Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Stage-reflectieve werkbegeleiding 424943/1690/1920/1/87
Studiegids

Stage-reflectieve werkbegeleiding 4

24943/1690/1920/1/87
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 16 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verjans Joël
Andere co-titularis(sen): Avonds Mieke, Bal Annemie, Camelbeke Joke, De Meulder Bert, Der Kinderen Gwenda, Desloovere Karen, De Wolf Sofie, Roelant-Blom Cindy, Rosseel Dona, Schelles Riet, Van den Bergh Els, Van Dingenen Gwen, Van hee Magda, Van Loock Katrijn, Verbeek Mieke, Verreyken Sarah
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 416,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Eerste examenkans

Moment: Academiejaar
Vorm: Stage
Percentage (gewicht): 100
Opmerking:
- De stagebeoordeling gebeurt op basis van:
o De tussentijdse evaluatie en de eindevaluatie aan de hand van het evaluatieschema waarbij de stagiair aanwezig is.
o Een kwalitatieve beoordeling op basis van het scoringsinstrument (zie stagebundel)
o Een appreciatie onder de vorm van een synthese gegeven aan de stagiair door de stagementor. De stagementor adviseert de stagebegeleider over het resultaat behaald tijdens de stage.
- Voor het toekennen van de punten door de stagebegeleider, wordt rekening gehouden met:
o De evoluties van de stagiair over de ganse stag
o De reflectieve werkbegeleiding, de eventuele individuele gesprekken en de evaluatiebesprekingen.
1. Toetsmethode: Gedragsobservatie, werkstukken en presentatie
2. Bron: /
3. Toetsmedium: Mondeling en schriftelijk
4. Toetsmoment: Permanent uitgesteld
5. Beoordelaar: Stagebegeleider (= lector)
6. Afspraken rond verplichte aanwezigheden en afwezigheden:
In geval van afwezigheid brengt de stagiair onmiddellijk de stageplaats en de hogeschool op de hoogte. Wanneer de stagiair afwezig is wegens ziekte, bezorgt hij een doktersattest aan de stageplaats.
Voor de school dient de student het officiële document dat de afwezigheid staaft te uploaden via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBamaflex. Uiterlijk 4 kalenderdagen na de dag van de afwezigheid uploadt de student zijn afwezigheidsattest. Dit vanaf de eerste dag afwezigheid. Bij ongewettigde afwezigheid op het arbeidsgeneeskundig onderzoek wordt 1 punt van het totaalcijfer afgetrokken voor elke afwezigheid. De procedure “Medische opvolging bij practicum en stage” zoals raadpleegbaar op het digitaal leerplatform moet worden nageleefd.
De student dient in principe de vooropgestelde stageuren uit te voeren. De student moet maandelijks en in elk geval voor elke evaluatie een overzicht bezorgen aan de stagebegeleider van de gepresteerde uren.
Als de student ongewettigd afwezig is, wordt er een 0 op 20 toegekend voor de stage.
Bij gewettigde afwezigheden is het de verantwoordelijkheid van de student om in functie van het kunnen behalen van alle eindcompetenties van het opleidingsonderdeel, in samenspraak met de stagebegeleider en de stageplaats, de uren waarop hij gewettigd afwezig was, in te halen.
De eindvaluatie, al dan niet op de stageplaats of op afstand, kan plaatsvinden indien tenminste 75% van de vereiste stage-uren werden volbracht. Als bij de eindevaluatie wordt vastgesteld dat je de vooropgestelde competenties hebt behaald, dan zal een eindcijfer worden toegekend voor de 1ste examenperiode.

Enkel indien de vooropgestelde competenties niet werden aangetoond, wordt de eerste examenperiode verlengd. Je moet dan de resterende niet gepresteerde stage-uren gebruiken om via stage of vervangtaken de niet aangetoonde competenties aan te tonen vóór de start van het volgende academiejaar. Het opleidingshoofd kan afwijken van deze regels op basis van een schriftelijke
gemotiveerde aanvraag na overleg met stageplaats en stagebegeleider.
Zie ook artikels 15 en 16 van het stagereglement.

