Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Cultureel diversiteitsbeleid 624105/1690/1920/1/16
Studiegids

Cultureel diversiteitsbeleid 6

24105/1690/1920/1/16
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Intercultureel werk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vanbrabant Lien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Evaluatie voor de eerste examenkans

Moment: Academiejaar
Vorm: Vaardigheidstoets hands off
Percentage (gewicht): 100,00
Opmerking:
De student schrijft een paper vanuit een probleemstelling die verband houdt met diversiteitsbeleid en/of interculturalisering op meso- en op macroniveau. De student baseert zich hiervoor op de inhouden die in de seminaries aan bod kwamen, op het verplicht studiemateriaal en op inzichten uit één van de opgegeven boeken/bronnen over (het omgaan met) culturele diversiteit in organisaties en/of in de samenleving.
Toetsmethode: Werkstuk
Bron: Open boek.
Toetsmedium: Schriftelijk (digitaal)
Toetsmoment: Momentopname na proces
Beoordelaar: Lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Aanwezigheid op de seminaries is verplicht.

Volgtijdelijkheid

((binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd of getolereerd voor Orthopedagogiek 3 OF geslaagd of getolereerd voor Orthopedagogiek - afstands/blended 3) EN geslaagd of getolereerd voor Orthopedagogische methoden en technieken 3)) OF ((binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogiek 3 OF geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogiek - afstands/blended 3) EN geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogische methoden en technieken 3)) OF (binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor (Ortho)(ped)agogisch handelen/5 EN geslaagd of getolereerd voor (Ortho)(ped)agogisch handelen-teamwerk/6).

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel worden visies, kaders en modellen verkend en uitgediept in verband met het omgaan met culturele diversiteit op organisatie- en op samenlevingsniveau. Ook good practices op vlak van cultureel diversiteitsbeleid en interculturalisering komen daar aan bod. De student kan zich hierdoor op een meer gefundeerde wijze positioneren ten opzichte van de verschillende visies op omgaan met culturele diversiteit in de samenleving en kan mogelijkheden formuleren om op organisatieniveau drempels voor cliënten en medewerkers weg te werken, voorzieningen te interculturaliseren en actief om te gaan met uitsluiting en discriminatie op basis van (onder meer) culturele factoren.

Begincompetenties (tekst)

- De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
- De student refereert conform de APA- normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie draagt op micro-, meso- en macroniveau actief bij tot begrip en betrokkenheid aangaande beroepsgerelateerde ethische, normatieve en maatschappelijke vragen. Hij handelt vanuit universele rechten en waarden.
De student formuleert voorbeelden van situaties van discriminatie en racisme op micro-, meso- en macroniveau alsook hoe daarmee zou kunnen worden omgegaan.
De student positioneert zich op een gefundeerde wijze ten opzichte van verschillende visies op omgaan met culturele diversiteit in de samenleving.
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student rapporteert over actuele en internationale tendensen m.b.t. omgaan met culturele diversiteit in de samenleving en over het verband tussen migratiestromen en de politieke en economische situatie in een land en/of de mondiale context.
De PBA orthopedagogie werkt (interdisciplinair) samen en communiceert, ook in complexe en gespecialiseerde contexten, helder en respectvol met zijn cliënt, het cliëntsysteem, collega’s en externen.
De student bespreekt cruciale factoren om de kansen van het werken in een cultureel divers samengesteld team optimaal te benutten en om met de uitdagingen om te gaan.
De student verwoordt de eigen visie en argumentatie m.b.t. diversiteitsthema's op een heldere en respectvolle wijze.
De PBA orthopedagogie levert actief een bijdrage aan de visieontwikkeling, het beleid en het beheer van de organisatie.
De student formuleert vanuit de aangebrachte leerinhouden cruciale factoren en mogelijkheden om organisaties te interculturaliseren.
De student formuleert voorstellen om sociale en culturele drempels weg te werken in organisaties en in de samenleving om deze meer inclusief te maken.
De student reflecteert kritisch over de manier van omgaan met culturele diversiteit en het cultureel diversiteitsbeleid in organisaties aan de hand van aangereikte visies, kaders en modellen.

Leerinhoud

- Visies, kaders en modellen m.b.t. omgaan met diversiteit en diversiteitsbeleid in organisaties en in de samenleving (superdiversiteit, polarisatie)
- Good practices i.v.m. diversiteitsbeleid en interculturalisering in zorgorganisaties (kleurrijke maatzorg, jeugd(welzijns)werk, cultuursensitieve zorg,…)
- Zelforganisaties in Vlaanderen
- Actuele ontwikkelingen inzake migratie en diversiteit en de gevolgen daarvan voor de wijze waarop een samenleving hiermee omgaat
- Sociale cohesie, inclusie, maatschappelijke participatie en beleidsparticipatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer
- Digitaal platform: cursus met deels verplicht en deels facultatief te gebruiken studiematerialen (wordt per studiemateriaal aangegeven)
- Eventuele studiematerialen die ter beschikking worden gesteld tijdens of n.a.v. de seminaries
- Notities opgetekend tijdens de seminaries
- Eén boek/bron, te kiezen uit een lijst

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges25,00 uren
Werktijd buiten de contacturen53,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00De student schrijft een paper vanuit een probleemstelling die verband houdt met diversiteitsbeleid en/of interculturalisering op meso- en op macroniveau. De student baseert zich hiervoor op de inhouden die in de seminaries aan bod kwamen, op het verplicht studiemateriaal en op inzichten uit één van de opgegeven boeken/bronnen over (het omgaan met) culturele diversiteit in organisaties en/of in de samenleving.
Toetsmethode: Werkstuk
Bron: Open boek.
Toetsmedium: Schriftelijk
Toetsmoment: Momentopname na proces
Beoordelaar: Lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal


Aanwezigheid op de seminaries is verplicht. De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex.
Bij een gewettigde afwezigheid neemt de student het initiatief om een vervangopdracht te vragen. Dit gebeurt per mail, ten laatste twee weken na de datum van de afwezigheid. Wanneer de student niet tijdig een vervangtaak vraagt of indient en/of de vervangtaak niet voldoet aan de opgelegde criteria, zal dit leiden tot een verlies van 2 van de 20 punten.
Bij een ongewettigde afwezigheid kan er geen vervangtaak worden gevraagd. In dat geval verliest de student 2 van de 20 punten.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00In de tweede examenperiode schrijft de student een nieuwe paper over een ander thema dat verband houdt met diversiteitsbeleid en/of interculturalisering op meso- en op macroniveau. De student baseert zich hiervoor op de inhouden die in de seminaries aan bod kwamen, op het verplicht studiemateriaal en op inzichten uit één van de opgegeven boeken/bronnen over (het omgaan met) culturele diversiteit in organisaties en/of in de samenleving.
Toetsmethode: Werkstuk
Bron: Open boek
Toetsmedium: Schriftelijk
Toetsmoment: Momentopname na proces
Beoordelaar: Lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal

De student die tijdens bij de eerste examenkans geen vervangtaak indiende in verband met een gewettigde afwezigheid op één van de seminaries en de student die ongewettigd afwezig was tijdens één van de seminaries verwerkt in zijn/haar paper ook de inzichten van een ander boek/bron uit de lijst van verplicht studiemateriaal dan het/de ene dat/die verplicht is voor allen.