Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Omgaan met conflicten en uitdagend gedrag: algemene inleiding 425175/1690/1920/1/21
Studiegids

Omgaan met conflicten en uitdagend gedrag: algemene inleiding 4

25175/1690/1920/1/21
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 2
  Keuzepakket:
  • Palet orthopedagogie Bachelor 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Rosseel Dona
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Eerste examenkans

Examentijd
: De voorziene tijd voor toetsing in de examenperiode valt weg gezien de wijzigingen in de toetsing.
Moment: Academiejaar
Vorm: Vaardigheidstoets hands off
Percentage (gewicht): 100%
Opmerking:
1. Korte omschrijving van de toets: tijdens een gesimuleerde vergadering tonen de studenten in groep hun verworven kennis/inzichten/ vaardigheden in het omgaan met een specifiek voorbeeld van conflict of uitdagend gedrag (casus die op voorhand ter beschikking wordt gesteld). Zij tonen de mate waarmee ze aan de slag kunnen gaan met kennis, inzichten en vaardigheden vanuit de lessen, vanuit hun voorbereiding en vanuit hun verdieping in relevante denkkaders (zelfstudie). Dit levert een groepspunt op. Door een individuele bevraging wordt het groepspunt, individueel gecorrigeerd (zie studiewijzer).
De schriftelijke voorbereiding indienen via Digitap, is een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan het examen. De schriftelijke voorbereiding niet indienen voor aanvang van het examen geeft automatisch een 0 op 20.
2. Toetsmethode: presentatie en casus
3. Bron: open boek (schriftelijke voorbereiding)
4. Toetsmedium: mondeling/digitaal
5. Toetsmoment: momentopname na proces
6. Beoordelaar: lector
7. Voor alle practica geldt een verplichte aanwezigheid.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

We leren studenten kijken naar conflicten vanuit verschillende visies, kaders en modellen.
Vanuit deze theoretische achtergrond worden vaardigheden aangeleerd om met uitdagend gedrag en conflicten om te gaan.
De studenten verwerven inzichten in de machtsverhoudingen in de ‘hulp’-verlening.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie ondersteunt, begeleidt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagdagelijkse context. Hij doet dit op een methodische en duurzame wijze, met aandacht voor creativiteit en innovatie. Hij neemt bewust initiatieven om de ontwikkelingskansen en kwaliteit van leven/bestaan te garanderen.
De student zet methoden van ondersteuning in bij ondersteuningsvragen omtrent conflicten en uitdagend gedrag
De PBA orthopedagogie draagt op micro-, meso- en macroniveau actief bij tot begrip en betrokkenheid aangaande beroepsgerelateerde ethische, normatieve en maatschappelijke vragen. Hij handelt vanuit universele rechten en waarden.
De student reflecteert over methodische handelwijzen m.b.t conflicten en uitdagend gedrag vanuit deontologisch standpunt
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student reflecteert over methodische handelwijzen m.b.t conflicten en uitdagend gedrag vanuit het perspectief van de cliënt en zijn gehele context (ook ruime samenleving).
De student reflecteert over zijn eigen gevoelens in het omgaan met conflicten en uitdagend gedrag
De student verantwoordt aan de hand van theoretische onderbouwing de keuze voor een bepaalde handelswijze.
Hij draagt bij tot de analyse van de ondersteuningsvraag en begeleidt op actieve wijze mee het proces van handelingsplanning. Op basis van zijn (ortho)(ped)agogische kennis selecteert de PBA orthopedagogie doelen en geschikte methodes in overleg met de belanghebbenden.
De student analyseert een ondersteuningsvraag van de cliënt op een professionele wijze met ondersteuning van theoretische kaders rond conflict en gedragsproblemen.

Leerinhoud

 • Hoe kijk je naar conflicten of uitdagend gedrag?
  Verschillende visies, kaders en modellen worden aangereikt.
 • Hoe ga je om met je gevoelens t.a.v. conflicten en uitdagend gedrag?
 • 3 analyseniveaus: persoonlijk, interpersoonlijk, organisatie
 • Communicatievaardigheden inzetten in moeilijke situaties (grenzen stellen, vertrouwen installeren, verbindend communiceren, contact bevorderen, …)
 • Preventie van agressie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Eigen lesnota's
Powerpointpresentaties en achtergrondinformatie op Digitap
Studiewijzer
Communicatie via Digitap ‘Omgaan met conflicten en uitdagend gedrag: algemene inleiding’ 

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen56,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,001. Korte omschrijving van de toets: tijdens een gesimuleerde vergadering tonen de studenten in groep hun verworven kennis/ inzichten/ vaardigheden in het omgaan met een specifiek voorbeeld van conflict of uitdagend gedrag (casus die op voorhand ter beschikking wordt gesteld). Zij tonen de mate waarmee ze aan de slag kunnen gaan met kennis, inzichten en vaardigheden vanuit de lessen, vanuit hun voorbereiding en vanuit hun verdieping in relevante denkkaders (zelfstudie). Dit levert een groepspunt op. Door een individuele bevraging wordt het groepspunt, individueel gecorrigeerd (zie studiewijzer). De schriftelijke voorbereiding indienen via Digitap, is een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan het examen. De schriftelijke voorbereiding niet indienen voor aanvang van het examen geeft automatisch een 0 op 20.
2. Toetsmethode: presentatie en casus
3. Bron: open boek (schriftelijke voorbereiding)
4. Toetsmedium: mondeling
5. Toetsmoment: momentopname op examen
6. Beoordelaar: lector
7. Voor alle practica geldt een verplichte aanwezigheid. Vanaf de eerste afwezigheid moet de student de afwezigheid wettigen. De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Voor elke ongewettigde afwezigheid tijdens het practicum verliest de student 2 punten van de 20 punten.
Als je aan minder dan 10 uur van de practica deelneemt, kan je niet slagen voor het opleidingsonderdeel in de eerste examenperiode. In dit geval krijg je 0 op 20 punten.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,001. Korte omschrijving van de toets: tijdens een gesimuleerde vergadering toont een groep studenten of een individuele student hun verworven kennis/ inzichten/ vaardigheden in het omgaan met een specifiek voorbeeld van conflict of uitdagend gedrag (casus die op voorhand ter beschikking wordt gesteld). Zij tonen de mate waarmee ze aan de slag kunnen gaan met kennis, inzichten en vaardigheden vanuit de lessen, vanuit hun voorbereiding en vanuit hun verdieping in relevante denkkaders (zelfstudie). Dit levert een groepspunt op. Door een individuele bevraging wordt het groepspunt, individueel gecorrigeerd (zie studiewijzer). De schriftelijke voorbereiding indienen via Digitap is een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan het examen. De schriftelijke voorbereiding niet indienen via Digitap voor aanvang van het examen geeft automatisch een 0 op 20.
2. Toetsmethode: presentatie en casus
3. Bron: open boek (schriftelijke voorbereiding)
4. Toetsmedium: mondeling
5. Toetsmoment: momentopname op examen
6. Beoordelaar: lector