium: Schriftelijk
5. Toetsmoment: Momentopname na proces
6. Beoordelaar: Lector
Taal: Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal

Het cijfer van dit deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.
Je moet minstens 24 uren van de ortho agogische practica bijgewoond hebben, om te kunnen slagen voor dit deelexamens in de eerste examenkans. Als je minder uren hebt bijgewoond, krijg je een nul op twintig.
De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex.
De student verliest vanaf de tweede ongewettigde afwezigheid per lesdag 1 punt van het totaal te behalen deelpunt.

AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie15,00De simulatie vaardigheidstoets betreft een begeleidingsopdracht binnen het manuele expressieve luik van het opleidingsonderdeel. De studenten van een practicumgroep zullen individueel aan de slag gaan om een volledige begeleidingsactiviteit voor te bereiden, uit te schrijven, rekening houdend met de (fictieve) cliëntgroep en een ortho-agogische situatie die zal opgegeven worden en dit ook begeleiden aan de medestudenten.. Als schriftelijke voorbereiding zal de student gebruik maken van het activiteitenkader dat wordt aangeboden door de lector, met aandacht voor diverse gecontroleerde factoren.
2. Toetsmethode: Gedragsobservatie
3. Bron: Open boek
4. Toetsmedium: Mondeling (voorwaarde tot deelname: indienen schriftelijke voorbereiding)
5. Toetsmoment: Momentopname na proces
6. Beoordelaar: Lector

Het cijfer van dit deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.
Je moet minstens 12 uren van de ortho agogische practica bijgewoond hebben, om te kunnen slagen voor dit deelexamens in de eerste examenkans. Als je minder uren hebt bijgewoond, krijg je een nul op twintig.
De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex.
De student verliest vanaf de tweede ongewettigde afwezigheid per lesdag 1 punt van het totaal te behalen deelpunt.
AcademiejaarReflectieopdracht35,00Zelfbeoordelingsverslag basishouding en vaardigheden: individuele beoordeling.
Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Taal: Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Het cijfer van dit deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.
Je moet minstens 24 uren van de ortho agogische practica bijgewoond hebben, om te kunnen slagen voor dit deelexamens in de eerste examenkans. Als je minder uren hebt bijgewoond, krijg je een nul op twintig.
De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex.
De student verliest vanaf de tweede ongewettigde afwezigheid per lesdag 1 punt van het totaal te behalen deelpunt.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00Een nieuwe toepassingstaak die individueel wordt gemaakt en beoordeeld, indien de student niet geslaagd was voor het opleidingsonderdeel in de eerste examenperiode én niet geslaagd was voor deze toepassingstaak in de eerste examenperiode.
Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Taal: Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
- Indien de student in de eerste examenperiode niet geslaagd was voor het opleidingsonderdeel en voor dit deelexamen zal de student de leerdoelen van dit deelexamen moeten herkansen in de tweede examenperiode.
- Indien de student in de eerste examenperiode niet geslaagd was voor het opleidingsonderdeel en wel geslaagd was voor dit deelexamen, wordt het cijfer op dit deelexamen overgedragen naar de tweede examenperiode.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off15,00Een nieuwe begeleidingsopdracht (individueel en enkel schriftelijk), indien de student niet geslaagd was voor het opleidingsonderdeel in de eerste examenperiode én niet geslaagd was voor de vaardigheidstoets simulatie in de eerste examenperiode.

Toetsmethode: werkstuk
Bron: Open boek
Toetsmedium: Schriftelijk
Toetsmoment: Momentopname na proces
Beoordelaar: Lector
Taal: Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
- Indien de student in de eerste examenperiode niet geslaagd was voor het opleidingsonderdeel en voor dit deelexamen zal de student de leerdoelen van dit deelexamen moeten herkansen in de tweede examenperiode.
- Indien de student in de eerste examenperiode niet geslaagd was voor het opleidingsonderdeel en wel geslaagd was voor dit deelexamen, wordt het cijfer op dit deelexamen overgedragen naar de tweede examenperiode.
Tweede examenperiodeReflectieopdracht35,00Zelfbeoordelingsverslag basishouding en vaardigheden: individuele beoordeling. Indien de student niet geslaagd was voor het opleidingsonderdeel in de eerste examenperiode én niet geslaagd was voor de ‘Zelfbeoordelingsverslag basishouding en vaardigheden’ in de eerste examenperiode herwerkt de student het zelfbeoordelingsverslag dat hij/zij indiende tijdens de eerste examenperiode, met inbegrip van reflectie over de nieuwe toepassingstaak als die ook moet herkanst worden.

Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Taal: Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
- Indien de student in de eerste examenperiode niet geslaagd was voor het opleidingsonderdeel en voor dit deelexamen zal de student de leerdoelen van dit deelexamen moeten herkansen in de tweede examenperiode.
- Indien de student in de eerste examenperiode niet geslaagd was voor het opleidingsonderdeel en wel geslaagd was voor dit deelexamen, wordt het cijfer op dit deelexamen overgedragen naar de tweede examenperiode.