Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Stage-stagesupervisie/lintstage25557/1690/1920/1/11
Studiegids

Stage-stagesupervisie/lintstage

25557/1690/1920/1/11
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Onderwijsondersteuning
  • Ouderen in de samenleving
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 30 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Der Kinderen Gwenda
Andere co-titularis(sen): Desloovere Karen, De Wolf Sofie, Elliott Monique, Mallentjer Maite, Verjans Joël
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 780,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel brengt de student alle theorie en kennis die hij verworven heeft en alle ervaringen die hij opdeed samen in een intensieve praktijkervaring gedurende 26/27 weken. De student loopt stage in een voorziening en wordt in zijn leerproces ondersteund door een stagementor van deze voorziening. Naast deze werkervaring die hij opdoet, ervaring vanuit de relaties met hulpvragers en collega's op de werkvloer zijn de contacten met de opleiding via schriftelijke rapportage en supervisiebijeenkomsten een wezenlijk onderdeel van de stage. Stagesupervisie als leermethode biedt de student de mogelijkheid om zicht te krijgen op het eigen functioneren in het beroep van de gespecialiseerd opvoeder-begeleider.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en gramaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA-normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie bouwt vanuit een (ortho)(ped)agogische grondhouding op een professionele manier een begeleidingsrelatie op met de cliënt en het cliëntsysteem, en draagt zorg voor het onderhouden en het afronden ervan.
De student beschrijft de verschillende elementen in een professionele relatieopbouw (opstarten, actief onderhouden en afronden)
De student beschrijft de wijze waarop hij begeleidt; met aandacht voor afstand-nabijheid, emotionaliteit-rationaliteit, sturen en volgen, individueel en groepsgericht werken
De student gaat respectvol en constructief om met het referentiekader van de ander
De student houdt in zijn handelen rekening met de verschillende fases in een professionele relatieopbouw ( opstarten, actief onderhouden en afronden)
De student stelt zichzelf in communicatie met de cliënt en het cliëntsysteem sensitief responsief op
De student biedt de cliënt en de cliëntengroep leiderschap i.f.v. hun ondersteuningsvraag
Binnen de context van een team en in samenspraak met de cliënt en het cliëntsysteem maakt de PBA orthopedagogie op autonome wijze een inschatting van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.
De student geeft de ondersteuningsvraag van de cliënt weer o.b.v. communicatie met de cliënt, gerichte observatie, doornemen van observatieverslagen, dossiers en handelingsplannen, uitwisseling met vaste medewerkers, theoretische kaders en cultuurgebonden factoren.
De student analyseert de cliëntengroep (mogelijkheden en beperkingen, specifieke problemen, interesses, gevoeligheden, contactname, communicatie, sociale perspectieven, maatschappelijke context, …)
De PBA orthopedagogie ondersteunt, begeleidt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagdagelijkse context. Hij doet dit op een methodische en duurzame wijze, met aandacht voor creativiteit en innovatie. Hij neemt bewust initiatieven om de ontwikkelingskansen en kwaliteit van leven/bestaan te garanderen.
De student begeleidt autonoom intentioneel activiteiten van het dagelijks leven rekening houdend met het klimaat en inspelend op onverwachte situaties en kansen die zich voordoen
De student organiseert op eigen initiatief en autonoom planmatig bijkomende activiteiten (muzisch-agogisch, sportief,…) afgestemd op interesses en talenten van de cliënt of zichzelf
De PBA orthopedagogie draagt op micro-, meso- en macroniveau actief bij tot begrip en betrokkenheid aangaande beroepsgerelateerde ethische, normatieve en maatschappelijke vragen. Hij handelt vanuit universele rechten en waarden.
De student gaat op een deontologische manier om met informatie
De student laat zich in de relatieopbouw leiden door de deontologische code eigen aan de culturele en maatschappelijke context
De student stelt kritische vragen t.a.v. maatschappelijke thema's
De student respecteert de beroepscode
De student informeert zich over actuele thema’s verbonden met de stage(plaats)
de student handelt vanuit universele rechten en waarden
de student signaleert situaties waarin mogelijks sprake is van discriminatie en volgt dit op
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student bespreekt praktijksituaties aan de hand van orthopedagogische en andere theoretische kaders en de daarin gehanteerde begrippen
De student maakt zijn leerprocessen, eigen kwaliteit en aandachtspunten zichtbaar voor zichzelf, het team, de stagebegeleider en de stagementor
De student integreert informatie uit verschillende en internationale bronnen (dus ook andere bronnen dan deze aangeboden in de opleiding) op kritische wijze in eigen handelen en rapportage.
De student brengt het eigen referentiekader en de effecten ervan in kaart
De student gaat actief om met feedback
De student gaat zelfstandig en doelgericht op zoek naar informatie uit verschillende en internationale bronnen (dus ook andere bronnen dan deze aangeboden in de opleiding.) in functie van het eigen leerproces
De student analyseert praktijksituaties op een reflectieve manier.
Hij draagt bij tot de analyse van de ondersteuningsvraag en begeleidt op actieve wijze mee het proces van handelingsplanning. Op basis van zijn (ortho)(ped)agogische kennis selecteert de PBA orthopedagogie doelen en geschikte methodes in overleg met de belanghebbenden.
De student hanteert het bestaande handelings- of begeleidingsplan als leidraad
De student ontwerpt een plan van aanpak om de doelen vanuit de ondersteuningsvraag van de cliënt te bereiken
De student bespreekt evoluties van de cliënt
De student formuleert doelen vanuit de ondersteuningsvraag van de cliënt
De student formuleert het bestaande plan van aanpak en de gehanteerde methoden en technieken om deze doelen te bereiken
De PBA orthopedagogie treedt preventief op om probleemsituaties voor de cliënt te voorkomen. Hij signaleert knelpunten en participeert (pro-)actief aan preventie op organisatieniveau.
De student beschrijft kritisch hoe en waarom begeleiders de uitlokkende factoren (op cliënt, team of organisatieniveau) van gewenst en ongewenst gedrag hanteren
De student werkt preventief door de factoren (op cliënt, team of organisatieniveau) die gewenst en ongewenst gedrag kunnen uitlokken zelf te hanteren
De student beschrijft en signaleert factoren (op cliënt, team en organisatieniveau) die gewenst en ongewenst gedrag kunnen uitlokken
De PBA orthopedagogie werkt (interdisciplinair) samen en communiceert, ook in complexe en gespecialiseerde contexten, helder en respectvol met zijn cliënt, het cliëntsysteem, collega’s en externen.
De student profileert zich constructief in een team en alle samenwerkingsverbanden
De student bespreekt zijn reflecties met anderen
De student houdt zich consequent aan gemaakte afspraken
De student neemt actief deel aan intern en extern overleg
De student neemt initiatief in het opnemen van taken
De student rapporteert mondeling op heldere, volledige en relevante wijze zowel intern als extern
De student stelt het teamfunctioneren kritisch in vraag
De student toont respect voor de inbreng van anderen
de student zet anderen aan tot verdere reflectie
De student rapporteert schriftelijk op heldere, volledige en relevante wijze zowel intern als extern (dagboek, verslag, overlegmomenten,…)
De student brengt een wisselwerking tot stand tussen zichzelf en de vaste begeleiders, vrijwilligers, mantelzorgers,…
De student maakt zelfstandig gebruik van alle communicatiekanalen t.a.v. cliënt/cliënstysteem en de specifieke cliëntadministratie.
De PBA orthopedagogie creëert in samenspraak met de cliënt en het cliëntsysteem een stimulerend klimaat voor diens emotionele, sociale, cognitieve, en motorische ontwikkeling.
De student analyseert het huidige klimaat in functie van de ondersteuningsvraag van de cliënten/cliëntsysteem
De student benoemt het klimaat dat cliënten nodig hebben om zich veilig te voelen en zich te kunnen ontplooien.
De student analyseert groepsdynamische processen
De student neemt medeverantwoordelijkheid op in het beïnvloeden van het klimaaat i.f.v. de ondersteuningsvraag van de cliënt/cliëntsysteem
De student stuurt groepsdynamische processen
De PBA orthopedagogie ondersteunt de cliënt in het kwalitatief en duurzaam versterken van zijn netwerken, om het welzijn en de maatschappelijke participatie te vergroten.
De student benoemt hoe hij in zijn takenpakket invloed kan hebben op het netwerk van de cliënt
De student houdt in zijn handelen rekening met het netwerk van de cliënt
De student ondersteunt de cliënt om een stevig(er) netwerk uit te bouwen en zijn maatschappelijke participatie te vergroten.
De student stelt zich meerzijdig partijdig op.
De PBA orthopedagogie levert actief een bijdrage aan de visieontwikkeling, het beleid en het beheer van de organisatie.
De student beschrijft kritisch de plaats van de organisatie binnen de hulpverlening (verwijzers, doorverwijzers, samenwerkingsverbanden, de positie binnen een hulpverleningstraject)
De student stelt kritische vragen t.a.v. de organisatie (structuur, werking, visie)
De student beschrijft hoe hij de visie integreert in zijn handelen
De student toont inzicht in de structuur en de werking van de organisatie

Leerinhoud

Handelend vanuit de praktijksituatie komen volgende thema's aan bod: werken met de doelgroep, werken in teamverband, werken binnen een organisatie en werken rond zichzelf als gespecialiseerd opvoeder-begeleider. We benaderen deze thema's vanuit integratie, reflectie en evaluatie.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Stagebundel, stagecontract, uurschema, stagereglement, rapportage, evaluatieformulier, Handboek Geenen, M.J. (2017). Reflecteren. leren van je ervaringen als sociale professional. Bussum: Coutinho.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren18,00 uren
 • Opmerking: Opmerking groepsleren lintstage: de student wordt uitgenodigd in de school voor stagesupervisie. Stage-ervaringen worden in een kleine groep besproken onder begeleiding van een stagesupervisor. Samen wordt gezocht naar de manier waarop de student zijn ervaring en vakkennis verbindt, er wordt ingegaan op de vraag wat hij geleerd heeft en hoe hij dit heeft geleerd. De stagesupervisie bestaat uit 7 bijeenkomsten van telkens 2 uren. Twee maal zal de groep studenten zelfstandig samenkomen voor intervisie van 2 uren.
Werkplekleren en/of stage608,00 uren
 • Opmerking: Opmerking werkplekleren lintstage: de student loopt een stage van 26/27 weken in eenzelfde voorziening, met een vast team professionelen. De student wordt ingeschakeld in een bestaande werking en krijgt ruimte om te participeren en om zich de taken van een gespecialiseerd opvoeder-begeleider eigen te maken. De student presteert gemiddeld 21,5u/week op de werkvloer, daarnaast mag hij 1,5 u/week besteden aan verslaggeving en studie. Dit maakt een totaal van gemiddeld 23 u/week, 608 u voor de hele stageperiode. De student wordt begeleid vanuit de hogeschool door een stagelector(=stagebegeleider), deze laatste voorziet verschillende contacten nl.: en infomoment bij de aanvang van de stage, een telefonisch contact met de stageplaats bij aanvang van de stage, een tussentijdse en eindevaluatiegesprek op de stageplaats en een nabespreking in groep/individueel. De student wordt uitgenodigd op school voor stagesupervisie; stage-ervaringen worden in kleine groep besproken onder begeleiding van een stagesupervisor. Samen wordt gezocht naar de manier waarop de student zijn ervaring en vakkennis verbindt, er wordt ingegaan op de vraag wat hij geleerd heeft en hoe hij dit heeft geleerd. De stagesupervisie bestaat uit 7 groepsbijeenkomsten van telkens 2 uren. De taken van de stagebegeleider en supervisor worden uitgevoerd door een en dezelfde persoon. Op vraag van stagebegeleider, stagementor (van de stageplaats) of student kunnen er individuele gesprekken georganiseerd worden. De student wordt op de stageplaats begeleid door een stagementor, er worden op regelmatige basis feedbackgesprekken georganiseerd door student en/of stagementor. De student legt een portfolio aan met verslaggeving (zie stagebundel).
Werktijd buiten de contacturen154,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,00- De stagebeoordeling gebeurt op basis van:
o De tussentijdse evaluatie en de eindevaluatie aan de hand van het evaluatieschema waarbij de stagiair aanwezig is.
o Een kwalitatieve beoordeling op basis van het scoringsinstrument.
o Een appreciatie onder de vorm van een synthese gegeven aan de stagiair door de stagementor. De stagementor adviseert de stagebegeleider over het resultaat behaald tijdens de stage.
- Voor het toekennen van de punten door de stagebegeleider, wordt rekening gehouden met:
o De evoluties van de stagiair over de ganse stageperiode
o De stagesupervisie, de eventuele individuele gesprekken, de evaluatiebesprekingen en de schriftelijke opdrachten die verwacht worden van de stagiair door de stagebegeleider.

1. Toetsmethode
Gedragsobservatie, werkstukken en presentatie

2. Bron
/
3. Toetsmedium
Mondeling en schriftelijk

4. Toetsmoment
Permanent uitgesteld

5. Beoordelaar
Lector

6. Afspraken rond verplichte aanwezigheden en afwezigheden

In geval van afwezigheid brengt de stagiair onmiddellijk de stageplaats en de hogeschool op de hoogte. Wanneer de stagiair afwezig is wegens ziekte, bezorgt hij een doktersattest aan de stageplaats. Voor de school dient de student het officiële document dat de afwezigheid staaft te uploaden via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBamaflex. Uiterlijk 4 kalenderdagen na de dag van de afwezigheid uploadt de student zijn afwezigheidsattest. Dit vanaf de eerste dag afwezigheid. Bij ongewettigde afwezigheid op het arbeidsgeneeskundig onderzoek wordt 1 punt van het totaalcijfer afgetrokken voor elke afwezigheid. De procedure “Medische opvolging bij practicum en stage” zoals raadpleegbaar op het digitaal leerplatform moet worden nageleefd.

De student dient de vooropgestelde stage-uren uit te voeren. De student moet maandelijks en in elk geval voor elke evaluatie een overzicht bezorgen aan de stagebegeleider van de gepresteerde uren.

Als de student ongewettigd afwezig is, wordt er een 0 op 20 toegekend voor de stage.

Bij gewettigde afwezigheden is het de verantwoordelijkheid van de student om in functie van het kunnen behalen van alle eindcompetenties van het opleidingsonderdeel, in samenspraak met de stagebegeleider en de stageplaats, de uren waarop hij gewettigd afwezig was, in te halen.
Als de student aan het einde van de stageperiode echter meer dan 10% van de totaal uit te voeren stage-uren gewettigd afwezig was, wordt er een 0 op 20 toegekend.

Het opleidingshoofd kan afwijken van deze regels op basis van een schriftelijke gemotiveerde aanvraag na overleg met stageplaats en stagebegeleider.

Zie ook artikels 15 en 16 van het stagereglement.