Volgtijdelijkheid

((geslaagd of getolereerd voor Leerprocesbegeleiding en (ortho) (ped)agogische praktijk 1 EN geslaagd of getolereerd voor (Ortho) (ped)agogische praktijk en leerprocesbegeleiding 2) OF (geslaagd of getolereerd voor (Ortho)(ped)agogische praktijk en leerprocesbegeleiding @ home 2 EN geslaagd of getolereerd voor (Ortho)(ped)agogische praktijk en leerprocesbegeleiding Internationaal 2 EN geslaagd of getolereerd voor Leerprocesbegeleiding en (ortho) (ped)agogische praktijk 1)) EN ((simultaan te volgen met Orthopedagogiek 3 EN simultaan te volgen met Orthopedagogische methoden en technieken 3) OF (simultaan te volgen met Ortho-agogiek 3 EN simultaan te volgen met Ortho-agogische methoden en technieken 3) OF (geslaagd of getolereerd voor Orthopedagogiek 3 EN geslaagd of getolereerd voor Orthopedagogische methoden en technieken 3) OF (geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogiek 3 EN geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogische methoden en technieken 3) OF (geslaagd of getolereerd voor (Ortho)(ped)agogisch handelen/5 EN geslaagd of getolereerd voor (Ortho)(ped)agogisch handelen-teamwerk/6)) OF (geslaagd of getolereerd voor Orthopedagogiek - afstands/blended 3 EN geslaagd of getolereerd voor Orthopedagogische methoden en technieken 3) OF (geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogiek - afstands/blended 3 EN geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogische methoden en technieken 3).

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel brengt de student alle theorie en kennis die hij verworven heeft en alle ervaringen die hij opdeed samen in een intensieve praktijkervaring gedurende 10 weken. De student loopt stage in een voorziening en wordt in zijn leerproces ondersteund door een stagementor van deze voorziening. Naast deze werkervaring die hij opdoet, ervaring vanuit de relaties met hulpvragers en collega's op de werkvloer zijn de contacten met de opleiding via schriftelijke rapportage en reflectieve werkbegeleidingsbijeenkomsten een wezenlijk onderdeel van de stage. Reflectieve werkbegeleiding als leermethode biedt de student de mogelijkheid om zicht te krijgen op het eigen functioneren in het beroep van de gespecialiseerd opvoeder-begeleider. Daarnaast volgt de student één zelfgekozen workshop, lezing,… in het kader van zijn stage en/of leerproces.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA-normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie bouwt vanuit een (ortho)(ped)agogische grondhouding op een professionele manier een begeleidingsrelatie op met de cliënt en het cliëntsysteem, en draagt zorg voor het onderhouden en het afronden ervan.
De student beschrijft de verschillende fases in een professionele relatieopbouw (opstarten, actief onderhouden en afronden)
De student beschrijft de wijze waarop hij begeleidt; met aandacht voor afstand-nabijheid, emotionaliteit-rationaliteit, sturen en volgen, individueel en groepsgericht werken
De student gaat respectvol en constructief om met het referentiekader van de ander
De student stelt zichzelf in communicatie met de cliënt en het cliëntsysteem sensitief responsief op
De student biedt de cliënt en de cliëntengroep leiderschap i.f.v. hun ondersteuningsvraag
De student herkent de houding van meerzijdige partijdigheid
Binnen de context van een team en in samenspraak met de cliënt en het cliëntsysteem maakt de PBA orthopedagogie op autonome wijze een inschatting van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.
De student geeft de ondersteuningsvraag van de cliënt weer op basis van communicatie met de cliënt, gerichte observatie, doornemen van observatieverslagen, dossiers en handelingsplannen, uitwisseling met vaste medewerkers en theoretische kaders
De student omschrijft de cliëntengroep (mogelijkheden en beperkingen, specifieke problemen, interesses, gevoeligheden, contactname, communicatie, sociale perspectieven, maatschappelijke context, …)
De PBA orthopedagogie ondersteunt, begeleidt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagdagelijkse context. Hij doet dit op een methodische en duurzame wijze, met aandacht voor creativiteit en innovatie. Hij neemt bewust initiatieven om de ontwikkelingskansen en kwaliteit van leven/bestaan te garanderen.
De student organiseert planmatig bijkomende activiteiten (muzisch-agogisch, sportief,…) afgestemd op interesses en talenten van de cliënt of zichzelf
Als de student individueel werkt verliest hij de groep niet uit het oog
Als de student met een groep werkt heeft hij oog voor elk individu
De student begeleidt intentioneel activiteiten van het dagelijks leven rekening houdend met het klimaat en inspelend op onverwachte situaties en kansen die zich voordoen
De PBA orthopedagogie draagt op micro-, meso- en macroniveau actief bij tot begrip en betrokkenheid aangaande beroepsgerelateerde ethische, normatieve en maatschappelijke vragen. Hij handelt vanuit universele rechten en waarden.
de student laat zich in de relatieopbouw leiden door de deontologische code
De student respecteert de beroepscode
De student informeert zich over actuele thema’s verbonden met de stage(plaats)
de student handelt vanuit universele rechten en waarden
de student signaleert situaties waarin mogelijks sprake is van discriminatie
De student gaat op een deontologische manier om met informatie
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student analyseert praktijksituaties aan de hand van verschillende reflectiemodellen (spiraalmodel, uimodel,…)
De student bespreekt praktijksituaties aan de hand van orthopedagogische en andere theoretische kaders en de daarin gehanteerde begrippen
De student maakt zijn leerprocessen, eigen kwaliteit en aandachtspunten zichtbaar voor zichzelf, het team, de stagebegeleider en de stagementor
De student gaat zelfstandig en doelgericht op zoek naar informatie in functie van het eigen leerproces
De student verwerkt relevante informatie kritisch
De student brengt het eigen referentiekader en de effecten ervan in kaart
De student gaat actief om met feedback
Hij draagt bij tot de analyse van de ondersteuningsvraag en begeleidt op actieve wijze mee het proces van handelingsplanning. Op basis van zijn (ortho)(ped)agogische kennis selecteert de PBA orthopedagogie doelen en geschikte methodes in overleg met de belanghebbenden.
De student benoemt het bestaande plan van aanpak en de gehanteerde methoden en technieken om deze doelen te bereiken
De student hanteert het bestaande plan van aanpak als leidraad
De student formuleert doelen vanuit de ondersteuningsvraag van de cliënt
De PBA orthopedagogie treedt preventief op om probleemsituaties voor de cliënt te voorkomen. Hij signaleert knelpunten en participeert (pro-)actief aan preventie op organisatieniveau.
De student beschrijft factoren (op cliëntniveau) die gewenst en ongewenst gedrag kunnen uitlokken
De student beschrijft hoe begeleiders de uitlokkende factoren (op cliëntniveau) van gewenst en ongewenst gedrag hanteren
De PBA orthopedagogie werkt (interdisciplinair) samen en communiceert, ook in complexe en gespecialiseerde contexten, helder en respectvol met zijn cliënt, het cliëntsysteem, collega’s en externen.
De student houdt zich consequent aan gemaakte afspraken
De student neemt actief deel aan intern en extern overleg
De student neemt initiatief in het opnemen van taken
De student rapporteert mondeling op heldere, volledige en relevante wijze zowel intern als extern
De student toont respect voor de inbreng van anderen
De student rapporteert schriftelijk op heldere, volledige en relevante wijze zowel intern als extern (dagboek, verslag, overlegmomenten,…)
De student profileert zich constructief in een team.
De student maakt gebruik van alle communicatiekanalen t.a.v.cliënt/clientsysteem en de specifieke cliëntadministratie.
De PBA orthopedagogie creëert in samenspraak met de cliënt en het cliëntsysteem een stimulerend klimaat voor diens emotionele, sociale, cognitieve, en motorische ontwikkeling.
De student analyseert het huidige klimaat in functie van de ondersteuningsvraag van de cliënten/cliëntsysteem
De student beschrijft groepsdynamische processen
De student hanteert groepsdynamische processen
De student benoemt het klimaat dat cliënten nodig hebben om zich veilig te voelen en zich te kunnen ontplooien.
De PBA orthopedagogie ondersteunt de cliënt in het kwalitatief en duurzaam versterken van zijn netwerken, om het welzijn en de maatschappelijke participatie te vergroten.
De student benoemt hoe hij in zijn takenpakket invloed kan hebben op het netwerk van de cliënt
De student houdt in zijn handelen rekening met het netwerk van de cliënt
De student herkent de houding van meerzijdige partijdigheid
De PBA orthopedagogie levert actief een bijdrage aan de visieontwikkeling, het beleid en het beheer van de organisatie.
De student beschrijft de structuur en de werking en de visie van de organisatie
De student beschrijft de plaats van de organisatie binnen de hulpverlening (verwijzers, doorverwijzers, samenwerkingsverbanden, de positie binnen een hulpverleningstraject)

Leerinhoud

Handelend vanuit de praktijksituatie komen volgende thema's aan bod: werken met de doelgroep, werken in teamverband, werken binnen een organisatie en werken rond zichzelf als gespecialiseerd opvoeder-begeleider. We benaderen deze thema's vanuit integratie, reflectie en evaluatie.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Stagebundel, stagecontract, uurschema, stagereglement, rapportage, evaluatieformulier
Handboek Geenen, M.J. (2017); Reflecteren. leren van je ervaringen als sociale professional. Bussum: Couthino.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren12,00 uren
  • Opmerking: Opmerking stageperiode semester 1 of semester 2: Normaliter is de stageperiode voorzien in semester 2. Mits uitzondering, en enkel na akkoord van de toelatingscommissie, kan de stageperiode verlegd worden naar semester 1 van trajectschijf 2. Studenten dienen hiervoor tijdig een aanvraag in te dienen bij de toelatingscommissie.
    Opmerking groepsleren: de student wordt uitgenodigd in de school voor reflectieve werkbegeleiding. Stage-ervaringen worden in een kleine groep besproken onder begeleiding van een reflectieve werkbegeleider. Samen wordt gezocht naar de manier waarop de student zijn ervaring en vakkennis verbindt, er wordt ingegaan op de vraag wat hij geleerd heeft en hoe hij dit heeft geleerd. De reflectieve werkbegeleiding bestaat uit 4 bijeenkomsten van telkens 3 lesuren.
Werkplekleren en/of stage305,00 uren
  • Opmerking: Opmerking werkplekleren: de student loopt een stage van 10 weken in eenzelfde voorziening, met een vast team professionelen. De student wordt ingeschakeld in een bestaande werking en krijgt ruimte om te participeren en om zich de taken van een gespecialiseerd opvoeder-begeleider eigen te maken. De student presteert 29u/week op de werkvloer, daarnaast mag hij 1,5 u/week besteden aan verslaggeving en studie. Dit maakt een totaal van 30,5 u/week, 305 u voor de hele stageperiode. De student wordt begeleid vanuit de hogeschool door een stagelector(stagebegeleider), deze laatste voorziet verschillende contacten nl.: een infomoment bij de aanvang van de stage, een telefonisch contact met de stageplaats bij aanvang van de stage, een evaluatiegesprek op de stageplaats en een nabespreking in groep/individueel. De student wordt uitgenodigd op school voor reflectieve werkbegeleiding; stage-ervaringen worden in kleine groep besproken onder begeleiding van een reflectieve werkbegeleider. Samen wordt gezocht naar de manier waarop de student zijn ervaring en vakkennis verbindt, er wordt ingegaan op de vraag wat hij geleerd heeft en hoe hij dit heeft geleerd. De reflectieve werkbegeleiding bestaat uit 4 groepsbijeenkomsten van telkens 3 lesuren. De taken van de stagebegeleider en reflectieve werkbegeleider worden uitgevoerd door een en dezelfde persoon. Op vraag van stagebegeleider, stagementor (op de stageplaats) of student kunnen er individuele gesprekken georganiseerd worden. De student wordt op de stageplaats begeleid door een stagementor, er worden op regelmatige basis feedbackgesprekken georganiseerd door student en/of stagementor. De student legt een portfolio aan met verslaggeving (zie stagebundel).
Werktijd buiten de contacturen99,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,001. Korte omschrijving van de toets
- De stagebeoordeling gebeurt op basis van:
o De tussentijdse evaluatie en de eindevaluatie aan de hand van het evaluatieschema waarbij de stagiair aanwezig is.
o Een kwalitatieve beoordeling op basis van het scoringsinstrument (zie stagebundel)
o Een appreciatie onder de vorm van een synthese gegeven aan de stagiair door de stagementor. De stagementor adviseert de stagebegeleider over het resultaat behaald tijdens de stage.
- Voor het toekennen van de punten door de stagebegeleider, wordt rekening gehouden met:
o De evoluties van de stagiair over de ganse stag
1. Korte omschrijving van de toets
De stagebeoordeling gebeurt op basis van:
° De eindevaluatie aan de hand van het evaluatieschema waarbij de stagiair aanwezig is.
° Een kwalitatieve beoordeling waarbij de stagiair in principe niet aanwezig is.
° Een appreciatie onder de vorm van een synthese gegeven aan de stagiair door de stagementor. De stagementor adviseert de stagebegeleider over het resultaat behaald tijdens de stage.
Voor het toekennen van de punten door de stagebegeleider wordt rekening gehouden met:
° De evoluties van de stagiair over de ganse stageperiode
° De reflectieve werkbegeleiding, de eventuele individuele gesprekken en de evaluatiebesprekingen.
2. Toetsmethode
Gedragsobservatie, werkstukken en presentatie
3. Bron
/
4. Toetsmedium
Mondeling en schriftelijk
5. Toetsmoment
Permanent uitgesteld
6. Beoordelaar
Stagebegeleider (= lector)
7. Afspraken rond verplichte aanwezigheden en afwezigheden:
In geval van afwezigheid brengt de stagiair onmiddellijk de stageplaats en de hogeschool op de hoogte. Wanneer de stagiair afwezig is wegens ziekte, bezorgt hij een doktersattest aan de stageplaats. Voor de school dient de student het officiële document dat de afwezigheid staaft te uploaden via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBamaflex. Uiterlijk 4 kalenderdagen na de dag van de afwezigheid uploadt de student zijn afwezigheidsattest. Dit vanaf de eerste dag afwezigheid.
Bij ongewettigde afwezigheid op het arbeidsgeneeskundig onderzoek wordt 1 punt van het totaalcijfer afgetrokken voor elke afwezigheid. De procedure “Medische opvolging bij practicum en stage” zoals raadpleegbaar op het digitaal leerplatform moet worden nageleefd.

De student dient de vooropgestelde stage-uren uit te voeren. De student moet maandelijks en in elk geval voor elke evaluatie een overzicht bezorgen aan de stagebegeleider van de gepresteerde uren.

Als de student ongewettigd afwezig is, wordt er een 0 op 20 toegekend voor de stage.

Bij gewettigde afwezigheden is het de verantwoordelijkheid van de student om in functie van het kunnen behalen van alle eindcompetenties van het opleidingsonderdeel, in samenspraak met de stagebegeleider en de stageplaats, de uren waarop hij gewettigd afwezig was, in te halen.
Als de student aan het einde van de stageperiode echter meer dan 10% van de totaal uit te gevoerden stage-uren gewettigd afwezig was, wordt er een 0 op 20 toegekend.

Het opleidingshoofd kan afwijken van deze regels op basis van een schriftelijke gemotiveerde aanvraag na overleg met stageplaats en stagebegeleider.

Zie ook artikels 15 en 16 van het stagereglement.