Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Hulpverlening en deontologie 430656/1690/1920/1/38
Studiegids

Hulpverlening en deontologie 4

30656/1690/1920/1/38
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Adriaensens Joke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Hulpverlening en recht 3 OF geslaagd of getolereerd voor Hulpverlening en recht 3.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel bekijken we wat een ‘goede’ beroepsuitoefening betekent voor een gespecialiseerd opvoeder begeleider. Dit is een ethische vraag met een juridische en maatschappelijke component. Wat zijn de rechten van de cliënt? Wat is het verschil tussen de wet en een deontologische code? Wanneer heb ik beroepsgeheim? Hoe ga je om met een dossier? Mag je delicate informatie doorgeven als je twijfelt of een kind mishandeld wordt? Dit zijn vaak moeilijke vragen waarvoor niet altijd een pasklaar antwoord bestaat. We leren morele argumentaties te onderbouwen. Hiervoor hebben we kennis nodig van het juridisch kader waarbinnen we ons als hulpverlener bewegen. Van daaruit leren we omgaan met opgegeven casussen, hierbij geholpen door praktijkervaringen uit de stage.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie draagt op micro-, meso- en macroniveau actief bij tot begrip en betrokkenheid aangaande beroepsgerelateerde ethische, normatieve en maatschappelijke vragen. Hij handelt vanuit universele rechten en waarden.
De student maakt gebruik van de juiste informatie en kanalen om uit te maken of een voorziening beroepsgeheim of discretieplicht heeft.
De student past theoretische en methodologische kennis toe in de opbouw van een ethische argumentatie.
De student reflecteert kritisch op deze juridische inhouden
De student legt de geziene kaders en juridische regels uit (Ethiek, deontologie en de wet, Mensenrechten, Privacy, Verwerking van persoonsgegevens, Beroepsgeheim en discretieplicht, Samenwerking met justitie en andere sectoren, Minderjarigen en andere kwetsbare personenen en hun rechten, Bewindvoering)
De student past de geziene (wettelijke) kaders toe op een zelf gekozen voorbeeld.
De student reflecteert kritisch op deze juridische inhouden (Ethiek, deontologie en de wet, Mensenrechten, Privacy, Verwerking van persoonsgegevens, Beroepsgeheim en discretieplicht, Samenwerking met justitie en andere sectoren, Minderjarigen en andere kwetsbare personen en hun rechten, Bewindvoering)
De PBA orthopedagogie levert actief een bijdrage aan de visieontwikkeling, het beleid en het beheer van de organisatie.
De student bespreekt kritisch hoe een voorziening omgaat met beroepsgeheim/discretieplicht

Leerinhoud

Ethiek, deontologie en de wet
Mensenrechten
Privacy en beroepsgeheim
Verwerking van persoonsgegevens
Intrafamiliaal geweld
Minderjarigen en andere kwetsbare personen en hun rechten
Kwetsbare personen en bewindvoering


Studiematerialen (tekst): Verplicht

- verplicht en aanvullend studiemateriaal op Digitap
- studiewijzer

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,001. Korte omschrijving van de toets: de student bereidt een opdracht voor die hij/zij mondeling komt verdedigen. In het eerste deel van de opdracht bestudeert de student het beroepsgeheim/discretieplicht op de stageplaats. In het tweede deel hakt de student een ethische knoop door op basis van het gegeven stappenplan. De student dient de opdracht verplicht af te geven op het mondeling examen. Niet afgeven is een 0 op het totaalcijfer.
2. Toetsmethode: casus
3. Bron: gesloten boek (de student mag wel de opgegeven voorbereidende opdracht meebrengen)
4. Toetsmedium: mondeling
5. Toetsmoment: momentopname op examen
6. Beoordelaar: lector
AcademiejaarKennistoets50,001. Korte omschrijving van de toets: De student beantwoordt 2 theoretische kennisvragen. 2. Toetsmethode: open vragen3. Bron: gesloten boek 4. Toetsmedium: mondeling5. Toetsmoment: momentopname op examen6. Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,001. Korte omschrijving van de toets: De student beantwoordt 2 theoretische kennisvragen. 2. Toetsmethode: open vragen3. Bron: gesloten boek 4. Toetsmedium: mondeling5. Toetsmoment: momentopname op examen6. Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,001. Korte omschrijving van de toets: de student bereidt een opdracht voor die hij/zij mondeling komt verdedigen. In het eerste deel van de opdracht bestudeert de student het beroepsgeheim/discretieplicht op de stageplaats. In het tweede deel hakt de student een ethische knoop door op basis van het gegeven stappenplan.
Daarnaast krijgt de student een theoretische vraag.
2. Toetsmethode: casus
3. Bron: gesloten boek (de student mag wel de opgegeven voorbereidende opdracht meebrengen)
4. Toetsmedium: mondeling
5. Toetsmoment: momentopname op examen
6. Beoordelaar: lector