Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Activerende ondersteuning van leerkrachten 524101/1690/1920/1/74
Studiegids

Activerende ondersteuning van leerkrachten 5

24101/1690/1920/1/74
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Onderwijsondersteuning
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Adriaensens Joke
Andere co-titularis(sen): Avonds Mieke, Van den Bergh Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Tweede examenkans

Moment: Tweede examenperiode
Vorm: portfolio
Percentage (gewicht): 100
Opmerking:
1. Korte omschrijving van de toets: De student toont in het portfolio aan dat hij/zij de competenties bereikt heeft. De student voert minimaal 3 gesprekken met dezelfde leerkracht. Deze gesprekken mogen digitaal gebeuren.
Zie studiewijzer voor afspraken.
2. Toetsmethode: werkstuk
3. Bron: Open boek
4. Toetsmedium: Schriftelijk /digitaal
5. Toetsmoment: Momentopname na proces
6. Beoordelaar: Lector
7. Clausule voor taal: Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal

Volgtijdelijkheid

((binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogiek 3 OF geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogiek - afstands/blended 3) EN geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogische methoden en technieken 3) OF (binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd of getolereerd voor Orthopedagogiek 3 OF geslaagd of getolereerd voor Orthopedagogiek - afstands/blended 3) EN geslaagd of getolereerd voor Orthopedagogische methoden en technieken 3)) EN ((simultaan te volgen met Stage-stagesupervisie/lintstage OF geslaagd of getolereerd voor Stage-stagesupervisie/lintstage) OF (simultaan te volgen met Stage-stagesupervisie/blokstage 5 OF geslaagd of getolereerd voor Stage-stagesupervisie/blokstage 5) OF (simultaan te volgen met Praktijk D2 OF geslaagd of getolereerd voor Praktijk D2) OF (simultaan te volgen met Praktijk G2 OF geslaagd voor Praktijk G2) OF (simultaan te volgen met Praktijk H2 OF geslaagd of getolereerd voor Praktijk H2)).

Korte omschrijving

Als professionele bachelor in de orthopedagogie vertrekken we vanuit de meerwaarde die diversiteit kan bieden in het onderwijs. We ondersteunen het schoolteam om met deze diversiteit om te gaan. In dit opleidingsonderdeel gaan we aan de slag met het ondersteuningsconcept GOL(L)D: Het gericht ondersteunen van leraren in het leren omgaan met diversiteit in de klas. Het ondersteuningsmodel wordt in de lessen besproken en geoefend in de praktijk (werkplekleren). Daarnaast komen de studenten samen in begeleide intervisiegroepjes om zich het ondersteuningsconcept eigen te maken. Tijdens de intervisiemomenten wordt er gebruik gemaakt van eigen beeldmateriaal van de studenten.

Begincompetenties (tekst)

o De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
o De student refereert conform de APA- normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie bouwt vanuit een (ortho)(ped)agogische grondhouding op een professionele manier een begeleidingsrelatie op met de cliënt en het cliëntsysteem, en draagt zorg voor het onderhouden en het afronden ervan.
De student bouwt een professionele ondersteuningsrelatie met de leerkracht op.
De student houdt rekening met de invloed van het referentiekader van andere actoren (waarden, normen, eigen ervaringen, kennis,…) op opvoeding en onderwijs.
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student beschrijft hoe hij in de toekomst met zijn werkpunten en kwaliteiten aan de slag gaat.
De student geeft feedback op het eigen gespreksmateriaal.
De student heeft zicht op zijn leerproces en beschrijft dit in zijn reflectieverslagen.
De PBA orthopedagogie werkt (interdisciplinair) samen en communiceert, ook in complexe en gespecialiseerde contexten, helder en respectvol met zijn cliënt, het cliëntsysteem, collega’s en externen.
De student communiceert op gepaste wijze (respectvol, begrijpelijk, correct, met respect voor deontologie)
De PBA orthopedagogie levert actief een bijdrage aan de visieontwikkeling, het beleid en het beheer van de organisatie.
De student bespreekt de zorgwerking kritisch .
De student beschrijft de leervraag van de leerkracht, doelen en acties op korte en/of lange termijn.
De student beschrijft welk niveau van reflecteren er bereikt wordt in het afrondingsgesprek.
De student voert minimaal drie gesprekken (afstemmings- , ondersteunings- en afrondingsgesprek) met een leerkracht.
De student ondersteunt leerkrachten op een activerende wijze met aandacht voor het begeleidingsconcept GOL(L)D.
De student signaleert krachten en knelpunten in de organisatie in het omgaan met diversiteit.

Leerinhoud

- Ondersteuningsconcept GOL(L)D
- Omgaan met diversiteit
- Houding van de ondersteuner
- Tijdens de begeleide intervisies wordt er thematisch gewerkt

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Van de Putte, I. & De Schauwer, E. (2018). Leren omgaan met diversiteit in de klas. Het GOL(L)D-concept in de praktijk. Academia Press.
Studiewijzer
Bijkomend studiemateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen15,00 uren
Werkplekleren en/of stage30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen111,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,001. Korte omschrijving van de toets
: De student toont in het portfolio aan dat hij/zij de competenties bereikt heeft.
2. Toetsmethode: werkstuk
3. Bron: Open boek
4.Toetsmedium: Schriftelijk
5. Toetsmoment: Momentopname na proces
6. Beoordelaar: Lector
7. Clausule voor taal: Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
8. Afspraken rond verplichte aanwezigheden en afwezigheden: Voor alle practica geldt een verplichte aanwezigheid. Vanaf de eerste afwezigheid moet de student de afwezigheid wettigen. Voor elke ongewettigde afwezigheid tijdens het practicum verliest de student 2 punten op het totaalcijfer.
Je moet minstens 7 uren van de practica bijgewoond hebben, om te kunnen slagen voor het opleidingsonderdeel in de eerste examenkans. Als je minder uren hebt bijgewoond, krijg je een nul voor alle onderdelen van het assessment


Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,001. Korte omschrijving van de toets: De student toont in het portfolio aan dat hij/zij de competenties bereikt heeft.
De gesprekken worden gevoerd met een leerkracht die op het moment van de gesprekken les geeft. Zie studiewijzer voor afspraken.
2. Toetsmethode: werkstuk
3. Bron: Open boek
4. Toetsmedium: Schriftelijk
5. Toetsmoment: Momentopname na proces
6. Beoordelaar: Lector
7. Clausule voor taal: Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal