Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Ortho-agogisch werken met ouderen 532394/1690/1920/1/57
Studiegids

Ortho-agogisch werken met ouderen 5

32394/1690/1920/1/57
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Ouderen in de samenleving
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Mallentjer Maite
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

((binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogiek 3 OF geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogiek - afstands/blended 3) EN geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogische methoden en technieken 3)) OF ((binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd of getolereerd voor Orthopedagogiek 3 OF geslaagd of getolereerd voor Orthopedagogiek - afstands/blended 3) EN geslaagd of getolereerd voor Orthopedagogische methoden en technieken 3)) OF (binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor (Ortho)(ped)agogisch handelen/5 EN geslaagd of getolereerd voor (Ortho)(ped)agogisch handelen-teamwerk/6).

Korte omschrijving

De kwaliteit van leven van ouderen wordt, naast medische zorg, steeds meer een gedeelde bekommernis van overheid, voorzieningen, medewerkers en familie. Met ‘sense of home’ bieden we een concrete invulling van het concept kwaliteit van leven.
Ouderen willen naast autonomie en verbondenheid ook hun eigenheid behouden. Door een luisterend oor te bieden, kan men een oudere de mogelijkheid geven om te tonen wie hij echt is. Hierbij wordt de focus verlegd van de zorgnoden en gebreken waarmee de oudere kampt, naar de facetten van de identiteit of van het verleden waarop de oudere trots is. Hiermee kan opnieuw controle over het eigen leven en een gevoel van waardigheid aan de oudere worden teruggegeven.
Om hun identiteit te beschermen hanteren ouderen verschillende strategieën. Door alert te zijn voor de stem waarmee een oudere zich uitdrukt, kunnen deze strategieën elk op een aangepaste manier ondersteund worden. Zo kan men ouderen helpen in hun verwerkingsproces, in het onderhouden van contacten, in het uniek voelen, in het behouden van de regie en in het ontwikkelen van gerotranscendentie.
Het ‘sense of self’-model vertrekt vanuit de individuele ondersteuningsvraag van de oudere en geeft tools om daarop een gepast antwoord te formuleren op micro-, meso- en macroniveau. Het is een overzichtelijk model, dat inzet op de kwaliteit van de zorgrelatie.
Hoe kwetsbaarder en afhankelijker de ouderen, hoe meer aangeraden het lijkt om te luisteren naar ‘meerstemmigheid’ in het spreken. Voorbeelden hiervan zijn de groeiende groep allochtone ouderen, ouderen met dementie, ouderen met een beperkt netwerk of ouderen met meerdere gezondheidsklachten die al dan niet slecht ter been zijn.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spelling-en grammaticaregels correct toe in de verslaggeving.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie ondersteunt, begeleidt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagdagelijkse context. Hij doet dit op een methodische en duurzame wijze, met aandacht voor creativiteit en innovatie. Hij neemt bewust initiatieven om de ontwikkelingskansen en kwaliteit van leven/bestaan te garanderen.
De student wendt factoren aan die bepalend zijn voor het creëren van een thuisgevoel bij ouderen.
De PBA orthopedagogie draagt op micro-, meso- en macroniveau actief bij tot begrip en betrokkenheid aangaande beroepsgerelateerde ethische, normatieve en maatschappelijke vragen. Hij handelt vanuit universele rechten en waarden.
De student draagt bij tot een meer positieve beeldvorming van ouderen in de samenleving.
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student geeft weer wat ortho-agogisch werken met ouderen inhoudt en verantwoordt de meerwaarde ervan.
De student geeft een overzicht van verschillende visies op verouderen en de benaderingswijzen die daaruit ontstaan.
De student herkent bij ouderen de ondersteuningsvraag "gezien worden in zijn eigenheid"
De student biedt een orthoagogisch antwoord op de ondersteuningsvraag “ gezien worden in de eigenheid” door het optekenen van een levensverhaal volgens de principes van de narratieve zorg.
De student herkent bij ouderen de ondersteuningsvraag "begeleiden van het rouwproces"
De student biedt een orthoagogisch antwoord op de ondersteuningsvraag “ begeleiden van het rouwproces”
De student herkent bij ouderen de ondersteuningsvraag "versterken van het netwerk"
De student biedt een orthoagogisch antwoord op de ondersteuningsvraag “ versterken van het netwerk”
De student herkent bij ouderen de ondersteuningsvraag "opkomen voor de rechten en belangen van ouderen in onze samenleving, in het bijzonder het recht op autonomie"
De student biedt een orthoagogisch antwoord op de ondersteuningsvraag "opkomen voor de rechten en belangen van ouderen in onze samenleving, in het bijzonder het recht op autonomie"
De student beschrijft de ontwikkeling van de identiteit bij het ouder worden en kan deze ontwikkeling ondersteunen.
De student legt uit wat dementie is en welke impact deze ziekte heeft op het leven van een oudere en zijn omgeving.
De student geeft aan hoe hij kwaliteit van zorg, leven en wonen kan bieden aan mensen met dementie.
De student gaat in relatie met de oudere, blijft nabij in het lijden.
De PBA orthopedagogie levert actief een bijdrage aan de visieontwikkeling, het beleid en het beheer van de organisatie.
De student formuleert kritische reflecties over ouder worden in onze samenleving hoe de ouderenzorg georganiseerd wordt in Vlaanderen.

Leerinhoud

-vergrijzing: demografische gegevens en beeldvorming
- kwaliteit van zorg en van leven bij ouderen
-totaalinstituten
-sense of home
-de identiteitsontwikkeling bij het ouder worden
-Ondersteuningsvragen bij ouderen
-orthoagogisch werken in de ouderensector
-presentiebenadering
-empowerment bij ouderen
-rouwverwerking bij ouderen
-mantelzorg en community building bij ouderen
-gerotranscendentie
-Narratieve zorg bij ouderen
-Referentiekader van kwaliteit van zorg, wonen en leven bij dementie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Mallentjer, M. (2019). A sense of home, samen bouwen aan een nieuwe thuis. Antwerpen: AP hogeschool.
Dormaels, M. & Voets, R. (2015). De kracht van het levensverhaal, narratieve zorg bij ouderen. Leuven: Acco.
Verplicht lezen van 1 boek uit boekenlijst terug te vinden in studiewijzer.
studiewijzer

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen134,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets75,00Een schriftelijk examen met open vragen
toetsmethode: open vragen
bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Tetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector
Het cijfer van dit deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off25,001. Levensboek samenstellen en linken aan theoretische kaders
2. Toetsmethode: casus
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium: schriftelijk
5. Toetsmoment: momentopname na proces
6. Beoordelaar: lector

Het cijfer van dit deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.

Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off25,001. Levensboek samenstellen en linken aan theoretische kaders
2. Toetsmethode: casus
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium: schriftelijk
5. Toetsmoment: momentopname na proces
6. Beoordelaar: lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Als de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel:
- worden de punten behaald voor dit deelexamen in de eerste examenperiode overgedragen indien de student geslaagd was voor dit deelexamen.
- dient de student dit deelexamen af te leggen in de tweede examenperiode indien de student niet geslaagd was voor dit deelexamen.

Tweede examenperiodeKennistoets75,00Een schriftelijk examen met open vragen
toetsmethode: open vragen
bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector
Als de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel:
- worden de punten behaald voor dit deelexamen in de eerste examenperiode overgedragen indien de student geslaagd was voor dit deelexamen.
- dient de student dit deelexamen af te leggen in de tweede examenperiode indien de student niet geslaagd was voor dit deelexamen.