Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Omgaan met intimiteit, relaties en seksualiteit 624981/1690/1920/1/21
Studiegids

Omgaan met intimiteit, relaties en seksualiteit 6

24981/1690/1920/1/21
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Palet orthopedagogie Bachelor 3
  • International programmes Health and Social Care
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verbeek Mieke
Andere co-titularis(sen): Verjans Joël
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Evaluatie voor de eerste examenkans

Moment: Academiejaar
Vorm: Vaardigheidstoets hands off
Percentage (gewicht): 100,00
Opmerking:
1. Korte omschrijving van de toets: De student presenteert individueel het werkstuk, waarin een toepassing omtrent het omgaan met intimiteit, relaties of seksualiteit in een zelf gekozen ortho(ped)agogische context wordt uitgewerkt. De student bereidt zich voor op de mondelinge proef d.m.v. een schriftelijke voorbereiding (max. 2 A4's). De schriftelijke voorbereiding wordt niet beoordeeld. Enkel de student die tijdig een schriftelijke voorbereiding indient, kan aan het assessment deelnemen. Een student die geen schriftelijke voorbereiding indient, krijgt een 0 op 20.
2. Toetsmethode: individuele presentatie
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium: digitaal (mondeling)
5. Toetsmoment: Momentopname na proces
6. Beoordelaar: lector
7. Afspraken rond verplichte aanwezigheden en afwezigheden: Voor alle practica geldt een verplichte aanwezigheid.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Seksualiteit is een levensbelangrijk thema. Voor jong, voor oud, voor wie gezond of ziek is, voor wie ondersteuning nodig heeft of voor wie ondersteunt.
Voor elke professional, werkzaam in de non-profit, komt dit thema vroeg of laat op de voorgrond.
In dit OLOD verkennen we een aantal theorieën, methodieken of visies in de zorgsector. We maken ook kennis met beleidsmatige mogelijkheden om intimiteit, relaties of seksualiteit een plaats te geven in de hulpverlening.
We gaan op zoek naar een benadering die het rationele overstijgt. We spreken samen over de complexiteit van intimiteit, relaties of seksualiteit.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie ondersteunt, begeleidt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagdagelijkse context. Hij doet dit op een methodische en duurzame wijze, met aandacht voor creativiteit en innovatie. Hij neemt bewust initiatieven om de ontwikkelingskansen en kwaliteit van leven/bestaan te garanderen.
De student ondersteunt de cliënt in het omgaan met intimiteit, relaties of seksualiteit.
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student reflecteert kritisch over visies omtrent intimiteit, relaties of seksualiteit.
De student verantwoordt zijn handelen omtrent intimiteit, relaties of seksualiteit vanuit een theoretisch of methodisch kader.
De student vertaalt mogelijke visies omtrent intimiteit, relaties of seksualiteit samen met de cliënt, het team en het netwerk.
De PBA orthopedagogie werkt (interdisciplinair) samen en communiceert, ook in complexe en gespecialiseerde contexten, helder en respectvol met zijn cliënt, het cliëntsysteem, collega’s en externen.
De student faciliteert het gesprek over het omgaan met intimiteit, relaties of seksualiteit rekening houdend met het referentiekader van alle betrokkenen.
De student presenteert een toepassing omtrent het omgaan met intimiteit, relaties of seksualiteit in een zelf gekozen ortho(ped)agogische context.

Leerinhoud

• Theoretische kaders i.v.m. intimiteit, relaties of seksualiteit.
• Methodieken i.v.m. intimiteit, relaties of seksualiteit.
• Reflectie omtrent eigen referentiekader, stage-ervaringen,… i.v.m. intimiteit, relaties of seksualiteit.
• Exploratie bestaande visies op intimiteit, relaties of seksualiteit.
• Actuele thema’s.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer
Reader

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,001. Korte omschrijving van de toets:
De student presenteert individueel het werkstuk, waarin een toepassing omtrent het omgaan met intimiteit, relaties of seksualiteit in een zelf gekozen ortho(ped)agogische context wordt uitgewerkt. De student bereidt zich voor op de mondelinge proef d.m.v. een schriftelijke voorbereiding (max. 2 A4's). De schriftelijke voorbereiding wordt niet beoordeeld. Enkel de student die tijdig een schriftelijke voorbereiding afgeeft, kan aan het assessment deelnemen. Een student die geen schriftelijke voorbereiding indient, krijgt een 0 op 20.
2. Toetsmethode: individuele presentatie
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium: mondeling
5.Toetsmoment: Momentopname na proces
6. Beoordelaar: lector
7. Afspraken rond verplichte aanwezigheden en afwezigheden: Voor alle practica geldt een verplichte aanwezigheid. Vanaf de eerste afwezigheid moet de student de afwezigheid wettigen.De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Bij ongewettigde afwezigheid verliest de student 1 punt van het totaalcijfer voor iedere afwezigheid van 2u practicum .
Als je aan minder dan 10 uur van de practica deelneemt, kan je niet slagen voor het opleidingsonderdeel in de eerste examenperiode. In dit geval krijg je een nul op het totaalcijfer.
Bij gewettigde afwezigheid wordt een inhaalregeling afgesproken met de betreffende lector.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,001. Korte omschrijving van de toets
De student presenteert individueel het werkstuk, waarin een toepassing omtrent het omgaan met intimiteit, relaties of seksualiteit in een zelf gekozen ortho(ped)agogische context wordt uitgewerkt. De schriftelijke voorbereiding omtrent dit werkstuk geeft de student af. Dit wordt niet beoordeeld. Enkel de student die een schriftelijke voorbereiding afgeeft, kan aan het assessment deelnemen. Een student die geen schriftelijke voorbereiding indient, krijgt een 0 op 20.
2. Toetsmethode: individuele presentatie
3.Bron: open boek
4. Toetsmedium: mondeling
5.Toetsmoment: Momentopname op examen
6. Beoordelaar: lector