Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
(Ortho)(ped)agogische praktijk en leerprocesbegeleiding @ home 226533/1690/1920/1/21
Studiegids

(Ortho)(ped)agogische praktijk en leerprocesbegeleiding @ home 2

26533/1690/1920/1/21
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket orthopedagogie Bachelor 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Adams Carl, Adriaensens Joke, Defieuw Mieke, Desloovere Karen, Hofman Bart, Mallentjer Maite, Rosseel Dona, Vanbrabant Lien, Van den Bergh Els, Verbiest Griet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Eerste examenkans

Moment: Academiejaar
Vorm: Portfolio
Percentage (gewicht): 20
Opmerking:
De student geeft op het einde van het semester (datum wordt bepaald door de lector) een portfolio af. De focus van het portfolio is een vergelijking van het werkveld in Vlaanderen en het verkende werkveld in Nederland.
Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Het cijfer van deze dit portfolio wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor de portfolio.

Moment: Academiejaar
Vorm: Kennistoets
Percentage (gewicht): 80
Opmerking:
Studenten leggen een digitaal multiple choice examen af.
Toetsmethode: Gesloten vragen
Bron: Open boek.
Toetsmedium: Digitaal
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: Lector
Het cijfer van deze kennistoets wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor deze kennistoets.

Korte omschrijving

Opl @ home focust op het werkveld in Vlaanderen. Door middel van 2u hoorcollege per week en 10 u practicum verkennen studenten het werkveld van de opvoeder/begeleider in Vlaanderen. Het semester start met een werkveldwandeling met bijhorende casus. Doorheen het semester worden er 10 lesuren voorzien om reflectief met de casus om te gaan.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA- normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie ondersteunt, begeleidt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagdagelijkse context. Hij doet dit op een methodische en duurzame wijze, met aandacht voor creativiteit en innovatie. Hij neemt bewust initiatieven om de ontwikkelingskansen en kwaliteit van leven/bestaan te garanderen.
De student doet een voorstel van gepaste dienst- hulpverlening voor een gegeven casus.
De student zoekt via diverse kanalen gepaste dienst- en hulpverlening voor een gegeven casus.
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student gebruikt de terminologie (afkortingen, vakjargon,....) correct.
De PBA orthopedagogie levert actief een bijdrage aan de visieontwikkeling, het beleid en het beheer van de organisatie.
De student beschrijft de verschillen in organisatie van de dienst- en hulpverlening in Vlaanderen en Nederland.
De student geeft voorbeelden van voorzieningen waar een opvoeder-begeleider kan werken.
De student legt uit welke plaats de voorziening heeft binnen het werkveld.

Leerinhoud

Orthopedagogische praktijk en leerprocesbegeleiding staat steeds in verbinding met de inhouden van de opleidingsonderdelen van het semester
- praktijkervaringen
- Kennis en vaardigheden om zicht te krijgen op het werkveld.
- actuele thema's

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 Boek: Geenen, M.J. (2017). Reflecteren. Leren van je ervaringen als sociale professional. Bussum: Coutinho.

 Portfolio als leermiddel

Studiewijzer

 Leermateriaal op digitaal leerplatform

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen15,00 uren
Vormen van groepsleren2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio20,00De student geeft op het einde van het semester (datum wordt bepaald door de lector) een portfolio af. De focus van het portfolio is een vergelijking van het werkveld in Vlaanderen en het verkende werkveld in Nederland.
Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Ongewettigde afwezigheden geven aanleiding tot puntenverlies, namelijk 1 punt verlies per ongewettigde afwezigheid op het te behalen deelpunt portfolio. De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex.
Indien je aan meer dan 1 practicum niet hebt deelgenomen, neem je zelf het initiatief om een vervangopdracht te vragen. Dit gebeurt per mail, ten laatste twee weken na de datum van de afwezigheid. Wanneer de student niet tijdig een vervangtaak vraagt en/of de vervangtaak niet degelijk maakt of tijdig indient, dan zal dit leiden tot een verlies van 1 punt op het deelcijfer.

Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).


1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal

Het cijfer van deze dit portfolio wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor de portfolio.
AcademiejaarKennistoets80,00Studenten leggen een digitaal multiple choice examen af.
Toetsmethode: Gesloten vragen
Bron: Open boek.
Toetsmedium Digitaal
Toetsmoment momentopname na proces
Beoordelaar: Lector
Het cijfer van deze kennistoets wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor deze kennistoets.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio20,00De student herwerkt zijn portfolio op basis van de feedback van de lector. In de studiewijzer staan gedetailleerde instructies.
Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector

Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).


1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal

Als de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel:
- worden de punten behaald voor dit deelexamen in de eerste examenperiode overgedragen indien de student geslaagd was voor dit deelexamen.
- dient de student dit deelexamen af te leggen in de tweede examenperiode indien de student niet geslaagd was voor dit deelexamen.
Tweede examenperiodeKennistoets80,00Studenten leggen een digitaal multiple choice examen af .
Toetsmethode: Gesloten vragen
Bron: Open boek.
Toetsmedium Digitaal
Toetsmoment momentopname na proces
Beoordelaar: Lector
Als de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel:
- worden de punten behaald voor dit deelexamen in de eerste examenperiode overgedragen indien de student geslaagd was voor dit deelexamen.
- dient de student dit deelexamen af te leggen in de tweede examenperiode indien de student niet geslaagd was voor dit deelexamen.