Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Team aan het werk 430654/1690/1920/1/67
Studiegids

Team aan het werk 4

30654/1690/1920/1/67
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 2
    Keuzepakket:
    • Palet orthopedagogie Bachelor 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Walravens Lieve
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Eerste examenkans

Examentijd
: De voorziene tijd voor toetsing in de examenperiode valt weg gezien de wijzigingen in de toetsing.
Moment: Academiejaar
Vorm: Vaardigheidstoets hands off (ongewijzigd)
Percentage (gewicht): 100% (ongewijzigd)
Opmerking:
De student krijgt in groep een problematiek vanuit een reëel team toebedeeld. Aan de hand van de lesinhouden formuleren de studenten hier een
antwoord op.
De groep maakt een kritische doorlichting van het team in kwestie en schrijft het plan omtrent welke acties de groep kan ondernemen om het team uit de casus mee te helpen ontwikkelen. Ook de samenwerking in het eigen team wordt besproken. Elke student dient digitaal een individuele voorbereiding in. Op basis van deze voorbereiding kan de student nog max. 2 punten erbij krijgen of verliezen t.a.v. het groepspunt.
Toestmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten.
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Voor alle practica geldt een verplichte aanwezigheid.

Wijziging: Tweede examenkans

Examentijd: De voorziene tijd voor toetsing in de examenperiode valt weg gezien de wijzigingen in de toetsing.
Moment: tweede examenperiode
Vorm: Vaardigheidstoets hands off (ongewijzigd)
Percentage (gewicht): 100% (ongewijzigd)
Opmerking:
De student krijgt individueel een casus toebedeeld. Deze casus moet de student uitwerken aan de hand van de lesinhouden.
Toestmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten.
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Teamwerk is en blijft een essentieel onderdeel in het werkveld.
Inzicht hebben in teamwerk, het eigen aandeel leren kennen, leren hoe het teamwerk te ondersteunen, zijn belangrijke aspecten.
Voor elke professional, werkzaam in de non-profit, komt dit thema vroeg of laat op de voorgrond.
In dit OLOD verkennen we een aantal theorieën, methodieken of visies in de zorgsector. We passen deze toe op onze stage-ervaringen, ons eigen team binnen het OLOD en onze eigen persoon. Aan de hand van deze theorieën en methodieken trachten we een antwoord te formuleren op de hulpvraag van een bestaand team.

Het resultaat wordt gepresenteerd op het examen. De presentatie wordt beoordeeld. Een individuele correctie is mogelijk op basis van de schriftelijke voorbereiding. Hierin reflecteer je aan de hand van de theorie op je eigen teamfunctioneren binnen de practicumgroep.


Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA- normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie werkt (interdisciplinair) samen en communiceert, ook in complexe en gespecialiseerde contexten, helder en respectvol met zijn cliënt, het cliëntsysteem, collega’s en externen.
De student stelt een plan op omtrent welke acties hij zelf kan ondernemen om het team uit de casus verder te helpen ontwikkelen.
De student legt uit hoe hij in het eigen team van studenten op een constructieve manier, vanuit groepsdynamische en communicatieve kaders heeft samengewerkt.
De student neemt verantwoordelijkheid op in het team van studenten.
De student presenteert een kritische doorlichting van het team uit de casus aan de hand van de begrippen uit de verzamelde teksten.
De student profileert zich constructief binnen het team van studenten.
De student stimuleert het doelgericht werken bij anderen.

Leerinhoud

- theoretische kaders rond teamwerk en teamontwikkeling

- systeemtheoretische en contextuele visie op teamwerk

- teamrollen vanuit diverse invalshoeken bekeken

- motivatie, jobsatisfactie en stress in teams

- oplossingsgerichte interventies in teams

- feedback in teams

- methodieken voor teamwerk en teambuilding

- toepassingen op stage, eigen werkteam en reëel team


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer
Verzamelde teksten en aanvullend materiaal op digitap

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen56,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00De student krijgt in groep een problematiek vanuit een reëel team toebedeeld. Aan de hand van de lesinhouden formuleren de studenten hier een antwoord op.
De student presenteert in groep de kritische doorlichting van het team in kwestie en het plan omtrent welke acties de groep kan ondernemen om het team uit de casus mee te helpen ontwikkelen. Ook de samenwerking in het eigen team wordt besproken. Elke student geeft een individuele voorbereiding af. Op basis van deze voorbereiding kan de student nog max. 2 punten erbij krijgen of verliezen t.a.v. het groepspunt. Indien de schriftelijke voorbereiding niet vooraf wordt afgegeven, kan de student niet deelnemen aan de presentatie.
Toestmethode: presentatie
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal en mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal


Voor alle practica geldt een verplichte aanwezigheid. Vanaf de eerste afwezigheid moet de student de afwezigheid wettigen. De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex
Voor elke ongewettigde afwezigheid tijdens het practicum verliest de student 2 punten op het totaalcijfer.
Als je aan minder dan 10 uur van de practica deelneemt, kan je niet slagen voor het opleidingsonderdeel in de eerste examenperiode. In dit geval krijg je een nul op het totaalcijfer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00De student krijgt individueel een casus toebedeeld. Deze casus moet de student uitwerken aan de hand van de lesinhouden.
Toetsmethode: schriftelijke opdracht
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal en mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal