Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Leidinggeven en coachen 624980/1690/1920/1/84
Studiegids

Leidinggeven en coachen 6

24980/1690/1920/1/84
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Palet orthopedagogie Bachelor 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Demesmaeker Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Evaluatie voor de eerste examenkans

Moment: Academiejaar
Vorm: Projectopdracht
Percentage (gewicht):  100,00
Opmerking:
1. De student stelt zich coachend en/of leidinggevend op binnen een door de lector opgegeven fictieve casus en fundeert het in de assessmentcontext voorgestelde handelen vanuit een praktijktheoretisch kader.
Een individuele, schriftelijke voorbereiding op het practicum waar men leiderschap opneemt (voor deadline indienen via Digitap): 10% .
Het aanleggen van een individueel kritisch handelingsonderzoek aangaande de eigen leidinggevende en coachende handelwijzen en het faciliteren van leiderschap tijdens de practica, door middel van een handelingsfiche: 40%.
Presentatie (demonstratie) door student met coachend feedback geven en ontvangen : 50%. (Deze demonstratie kan op vraag van de student met medestudenten van de casusgroep gebeuren.)
2. Toetsmethode: 2 werkstukken en presentatie
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium: schriftelijk (2 werkstukken)  en mondeling (digitale presentatie)
5. Toetsmoment: momentopname na proces
6. Beoordelaar: Lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (voor het werkstuk):
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Voor alle practica geldt een verplichte aanwezigheid.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

We benaderen leidinggeven vanuit de positie van eerstelijns leidinggevenden, zoals bijvoorbeeld de teamverantwoordelijke of een coördinator. Dit is vaak een kwetsbare scharnierpositie tussen medewerkers en leidinggevende(n) “hoger” op de lijn. We bekijken hoe invloed vanuit verschillende leiderschapsstijlen kunnen ingezet worden om veranderingsprocessen aan te sturen en om participatie van medewerkers te bevorderen, wat hun bevlogenheid bepaalt. We oefenen ook verschillende coachingsvaardigheden in. Bij dit alles hanteren we richtinggevende praktijkkaders om ook reflectief het handelen te onderzoeken van zichzelf en van elkaar. Op deze manier groeien we in het opnemen van (coachend) leiderschap.

Begincompetenties (tekst)

o De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
o De student refereert conform de APA- normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student reflecteert op het eigen functioneren met betrekking tot leiding geven en coachen.
De PBA orthopedagogie werkt (interdisciplinair) samen en communiceert, ook in complexe en gespecialiseerde contexten, helder en respectvol met zijn cliënt, het cliëntsysteem, collega’s en externen.
De student weegt af welke communicatiemiddelen/ modellen hij of zij inzet in de communicatie met professionelen en niet-professionelen
De PBA orthopedagogie levert actief een bijdrage aan de visieontwikkeling, het beleid en het beheer van de organisatie.
De student beargumenteert in welke concepten, kaders en modellen  hij/zij zich wil verdiepen
De student motiveert de gemaakte keuzes in het richting geven aan een veranderingsproces.
De student past de geziene kaders en modellen toe bij het leiden van een vergadering.
De student past de geziene kaders en modellen toe in het sturen van een veranderingsproces.
De student stelt een plan op om een veranderingsproces aan te sturen.
De student stimuleert de eigen krachten en talenten die aanwezig zijn binnen het team in een gegeven situatie.

Leerinhoud

De positie en de rol (kwetsbaarheid) van de eerstelijns leidinggevende
Teamgerichte en ethische aspecten (invloed en macht) van leiderschap
Leiderschapsstijlen
Begeleiden van besluitvormingsprocessen
Leiderschap naar bevlogenheid
Thematisch gecentreerde interactie
Krachtgericht coachen met verschillende methodieken
Conflictcoaching
Teamcoaching

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus ‘Leiding geven en coachen’ (2019-2020)
Studiewijzer
Aanvullend materiaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen23,00 uren
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00De student stelt zich coachend en/of leidinggevend op binnen een door de lector opgegeven fictieve casus en fundeert het in de assessmentcontext voorgestelde handelen vanuit een praktijktheoretisch kader.
Een individuele, schriftelijke voorbereiding op het practicum waar men leiderschap opneemt (voor deadline indienen via Digitap) : 10% .
Het aanleggen van een individueel kritisch handelingsonderzoek aangaande de eigen leidinggevende en coachende handelwijzen en het faciliteren van leiderschap tijdens de practica, door middel van een handelingsfiche : 40%.
Presentatie (demonstratie) door student met coachend feedback geven en ontvangen : 50%. (Deze demonstratie kan op vraag van de student met medestudenten van de casusgroep gebeuren.)
2. Toetsmethode: 2 werkstukken en presentatie
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium: schriftelijk (2 werkstukken) en mondeling (presentatie)
5. Toetsmoment: momentopname na proces
6. Beoordelaar: Lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (voor het werkstuk) :
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal

Voor alle practica geldt een verplichte aanwezigheid. Vanaf de eerste afwezigheid moet de student de afwezigheid wettigen. De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Bij ongewettigde afwezigheid verliest de student 1 punt van het totaalcijfer voor iedere afwezigheid van 2u practicum .
Als je aan minder dan 10 uur van de practica deelneemt, kan je niet slagen voor het opleidingsonderdeel in de eerste examenperiode. In dit geval krijg je een nul op het totaalcijfer.

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00De student stelt zich coachend en/of leidinggevend op binnen een door de lector opgegeven fictieve casus en fundeert het in de assessmentcontext voorgestelde handelen vanuit een praktijktheoretisch kader.
1. Toetsmethode: ( individuele ) presentatie aan lector (45%) met werkstuk (55%)
2. Bron: open boek
3. Toetsmedium: schriftelijk (werkstuk 55%) en mondeling (45%)
5. Toetsmoment: momentopname op het examen.
6. Beoordelaar: Lector

Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (voor het schriftelijk werkstuk) .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal