Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Kaders, modellen en regelgeving in onderwijs 524103/1690/1920/1/45
Studiegids

Kaders, modellen en regelgeving in onderwijs 5

24103/1690/1920/1/45
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Onderwijsondersteuning
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Adriaensens Joke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

((binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogiek 3 OF geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogiek - afstands/blended 3) EN geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogische methoden en technieken 3)) OF ((binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd of getolereerd voor Orthopedagogiek 3 OF geslaagd of getolereerd voor Orthopedagogiek - afstands/blended 3) EN geslaagd of getolereerd voor Orthopedagogische methoden en technieken 3)) OF (binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor (Ortho)(ped)agogisch handelen/5 EN geslaagd of getolereerd voor (Ortho)(ped)agogisch handelen-teamwerk/6).

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel maak je kennis met de organisatie van de zorg op school. Daarnaast wordt de structuur en de regelgeving van het onderwijs besproken en de impact hiervan op het ondersteunen van leerlingen en leerkrachten. We vertrekken vanuit de visie dat de school voor iedereen is. Het handelingsgericht werken (HGW) wordt als richtinggevend kader gebruikt. Verder gaan we op zoek naar de meerwaarde van de professionele bachelor orthopedagogie in een onderwijsteam.

Begincompetenties (tekst)

o De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
o De student refereert conform de APA- normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie ondersteunt, begeleidt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagdagelijkse context. Hij doet dit op een methodische en duurzame wijze, met aandacht voor creativiteit en innovatie. Hij neemt bewust initiatieven om de ontwikkelingskansen en kwaliteit van leven/bestaan te garanderen.
De student werkt het plan uit gebruik makend van een orthopedagogische visie ( met nadruk op krachtgericht werken / protectieve factoren )
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student maakt correct en adequaat gebruik van verschillende theoretische kaders aangeboden in de les (HGW-principes, geïntegreerde zorg, diversiteitsdenken, specifieke onderwijstaal…) bij het analyseren van de probleemstelling.
De student stuurt het eigen leertraject en selecteert in functie van de probleemstelling een gepast leerdoel.
De student vergelijkt kritisch het Vlaamse onderwijslandschap met internationale onderwijssystemen
De PBA orthopedagogie werkt (interdisciplinair) samen en communiceert, ook in complexe en gespecialiseerde contexten, helder en respectvol met zijn cliënt, het cliëntsysteem, collega’s en externen.
De student geeft een interactieve vorming uitgewerkt voor een schoolteam.
De PBA orthopedagogie levert actief een bijdrage aan de visieontwikkeling, het beleid en het beheer van de organisatie.
De student maakt een schriftelijke voorbereiding voor de activerende vorming van een schoolteam.

Leerinhoud

- Organisatie onderwijs in Vlaanderen (en kritische vergelijking met de rest van de wereld)
- Regelgeving in Vlaanderen (eindtermen, ontwikkelingsdoelen, getuigschriften,…)
- Omgaan met diversiteit in het onderwijs: uitval vermijden, diversiteit ondersteunen (visie, modellen,   
  praktijkvoorbeelden)
- Handelingsgericht werken in het onderwijs
- De organisatie van zorg op school
- Wat is de meerwaarde van een professionele bachelor in de orthopedagogie in een schoolteam?

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Boek: Pameijer, N. , Denys, A. , Timbremont, B. & Van De Veire, H. (2018). Handelingsgericht werken: Samenwerken aan schoolsucces. Leuven: Acco.

Verplicht studiemateriaal op Digitap

Studiewijzer

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,001. Korte omschrijving van de toets
De student vertrekt vanuit een probleemsituatie die gerelateerd is aan de organisatie van de zorg op school. Dit kan een probleemsituatie zijn uit het werkveld (= stage) of een fictieve probleemsituatie. De student werkt een activerende vorming uit voor het schoolteam rond deze probleemsituatie. De student werkt planmatig. De student maakt gebruik van de aangeboden leerinhouden in de uitvoering.
2. Toetsmethode: werkstuk 50% (planmatige uitwerking vorming) en presentatie 50% (schriftelijke voorbereiding + geven vorming aan groep studenten)
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium: schriftelijk en mondeling
5. Toetsmoment: momentopname na proces (werkstuk en presentatie)
6. Beoordelaar: lector en peers
7. Clausule voor taal
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
8. Aanwezigheid is verplicht tijdens het assessment in de les. De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Studenten die ongewettigd afwezig zijn, krijgen een 0 voor dit examen. Voor de studenten die gewettigd afwezig zijn, plant de lector het assessment tijdens een andere les. Indien dit niet mogelijk is, krijgt de student een vervangopdracht van de lector.

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,001. Korte omschrijving van de toets
De student vertrekt vanuit een probleemsituatie die gerelateerd is aan de organisatie van de zorg op school. Dit kan een probleemsituatie zijn uit het werkveld (= stage) of een fictieve probleemsituatie. De student werkt een activerende vorming uit voor het schoolteam rond deze probleemsituatie. De student werkt planmatig. De student maakt gebruik van de aangeboden leerinhouden in de uitvoering.
2. Toetsmethode: werkstuk 50 %(planmatige uitwerking vorming) en presentatie 50 % (schriftelijke voorbereiding + geven vorming aan groep studenten)
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium: schriftelijk en mondeling
5. Toetsmoment: momentopname na proces (werkstuk) en momentopname op examen (presentatie)
6. Beoordelaar: lector
7. Clausule voor taal
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal