Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Sociale inclusie 624110/1690/1920/1/89
Studiegids

Sociale inclusie 6

24110/1690/1920/1/89
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Community Care
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Demesmaeker Greet
Andere co-titularis(sen): Van Tongel Wim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Evaluatie voor de eerste en tweede examenkans

Examentijd: De voorziene tijd voor toetsing in de examenperiode valt weg gezien de wijzigingen in de toetsing.
Moment: Academiejaar
Vorm: Vaardigheidstoets hands off
Percentage (gewicht): 100,00
Opmerking
1. Korte omschrijving van de toets: Elke student maakt een individuele schriftelijke opdracht die een toepassing is uit een vooraf gekende lijst begrippen en methodieken.
2. Toetsmethode: open vragen + casus
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium: schriftelijk (digitaal)
5. Toetsmoment: momentopname na proces
6. Beoordelaar: lector
7. Clausule voor taal:
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten.
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal

Volgtijdelijkheid

((binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd of getolereerd voor Orthopedagogiek 3 OF geslaagd of getolereerd voor Orthopedagogiek - afstands/blended 3) EN geslaagd of getolereerd voor Orthopedagogische methoden en technieken 3)) OF ((binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogiek 3 OF geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogiek - afstands/blended 3) EN geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogische methoden en technieken 3)) OF (binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor (Ortho)(ped)agogisch handelen/5 EN geslaagd of getolereerd voor (Ortho)(ped)agogisch handelen-teamwerk/6).

Korte omschrijving

Binnen het opleidingsonderdeel Sociale Inclusie wordt de inhoud aan de hand van drie clusters opgebouwd. In het eerste algemene deel maakt de student een theoretische verkenning in de basisprincipes van Community Care, gelinkt aan de Vlaamse en internationale professionaliseringstendensen. In de 2e cluster ‘Activering en Ontmoeting’, worden empowerende en relationele theorieën aangeboden, uitgaande van de cliënt en zijn netwerk.
‘Verbinding en Aansluiting’ staan centraal in de 3e cluster, gekoppeld aan verbindende thematieken en methodieken, binnen een maatschappelijke context.
In dit opleidingsonderdeel gaan we enerzijds verdiepend in op reeds gekende theorieën en methodieken, anderzijds bieden we vernieuwende kennis en toepassingen aan, specifiek voor Community Care.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie ondersteunt, begeleidt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagdagelijkse context. Hij doet dit op een methodische en duurzame wijze, met aandacht voor creativiteit en innovatie. Hij neemt bewust initiatieven om de ontwikkelingskansen en kwaliteit van leven/bestaan te garanderen.
De student past de contextgerichte visie toe.
De student weegt het professioneel handelen af aan actuele paradigma’s en kaders gericht op ondersteuning en zelfrealisatie (kwaliteit van bestaan), in functie van het versterken van de eigen regie bij mensen met een ondersteuningsnood.
De PBA orthopedagogie draagt op micro-, meso- en macroniveau actief bij tot begrip en betrokkenheid aangaande beroepsgerelateerde ethische, normatieve en maatschappelijke vragen. Hij handelt vanuit universele rechten en waarden.
De student beargumenteert zijn handelen vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundigheid van de cliënt en diens netwerk.
De student definiëert huidige vernieuwingen in de sector en de professionaliseringstendensen.
De student hanteert de voor zorg en welzijn relevante regelgeving en de sociale kaart.
De student herkent vernieuwende maatschappijbeelden, ethische en maatschappelijke thema's aanwezig in het werkveld van Community Care.
De student presenteert specifieke concepten gelinkt aan samenlevingsopbouwmodellen: community care, community building, netwerkstrategieën en mantelzorgondersteuning, sociaal ondernemerschap…
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student herkent ethische en maatschappelijke vraagstukken in een internationale context.
De PBA orthopedagogie treedt preventief op om probleemsituaties voor de cliënt te voorkomen. Hij signaleert knelpunten en participeert (pro-)actief aan preventie op organisatieniveau.
De student analyseert manieren om organisaties en de samenleving te sensibiliseren, door het bekend maken van good practices (ondersteuning door directe financiering, eigen-krachtconferenties, zelfhulpgroepen, gebruikers- en belangenverenigingen, sociaal ondernemerschap...).
De PBA orthopedagogie werkt (interdisciplinair) samen en communiceert, ook in complexe en gespecialiseerde contexten, helder en respectvol met zijn cliënt, het cliëntsysteem, collega’s en externen.
De student hanteert de krachten en valkuilen van interdisciplinaire en intersectorale samenwerking.
De student weegt af hoe leerprocessen vanuit Community Care kunnen worden gefaciliteerd.
De PBA orthopedagogie ondersteunt de cliënt in het kwalitatief en duurzaam versterken van zijn netwerken, om het welzijn en de maatschappelijke participatie te vergroten.
De student beschrijft de noodzakelijke condities en knelpunten om empowerment mogelijk te maken met als uitgangspunt capaciteiten, krachten en talenten van elke burger en zijn netwerk.
De student geeft vorm aan methodieken om sociale binding op het lokale niveau te versterken en in te zetten.
De student schat in hoe persoonlijke netwerken, mantelzorg, vrijwilligerswerk, verenigingsleven in de ondersteuning van de cliënt worden ingeschakeld.
De student waardeert het belang en de kracht van netwerken in manieren om met de cliënt en het netwerk te onderhandelen, bemiddelen en hen te ondersteunen.
De PBA orthopedagogie levert actief een bijdrage aan de visieontwikkeling, het beleid en het beheer van de organisatie.
De student beschrijft inzichten uit veranderkunde.
De student onderkent de mogelijkheden van zijn rol binnen beleidsstructuren met lokale en maatschappelijke signaalfunctie.
De student ontwerpt beleidsbeïnvloedende acties.

Leerinhoud

Thema’s worden gekoppeld aan de leerinhouden, die bij verdere uitwerking zullen worden aangevuld:

Cluster 1 :
Basis Community Care:

* begripsverheldering o.a. vermaatschappelijking van de zorg

* participatie

* actief burgerschap

* het huidige maatschappelijke klimaat

* ethische vraagstukken

* empowerende theorieën

* relationele theorieën

* positie van de betrokkenen

Cluster 2:

Cliënt en zijn netwerk

* sociale netwerken

* activerende thematieken en methodieken


Cluster 3:
Cliënt en zijn netwerk in een bredere maatschappelijke context
* verbindende thematieken en methodieken: outreachend werken, Community building, samenlevingsopbouw, sociaal ondernemen, Bind-Kracht,...

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer
- syllabus ‘Sociale Inclusie’ (2019-2020)
- aanvullingen worden in de loop van het semester op digitap gezet.
- De powerpoints die gebruikt worden bij de lessen zijn ook verplicht leermateriaal.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Op Digitap wordt door de lectoren aanvullend en ondersteunend, niet-verplicht, leermateriaal geplaatst. Dit kan je helpen om de inhouden uit het leermateriaal te verwerken en/of om je presentatie tot een goed einde te brengen.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen133,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,001. Korte omschrijving van de toets: een examen met open vragen die kennis en inzicht toetst + casus: een realistisch probleem wordt volgens de aangeleerde kennis ontleed en opgelost
2. Toetsmethode: open vragen + casus
3. Bron: gesloten boek
4. Toetsmedium: schriftelijk
5. Toetsmoment: momentopname op examen
6. Beoordelaar:lector
7. Clausule voor taal: nee
8. Afspraken rond verplichte aanwezigheden en afwezigheden: nee
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,001. Korte omschrijving van de toets: een examen met open vragen die kennis en inzicht toetst + casus: een realistisch probleem wordt volgens de aangeleerde kennis ontleed en opgelost2. Toetsmethode: open vragen + casus3. Bron: gesloten boek4. Toetsmedium: schriftelijk5. Toetsmoment: momentopname op examen6. Beoordelaar:lector7. Clausule voor taal: nee8. Afspraken rond verplichte aanwezigheden en afwezigheden: nee