Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Management in social profit 624109/1690/1920/1/55
Studiegids

Management in social profit 6

24109/1690/1920/1/55
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Demesmaeker Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Stage-reflectieve werkbegeleiding 4 OF geslaagd of getolereerd voor stage/stage-supervisie 1/7 OF simultaan te volgen met Praktijk A1 OF geslaagd voor Praktijk A1 OF simultaan te volgen met Praktijk C1 OF geslaagd voor Praktijk C1.

Korte omschrijving

Als Bachelor in de Orthopedagogie is het belangrijk om zicht te krijgen op de ruimere context waarin je werkt. Daarom reiken we je enkele handvatten om naar het functioneren van organisaties te kijken. Hierbij komen eerder technische aspecten aan bod, zoals de organisatiestructuur, de financiën en de juridische vorm van de organisatie, maar ook de “zachtere” kant, zoals de organisatiecultuur, kwaliteitszorg, missie en strategie. Je krijgt oog voor de onderlinge samenhang van al deze facetten en je leert de betekenis van deze aspecten kennen voor jezelf en je cliënten. Je staat stil bij processen op organisatieniveau die je rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloeden, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, verandermanagement en HR management. Op die manier kan je op een constructief-kritische manier kijken naar en inspraak hebben in het beleid van de organisatie waar je werkt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie levert actief een bijdrage aan de visieontwikkeling, het beleid en het beheer van de organisatie.
De student analyseert organisaties in de non-profit sector naar hun organisatiestructuur, organisatiecultuur en financieel beheer.
De student beschrijft de behandelde aspecten van de rechten van de werknemer in de zorgsector.
De student beschrijft de organisatie van kwaliteitszorg binnen een organisatie en de implicaties voor cliënten en voor de Bachelor in de Orthopedagogie hiervan.
De student brengt factoren in kaart die binnen een organisatie veranderprocessen zouden kunnen beïnvloeden.
De student formuleert aanbevelingen voor fondsenwerving, sponsoring en budgettering voor een organisatie.
De student formuleert concrete aanbevelingen naar een organisatie vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De student formuleert voorstellen om het opzetten en begeleiden van veranderprocessen in een concrete organisatie te optimaliseren.
De student legt de juridische vorm, de organisatiestructuur, de organisatiecultuur en aspecten van het financieel beheer van een organisatie uit en de implicaties hiervan voor de situatie van cliënten en het werk van de Bachelor in de Orthopedagogie.
De student legt uit wat de mogelijke implicaties van een human resources beleid zijn voor de Bachelor in de Orthopedagogie.

Leerinhoud

- Inleidende begrippen
- Missie, visie, strategie
- Organisatiestructuren en juridische vormen
- Organisatiecultuur
- Financies in de social profit sector
- Kwaliteitsmanagement
- Verandermanagement
- Tewerkstelling en HRM-management
- Maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal ondernemen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Syllabus “Management in de social profit” (2019-2020) (verplicht)
• Studiewijzer op Digitap (verplicht)
• Bijdragen van gastsprekers (verplicht)
• Notities uit de colleges en ondersteunende documenten op Digitap

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00Tijdens de lesweken krijgen de studenten een aantal vragen en opdrachten waarin zij de theorie van dit olod toepassen op een reële of virtuele organisatie. De studenten werken de vragen uit. Op een mondeling examen krijgen de studenten 2 vragen over deze uitwerking.
Toetsmethode: open vragen
Bron: Gesloten boek
Toetsmedium Mondeling
Toetsmoment Momentopname op examen
Beoordelaar: lector

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Tijdens de lesweken kregen de studenten een aantal vragen en opdrachten waarin zij de theorie van dit olod toepassen op een reële of virtuele organisatie. De studenten werken de vragen uit. Op een mondeling examen krijgen de studenten 2 vragen over deze uitwerking.
Toetsmethode: open vragen
Bron: Gesloten boek
Toetsmedium Mondeling
Toetsmoment Momentopname op examen
Beoordelaar: lector