Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek 424098/1690/1920/1/69
Studiegids

Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek 4

24098/1690/1920/1/69
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Schraepen Beno
Andere co-titularis(sen): Moentjens Gwendy, Rosseel Dona
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Documentatie- en onderzoeksmethoden 1 OF simultaan te volgen met Documentatie- en onderzoeksmethoden 1 OF geslaagd of getolereerd voor Documentatie-en onderzoeksmethoden 1 OF simultaan te volgen met Documentatie-en onderzoeksmethoden 1 OF geslaagd of getolereerd voor Documentatie- en onderzoeksmethoden (afstands/blended) VV1 OF simultaan te volgen met Documentatie- en onderzoeksmethoden (afstands/blended) VV1 OF geslaagd of getolereerd voor Documentatie- en onderzoeksmethoden A2 OF simultaan te volgen met Documentatie- en onderzoeksmethoden A2.

Korte omschrijving

Bij praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek gaat de student, als onderzoeker, op systematische wijze en in interactie met de
context, antwoorden zoeken op vragen uit de eigen beroepspraktijk. De student vertrekt vanuit een praktijkprobleem om onderzoeksvragen te formuleren en een praktijkonderzoek op zetten. De student doorloopt de volledige empirische onderzoekscyclus, hanteert verschillende onderzoeksmethoden, fundeert vanuit de literatuur en rapporteert over elke onderzoeksfase in een finaal onderzoeksrapport. De student wordt bij elke stap theoretisch en coachend begeleid. Het geheel draagt bij tot het ontwikkelen van een (wetenschappelijk onderbouwde) onderzoekende beroepshouding.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA- normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie ondersteunt, begeleidt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagdagelijkse context. Hij doet dit op een methodische en duurzame wijze, met aandacht voor creativiteit en innovatie. Hij neemt bewust initiatieven om de ontwikkelingskansen en kwaliteit van leven/bestaan te garanderen.
De student beschrijft zelfstandig onderzoeksvragen gerelateerd aan het geformuleerde onderzoeksdoel
De student analyseert de door hem verkregen data
de student brengt zelfstandig een praktijkprobleem in kaart
De student kadert het gekozen praktijkprobleem aan de onderzoekscontext
De student kiest een onderzoeksvorm (verklarend, beschrijvend, evaluerend, definïerend, vergelijkend, ontwerpend)
De student leidt een passend onderzoeksdoel af uit het geformuleerde praktijkprobleem
De student voert de door hem gekozen onderzoeksactiviteiten uit
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student analyseert de wetenschappelijke literatuur zelfstandig in functie van de geformuleerde onderzoeksdoelen
De student zoekt wetenschappelijke en vakliteratuur op in functie van het gekozen praktijkprobleem
De student zoekt zelf relevante theoretisch kaders en tekstmateriaal op in functie van de geformuleerde onderzoeksvragen
De PBA orthopedagogie werkt (interdisciplinair) samen en communiceert, ook in complexe en gespecialiseerde contexten, helder en respectvol met zijn cliënt, het cliëntsysteem, collega’s en externen.
De student rapporteert op een gepaste wijze over de door hem uitgevoerde onderzoekscyclus
De student schrijft in begrijpelijke en correcte taal een onderzoeksplan

Leerinhoud

- Positiebepaling van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en spelregels
- Onderzoeksvormen
- De onderzoekscyclus
- Het praktijkprobleem
- Het onderzoeksdoel en de onderzoeksvraag
- Ethische aspecten van praktijkgericht onderzoek
- Methoden van dataverzameling
- Schrijven van een onderzoeksplan

- Methoden van data-analyse
- Schrijven van conclusies

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Verplicht lesmateriaal:
Donk, C. & Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn. Bussum: Coutinho.
Powerpointpresentaties en beeldmateriaal bij de lessen en eventueel aanvullende artikels
Studiewijzer

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Poelmans, P. & Severijnen, O. (2013). De APA-richtlijnen. Over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage. Bussum: Coutinho.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
  • Opmerking: Hoorcollege 4 keer 2u tijdens de stageweek
    Werkcollege 4 keer 2u tijdens de 2 lesweken (telkens 2u, 2 keer per week)
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen140,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Korte omschrijving van de toets: individuele projectopdracht het uitvoeren van een eigen praktijkgericht onderzoek en rapporteren hierover in een een werkstuk
Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk en digitaal
Toetsmoment: momentopname na het proces
Beoordelaar: lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taalEvaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Korte omschrijving van de toets: individuele projectopdracht het uitvoeren van een eigen praktijkgerichtonderzoek en rapporteren hierover in een werkstuk
Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk en digitaal
Toetsmoment: momentopname na het proces
Beoordelaar: lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal