Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Omgaan met conflicten en uitdagend gedrag 624978/1690/1920/1/16
Studiegids

Omgaan met conflicten en uitdagend gedrag 6

24978/1690/1920/1/16
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Palet orthopedagogie Bachelor 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Tongel Wim
Andere co-titularis(sen): Adams Carl
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Eerste examenkans

Moment: Academiejaar
Vorm: Projectopdracht
Percentage (gewicht): 100%
Opmerking:
1. Korte omschrijving van de toets:
Deel 1 schriftelijke opdracht (50%): De student werkt een individueel kritisch handelingsonderzoek uit in een schriftelijke paper. De paper handelt over een eigen casus waarbij sprake is van een conflict, uitdagend gedrag, grensoverschrijdend gedrag, … en het handelen daarbij, en dit vanuit bepaalde kaders en/of modellen die in de lessen werd besproken en 2 kaders/modellen die de student zelf bestudeert (uit een opgelegde lijst).
Deel 2 schriftelijke opdracht (50%):
2. Toetsmethode: werkstuk
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium: schriftelijk en digitaal
5. Toetsmoment: momentopname na proces
6. Beoordelaar: Lector
7. Clausule voor taal:
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten.
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
8. Afspraken rond verplichte aanwezigheden en afwezigheden: Voor alle practica geldt een verplichte
aanwezigheid.

Wijziging: Tweede examenkans

Moment
: Tweede examenperiode
Vorm: Projectopdracht
Percentage (gewicht):100%
Opmerking:
1. Korte omschrijving van de toets:
Deel 1 schriftelijke opdracht (50%): De student werkt een individueel kritisch handelingsonderzoek uit in een schriftelijke paper. De paper handelt over een eigen casus waarbij sprake is van een conflict, uitdagend gedrag, grensoverschrijdend gedrag, … en het handelen daarbij, en dit vanuit bepaalde kaders en/of modellen die in de lessen werd besproken en 2 kaders/modellen die de student zelf bestudeert (uit een opgelegde lijst).
Deel 2 schriftelijke opdracht (50%):
2. Toetsmethode: werkstuk
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium: schriftelijk en digitaal
5. Toetsmoment: momentopname na proces
6. Beoordelaar: Lector
7. Clausule voor taal:
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten.
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Studenten verwerven kennis, inzichten en vaardigheden in het omgaan met agressie/uitdagend gedrag bij bijzondere problematieken. Het relationeel hanteren van uitdagend gedrag komen hierbij aan bod.

Begincompetenties (tekst)

o De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
o De student refereert conform de APA- normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie bouwt vanuit een (ortho)(ped)agogische grondhouding op een professionele manier een begeleidingsrelatie op met de cliënt en het cliëntsysteem, en draagt zorg voor het onderhouden en het afronden ervan.
De student hanteert zijn relationeel handelen in het omgaan met problematisch (inadequaat) gedrag.
De PBA orthopedagogie ondersteunt, begeleidt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagdagelijkse context. Hij doet dit op een methodische en duurzame wijze, met aandacht voor creativiteit en innovatie. Hij neemt bewust initiatieven om de ontwikkelingskansen en kwaliteit van leven/bestaan te garanderen.
De student demonstreert een adequate handelwijze bij specifieke vormen van uitdagend gedrag.
De student kadert problematisch gedrag binnen zijn context.
De student reflecteert over de keuze voor een methodische handelwijze vanuit cliëntperspectief en begeleidersperspectief.
De PBA orthopedagogie draagt op micro-, meso- en macroniveau actief bij tot begrip en betrokkenheid aangaande beroepsgerelateerde ethische, normatieve en maatschappelijke vragen. Hij handelt vanuit universele rechten en waarden.
De student verantwoordt de keuze voor een methodische handelwijze deontologisch en ethisch.
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student reflecteert over de eigen weerbaarheid ten aanzien van uitdagend gedrag.
De student toont de eigen weerbaarheid ten aanzien van uitdagend gedrag.
Hij draagt bij tot de analyse van de ondersteuningsvraag en begeleidt op actieve wijze mee het proces van handelingsplanning. Op basis van zijn (ortho)(ped)agogische kennis selecteert de PBA orthopedagogie doelen en geschikte methodes in overleg met de belanghebbenden.
De student analyseert de ondersteuningsvraag van cliënten bij specifieke vormen van uitdagend gedrag.
De PBA orthopedagogie treedt preventief op om probleemsituaties voor de cliënt te voorkomen. Hij signaleert knelpunten en participeert (pro-)actief aan preventie op organisatieniveau.
De student handelt preventief door concrete voorstellen uit te werken om knelpunten in de organisatie weg te werken die conflicten en uitdagend gedrag in de hand werken.

Leerinhoud

- Wetgevende, ethische en (ortho)(ped)agogische aspecten van vrijheidsbeperkende maatregelen.

- Zelfverdediging in de zorgsector: fysieke weerbaarheidstechnieken en verbale gesprekstechnieken (de-escalatie, verkennende gesprekken, gesprekken tijdens en na een conflict)
- Omgaan met specifieke vormen van uitdagend gedrag en psychische problemen.
- Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiemateriaal op Digitap
- Studiewijzer

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen56,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,001. Korte omschrijving van de toets: De student werkt een individueel kritisch handelingsonderzoek uit in een schriftelijke paper. De paper handelt over een eigen casus waarbij sprake is van een conflict, uitdagend gedrag, grensoverschrijdend gedrag, …en het handelen daarbij, en dit vanuit bepaalde kaders en/of modellen dat in de lessen werd besproken en 2 kaders/modellen die de student zelf bestudeert (uit een opgelegde lijst) (40%).
Presentatie (demonstratie) door student (60%). Deze presentatie zal plaatsvinden in aanwezigheid van minstens één medestudent (die de rol van cliënt aanneemt). De voorbereiding van deze demonstratie kan op vraag van de student met medestudenten van de casusgroep gebeuren.
2. Toetsmethode: werkstuk en presentatie
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium: schriftelijk (individuele voorbereiding 40%) en mondeling 60%)
5. Toetsmoment: momentopname na proces
6. Beoordelaar: Lector
7. Clausule voor taal:
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal

8. Afspraken rond verplichte aanwezigheden en afwezigheden:
Voor alle practica geldt een verplichte aanwezigheid. Vanaf de eerste afwezigheid moet de student de afwezigheid wettigen. De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Bij ongewettigde afwezigheid verliest de student 1 punt van het totaalcijfer voor iedere afwezigheid van 2u practicum .
Je moet aan minstens 5 practica hebben deelgenomen, om te kunnen slagen voor het opleidingsonderdeel. Als je aan minder dan 5 practica deelneemt, krijg je een 0 voor alle onderdelen van het assessment.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,001. Korte omschrijving van de toets
De individuele student verkent in een schriftelijke paper een door de lector opgegeven casus. De individuele student bestudeert deze casus en geeft aan hoe hij zou handelen vanuit een bepaald kader en/of model.(40%) .
Presentatie (demonstratie) door student (60%). Deze presentatie zal (indien mogelijk) plaatsvinden in aanwezigheid van één medestudent (die de rol van cliënt aanneemt)
2. Toetsmethode: werkstuk (40%) en presentatie (60%)
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium: schriftelijk (individuele voorbereiding 40%) en mondeling (60%)
5. Toetsmoment: momentopname op examen
6. Beoordelaar: Lector
7. Clausule voor taal
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal