Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Creatief levensthema's begeleiden 624977/1690/1920/1/79
Studiegids

Creatief levensthema's begeleiden 6

24977/1690/1920/1/79
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Palet orthopedagogie Bachelor 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Eraets Kristel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Evaluatie voor de eerste examenkans

Moment
: Academiejaar
Vorm:  Projectopdracht
Percentage (gewicht): 100,00
Opmerking:
De student maakt een schriftelijke voorbereiding van de presentatie (= werkstuk) waarbij een keuze van methodiek (verhalen) wordt gemotiveerd en uitgewerkt. De student maakt een link met de gekozen methodiek en een uitgewerkte casus van een cliënt (bij voorkeur vanop stage).
Er kan enkel aan de digitale presentatie worden deelgenomen indien de student een schriftelijke voorbereiding inlevert op het moment van de presentatie. Bij het niet inleveren van de voorbereiding krijgt de student een nul voor het opleidingsonderdeel.
Deze projectopdracht bestaat uit volgende onderdelen:
- Beschrijving casus en onderbouwing literatuur
- Digitale Presentatie
- Schriftelijke voorbereiding begeleidingsopdracht
1. Toetsmethode: Presentatie, werkstuk,
2. Bron: Gesloten boek
3. Toetsmedium: Digitaal (Mondeling en schriftelijk)
4. Toetsmoment: Momentopname na proces
5. Beoordelaar Lector
Voor alle practica geldt een verplichte aanwezigheid.
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten.
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

In dit keuze opleidingsonderdeel verdiepen de studenten zich in minder gekende creatieve/bewegingsexpressieve methodieken zoals: 
- Het maken van/werken met verhalen, poëzie, gepersonaliseerde levensboeken
- Het werken met rituelen afgestemd op de cliënt en zijn situatie
- Het werken met clownerie voor zieken en bejaarden
Deze methodieken kunnen dienen als kapstok in de creatieve hulpverlening en het werken rond levensthema’s zoals hechting, contact, heimwee, ziekte, verlieservaring, verhuis, scheiding, verandering van gezinssamenstelling,.. te begeleiden. De studenten zullen geactiveerd worden om met deze creatieve werkvormen op ontdekking en aan de slag te gaan.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA- normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie ondersteunt, begeleidt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagdagelijkse context. Hij doet dit op een methodische en duurzame wijze, met aandacht voor creativiteit en innovatie. Hij neemt bewust initiatieven om de ontwikkelingskansen en kwaliteit van leven/bestaan te garanderen.
De student bedenkt toepassingen en variaties op activiteiten aan de hand van de geboden methodieken.
De student integreert de theoretische achtergrond van de methodiek in een praktische toepassing in functie van de cliënt.
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student creëert in groepsverband een onderbouwde theoretische uitwerking van een praktische toepassing binnen zijn werkveld.
De student evalueert het eigen handelen binnen zijn dagelijkse leven of stage-situatie.
De PBA orthopedagogie werkt (interdisciplinair) samen en communiceert, ook in complexe en gespecialiseerde contexten, helder en respectvol met zijn cliënt, het cliëntsysteem, collega’s en externen.
De student bedenkt een creatieve presentatievorm ter ondersteuning van zijn presentatie.
De student stimuleert de medestudenten tot actieve deelname van zijn presentatie.

Leerinhoud

De studenten gaan praktisch aan de slag met verschillende methodieken, zoals: 
- Werken met verhalen
- Werken met rituelen
- Werken met clownerie
Levensthema’s zullen hun plaats binnen deze methodieken vinden zoals; hechting, contact, verbinding, heimwee,… Maar ook ziekte, verlieservaring, rouw,… Ook verhuis, scheiding, verandering van gezinssamenstelling kunnen hierbinnen een plaats krijgen. In de lessen worden verschillende mogelijkheden van werken aangeboden en geoefend.
Het is aan de studenten om zich vanuit een zelfgeschreven casus samen in de meest geschikte methodiek te verdiepen en te ontdekken om al doende vertrouwen te krijgen en de mogelijkheden te zien om met de cliënten hier actief mee aan de slag te gaan.
Al deze methodieken zullen gekaderd worden binnen de mogelijke stage-ervaringen die de studenten hebben. Themavragen uit stage kunnen worden besproken, voorbereid of geoefend om tijdens de stagemomenten hier mee om te gaan en eventueel later te verdiepen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Teksten op digitap (verplicht)
Studiewijzer

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00De student maakt een presentatie waarbij een keuze van methodiek (verhalen) wordt gemotiveerd en uitgewerkt. De student maakt een link met de gekozen methodiek en een uitgewerkte casus van een cliënt (bij voorkeur vanop stage). Tenslotte passen ze hun begeleidingsopdracht toe op de medestudenten. Dit assessment levert een individueel punt op.
Er kan enkel aan de presentatie worden deelgenomen indien de student een schriftelijke voorbereiding inlevert op het moment van de presentatie. Bij het niet inleveren van de voorbereiding krijgt de student een nul voor het opleidingsonderdeel.
Deze projectopdracht bestaat uit volgende onderdelen:
- Beschrijving casus en onderbouwing literatuur
- Presentatie
- Begeleidingsopdracht
- Schriftelijke voorbereiding begeleidingsopdracht
1. Toetsmethode: Presentatie, werkstuk, gedragsobservatie
2. Bron: Gesloten boek
3. Toetsmedium: Mondeling en schriftelijk
4. Toetsmoment Momentopname na proces
5. Beoordelaar Lector
Voor alle practica geldt een verplichte aanwezigheid. Vanaf de eerste afwezigheid moet de student de afwezigheid wettigen.
De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex.
Bij ongewettigde afwezigheid verliest de student 1 punt van de 20 punten voor iedere afwezigheid van 2u practicum .
Als je aan minder dan 10 uur van de practica deelneemt, kan je niet slagen voor het opleidingsonderdeel in de eerste examenperiode. In dit geval krijg je een nul op het totaalcijfer.

Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Voor de tweede examenzittijd wordt er een volledig nieuwe opdracht individueel uitgewerkt en gepresenteerd.
Er kan enkel aan de presentatie worden deelgenomen indien de student een schriftelijke voorbereiding inlevert op het moment van de presentatie. Bij het niet inleveren van de voorbereiding krijgt de student een nul voor het opleidingsonderdeel.
Deze projectopdracht bestaat uit volgende onderdelen:
- Beschrijving casus en onderbouwing literatuur
- Presentatie
- Begeleidingsopdracht
- Schriftelijke voorbereiding begeleidingsopdracht
6. Toetsmethode: Presentatie, werkstuk, gedragsobservatie
7. Bron: Gesloten boek
8. Toetsmedium: Mondeling en schriftelijk
9. Toetsmoment Momentopname op examen
10. Beoordelaar Lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal