Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg 524100/1690/1920/1/40
Studiegids

Interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg 5

24100/1690/1920/1/40
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Ouderen in de samenleving
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Mallentjer Maite
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

((binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogiek 3 OF geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogiek - afstands/blended 3) EN geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogische methoden en technieken 3)) OF ((binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd of getolereerd voor Orthopedagogiek 3 OF geslaagd of getolereerd voor Orthopedagogiek - afstands/blended 3) EN geslaagd of getolereerd voor Orthopedagogische methoden en technieken 3)) OF (binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor (Ortho)(ped)agogisch handelen/5 EN geslaagd of getolereerd voor (Ortho)(ped)agogisch handelen-teamwerk/6).

Korte omschrijving

IPSIG staat voor interprofessionele samenwerking in de gezondheidszorg. Het is een interdisciplinair project waaraan elk jaar meer dan 900 studenten uit alle hogescholen van Antwerpen en de UA deelnemen. Gedurende 5 dagen word je in kleine groepen ondergedompeld in een prikkelend gezondheidsbad. Je leert er samen een zorgplan opmaken, ethische casussen uitspitten, je eigen competenties ontdekken en verder ontwikkelen, filmfragmenten ontleden en bespreken en bovenal hoe je in de toekomst met o.a. artsen, verpleegkundigen, kine’s, ergo’s, optimaal kan samenwerken. Tijdens deze IPSIG week voer je allerlei opdrachten uit die je in je portfolio stopt. Je leert tevens omgaan met het evalueren van jezelf (selfassessment) en de groep (peerassessment). Een tutor volgt dit IPSIG leerproces op.

Begincompetenties (tekst)

- De student past de spellings- en grammaticaregels correct toe in verslaggeving
- De student refereert conform de APA-normen

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie draagt op micro-, meso- en macroniveau actief bij tot begrip en betrokkenheid aangaande beroepsgerelateerde ethische, normatieve en maatschappelijke vragen. Hij handelt vanuit universele rechten en waarden.
De student neemt de belangenbehartiger-ro opl: De studenthoudt rekening met de individuele belangen van de cliënt; houdt rekening met de doelstellingen en belangen van de groep; stimuleert het team tot samenwerken op basis van vooropgestelde doelen; herkent en benoemt de noden en behoeften van de cliënt en het team in het kader van kwaliteitsvolle zorg; draagt bij tot een continue verbetering van de gezondheidszorg in het algemeen
De PBA orthopedagogie werkt (interdisciplinair) samen en communiceert, ook in complexe en gespecialiseerde contexten, helder en respectvol met zijn cliënt, het cliëntsysteem, collega’s en externen.
De student neemt de expert-rol op: de student kent eigen beroepsspecifieke bevoegdheden en beperkingen;erkent de rol en bevoegdheden van de eigen discipline en van andere disciplines;overlegt en functioneert met respect voor de autonomie van de andere p
De student neemt de communicator-rol op: de student ontwikkelt een goede verstandhouding, vertrouwen en een ethisch-therapeutische relatie met de cliënt, het cliëntsysteem en met andere betrokken collega’s en andere professionals; brengt relevante informatie aan het licht en analyseert die, rekening houdend met de perspectieven van de cliënt, de collega’s en de andere professionals; deelt relevante informatie accuraat mee en legt die uit aan de cliënt, het cliëntsysteem, collega’s en andere professionals; ontwikkelt een gemeenschappelijk begrip over problemen en plannen met de cliënt, het cliëntsysteem en collega’s en andere professionals om tot een goed zorgplan te komen; rapporteert accuraat mondeling en indien nodig ook schriftelijk de verkregen informatie; hanteert een open communicatiestijl; werkt altijd aan een opbouwend samenwerkingsverband
De student neemt de levenslang lerende-rol op: De student handhaaft en verbetert de interprofessionele activiteiten continu;evalueert bevindingen kritisch en gebruikt deze kritische evaluatie gepast bij het nemen van beslissingen in teamverband;bevordert gepast het eigen leren en dat van cliënten, families, studenten en andere hulpverleners uit de gezondheidszorg;is kritisch ingesteld, werkt evidencebased en zoekt altijd naar de meest efficiënte ontwikkelingsmogelijkheden voor de hulpverlening in de gezondheidszorg
De student neemt de professional-rol op: De student toont betrokkenheid met de cliënt, het cliëntsysteem, collega’s en andere professionals; houdt rekening met eigen mogelijkheden en die van anderen; relativeert de persoonlijke en eigen expertise-specifieke motieven of doelstellingen op basis van de interprofessionele doelstellingen
De student neemt de teamspeler-rol op: De student participeert actief en effectief op basis van de interprofessioneel vooropgestelde doelen; hanteert tegenstellingen, irritaties, conflicten en erkent hierbij zijn eigen aandeel ter bevordering van de kwaliteitsvolle zorg; stelt de cliënt altijd centraal bij het bepalen van gemeenschappelijke doelen voor het verwezenlijken van een haalbaar en kwaliteitsvol zorgplan; neemt zijn verantwoordelijkheid in het team
De PBA orthopedagogie levert actief een bijdrage aan de visieontwikkeling, het beleid en het beheer van de organisatie.
De student neemt de manager-rol op :de student neemt deel aan activiteiten die bijdragen tot het bevorderen van de kwaliteit van de zorg; organiseert zijn praktijk en carrière efficiënt; houdt de administratie goed bij en plant zijn taken efficiënt; hanteert een gepaste leiderschapsstijl en werkt dus zowel taakgericht als sociaal-emotioneel gericht; neemt actief deel aan vergaderingen en bijeenkomsten als deelnemer of voorzitter; motiveert en evalueert het team (functioneren) continu en stuurt bij waar nodig; staat garant voor de kwaliteit van de geleverde prestaties van de groep

Leerinhoud

- ICF
- Zorgethiek
- Zorgplanning
- Rol en beroepsspecifieke eigenheid van verschillende disciplines in de gezondheidszorg
- Teamwerk

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Tsakitzidis, G. & Van Royen, P. (2015). Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg. Antwerpen: Standaard Uitgeverij Professional.

-  Studiewijzer (Moduleboek)

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Vormen van groepsleren33,00 uren
Werktijd buiten de contacturen37,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio50,00portfolio: verzameling van verschillende opdrachten doorheen de IPSIG-module
Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: Lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal

Er is een verplichte deelname tijdens de IPSIG module. Specifieke afspraken worden voor de aanvang van de IPSIG module meegedeeld. Bij het niet nakomen van deze afspraken kunnen er punten worden afgetrokken van het totaalcijfer.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00De student wordt door drie partijen beoordeeld op duidelijk afgesproken criteria.
Toetsmethode:gedragsobservatie
Bron: open boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: permanent uitgesteld
Beoordelaar: lector, peers en student zelf
Afspraken rond verplichte aanwezigheden en deelname: Er is een verplichte deelname tijdens de IPSIG module. Specifieke afspraken worden voor de aanvang van de IPSIG module meegedeeld. Bij het niet nakomen van deze afspraken kunnen er punten worden afgetrokken van het totaalcijfer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00verzameling van verschillende vervangtaken Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk en/of mondeling
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal

Afspraken rond verplichte aanwezigheden en afwezigheden? nee