Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Seminarie Community care 624104/1690/1920/1/79
Studiegids

Seminarie Community care 6

24104/1690/1920/1/79
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Community Care
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Tongel Wim
Andere co-titularis(sen): Demesmaeker Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Evaluatie voor de eerste examenkans

Moment: Academiejaar
Vorm: Vaardigheidstoets hands off
Percentage (gewicht): 100,00
Opmerking:
De student wordt beoordeeld op het geven van een inhoudelijke en gefundeerde argumentatie op één van de vijf aangebrachte dilemma's (uit de seminaries) die hij op voorhand krijgt tijdens de lessen. De student bereidt dit dilemma voor in een individuele paper die tijdens het mondelinge assessment  wordt besproken/toegelicht. De student kan tijdens dit assessment zijn individuele paper inkijken. Voorwaarde om mondeling assessment te mogen afleggen: indienen van individuele paper.
Toetsvorm: presentatie van werkstuk en open vragen
Toetsmethode: open vragen
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal (mondeling)
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector

Volgtijdelijkheid

((binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd of getolereerd voor Orthopedagogiek 3 OF geslaagd of getolereerd voor Orthopedagogiek - afstands/blended 3) EN geslaagd of getolereerd voor Orthopedagogische methoden en technieken 3)) OF ((binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogiek 3 OF geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogiek - afstands/blended 3) EN geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogische methoden en technieken 3)) OF (binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor (Ortho)(ped)agogisch handelen/5 EN geslaagd of getolereerd voor (Ortho)(ped)agogisch handelen-teamwerk/6).

Korte omschrijving

Binnen het opleidingsonderdeel Seminarie Community Care worden vijf seminaries georganiseerd.
Elk seminarie bestaat uit een theoretische uiteenzetting van een visie/benadering op een actueel thema gelinkt aan Community Care. Vervolgens geeft een gastspreker uit het werkveld een presentatie. Afsluitend volgt een debat vertrekkende vanuit een bepaalde stelling, gekoppeld aan het thema. Dit debat gebeurt aan de hand van de voorbereidingen van de studenten op het thema en de input van de presentatie. Met deze seminaries trachten we een brug te slaan tussen de opleiding en het werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie ondersteunt, begeleidt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagdagelijkse context. Hij doet dit op een methodische en duurzame wijze, met aandacht voor creativiteit en innovatie. Hij neemt bewust initiatieven om de ontwikkelingskansen en kwaliteit van leven/bestaan te garanderen.
De student licht het professioneel handelen kritisch door aan actuele paradigma’s en kaders gericht op ondersteuning en zelfrealisatie (kwaliteit van bestaan), in functie van het versterken van de eigen regie bij mensen met een ondersteuningsnood.
De PBA orthopedagogie draagt op micro-, meso- en macroniveau actief bij tot begrip en betrokkenheid aangaande beroepsgerelateerde ethische, normatieve en maatschappelijke vragen. Hij handelt vanuit universele rechten en waarden.
De student argumenteert vanuit de vernieuwingen in de sector vanuit de benadering Community Care.
De student geeft een visie op de ethische en maatschappelijke thema’s aanwezig in het werkveld van Community Care.
De student positioneert zich ten opzichte van vernieuwende maatschappijbeelden.
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student implementeert meerzijdige partijdigheid in zijn argumentatie.
De student licht kritisch beroepsdilemma’s door zoals actief burgerschap, draagkracht-draaglast, positie van mantelzorger, balans tussen informele en formele zorg.
De student relateert de Vlaamse professionaliseringstendens in de welzijnssector aan internationale tendensen, met het oog op innovatie en verandering.
De student toetst samenlevingsopbouwmodellen, zoals community care, community building, netwerkstrategieën, outreachend werken en mantelzorgondersteuning,… aan theoretische achtergronden.
De PBA orthopedagogie werkt (interdisciplinair) samen en communiceert, ook in complexe en gespecialiseerde contexten, helder en respectvol met zijn cliënt, het cliëntsysteem, collega’s en externen.
De student communiceert vanuit een verbindende en empowerende houding en een contextgerichte visie met alle betrokken partijen
De student waardeert onderlinge samenwerking met professionals uit verschillende disciplines en samenwerking met informele zorgverstrekkers.

Leerinhoud

Elk seminarie behandelt een afgebakend thema.
Thema’s die aan bod komen:
- Contextgericht werken in de ambulante hulpverlening
- De leefgroepwerker en Community Care
- Contextgericht werken in de residentiële hulpverlening vanuit het krachtenperspectief
- Inzet van mantelzorg en vrijwilligers (informele zorg)
- De hulpverlener als bruggenbouwer en outreachend werken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer
- syllabus ‘Sociale Inclusie’ (2019-2020)
- aanvullingen worden in de loop van het semester op digitap gezet.
- De powerpoints die gebruikt worden bij de lessen zijn ook verplicht leermateriaal.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Op Digitap wordt door de lectoren aanvullend en ondersteunend, niet-verplicht, leermateriaal geplaatst.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen
  • Duur: Semester
Vormen van groepsleren
  • Duur: Semester
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00De student wordt beoordeeld op het geven van een inhoudelijke en gefundeerde argumentatie op één van de vijf aangebrachte dilemma's (uit de seminaries) die hij op voorhand krijgt tijdens de lessen. De student bereidt dit dilemma voor in een individuele paper die tijdens het mondelinge assessment wordt besproken/toegelicht. De student kan tijdens dit assessment zijn individuele paper inkijken. Voorwaarde om mondeling assessment te mogen afleggen: meebrengen en indienen van individuele paper.
Toetsvorm: presentatie van werkstuk en open vragen
Toetsmethode: open vragen
Bron: open boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00De student wordt beoordeeld op het geven van een inhoudelijke en gefundeerde argumentatie op één van de vijf aangebrachte dilemma's (uit de seminaries) die hij op voorhand krijgt tijdens de lessen. De student bereidt dit dilemma voor in een individuele paper die tijdens het mondelinge assessment wordt besproken/toegelicht. De student kan tijdens dit assessment zijn individuele paper inkijken. Voorwaarde om mondeling assessment te mogen afleggen: meebrengen en indienen van individuele paper.
Toetsvorm: presentatie van werkstuk en open vragen
Toetsmethode: open vragen
Bron: open boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector